PŘíKAZ K PROHLÍDCE JINÝCH PROSTOR A POZEMKŮ

a to budovy s č.p, 1 - jiné stavby, postavené na pozemku p.č, 1/18 - zastavěná plocha a nádvoří, a to toliko prostor užívaných Energetickým regulačním úřadem dislokovaným pracovištěm Praha, část obce Praha, zapsané v katastru nemovitostí na LV Č, 955, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, když vlastníkem této budovy je Pražská teplárenská, a.s., se sídlem Praha 7 Holešovice, Partyzánská 1/7, přičemž blíže nespecífikované prostory předmětné budovy užívá Energetický regulační úřad - dislokované pracoviště Praha,
neboť existuje důvodné podezření, že v předmětné budově se nacházejí věci důležité pro trestní řízení.
 
Prohlídku předmětné budovy provedou příslušníci policie ČR pod vedením pracovníků Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality za přítomnosti nezúčastněné osoby podle operativní situace do 30 dnů od vydání tohoto příkazu.
 

Odůvodněni:

 
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství podal dne 20.5.2015 u podepsaného soudu návrh na vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků podle § 83a tr. ř. Učinil tak na základě podnětu Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Expozitury I-hadec Králové, oddělení odhalování a vyšetřování Hradec Králové, č.j. OKFK -1762-4/TČ-20 15-252300.Bylo zjištěno, že dne 14.4.2015 byly policejním orgánem Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, Expozitury I-hadec Králové zahájeny pod sp. zn. OKFK-1762/TČ-20 15-252300 podle § 158 odst. 3 tl'. ř. úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. ] písm. b) tr. zákoníku, kterých se měla dopustit podezřelá Ing. Alena Vitásková, nar. 11.12.1956, bytem Hlučín, Čapkova 1931/1 tím, že jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) se sídlem v Jihlavě, Masarykovo náměstí 91/5 v blíže nezjištěné době, nejpozději však ke dni 14.11.2014, jmenovala v rozporu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění změn a doplňků (energetický zákon), do funkce další místopředsedkyně ERÚ JUDr. Renatu Veseckou, Ph.D., nar. 27.3.1960, ačkoliv si byla vědoma, že JlJDr. Renata Vesecká, Ph.D. nesplňuje ani zčásti zákonnou podmínku pro výkon této funkce podle § 17b odst. 4 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění změn a doplňků, konkrétně to, že by měla mít nejméně sedm let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň tři roky v řídící nebo vedoucí funkci, přičemž na základě tohoto jmenování JUDL Renata Vesecká, Ph.D. začala neoprávněně pobírat plat místopředsedkyně ER(J, a to až do současné doby, čímž tak podezřelá Ing. Alena Vitásková, nar. 11.12.1956 úmyslně překročila svojí pravomoc, opatřila jinému neoprávněný prospěch a způsobila na majetku České republiky, zastoupené ERÚ, blíže nezjištěnou škodu, nepochybně však škodu nikoli malou a zároveň tak opatřila JUDr. Renatě Vesecké, Ph.D. neoprávněný prospěch v dosud blíže nezjištěné výši, který je však nepochybně nikoliv malý.
 
Policejní orgán požádal ERÚ o zaslání jmenovacího dekretu JUDr. Renaty Vesecké, Ph.D. do funkce místopředsedkyně ER(i avšak tento nebyl policejnímu orgánu poskytnut, když ER(J požádalo specifikaci důvodů, které k žádosti o předložení jmenovacího dekretu vedou,
 
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem lze mít důvodně zato, že v předmětné budově, konkrétně v dosud blíže nespecifikovaných prostorách předmětné budovy užívaných Energetickým regulačním úřadem - dislokovaným pracovištěm Praha se nacházejí věci důležité pro toto trestní řízení, a to jmenovací dekret JUDr. Renaty Vesecké, Ph.D. do funkce místopředsedkyně ERÚ, případně idalší věci důležité pro toto trestní řízení, např. kompletní personální složka JUDr. Renaty Vesecké, Ph.D. v ERÚ, její platový výměr za výkon funkce místopředsedkyně ERÚ a dokumenty prokazující veškeré příjmy, které jí byly ze strany ERÚ od nástupu do funkce až do současné doby vyplaceny, případně jakým způsobem a na jaká čísla bankovních účtů, dále dokumenty o výši odměn, které pobírala od svého nástupu do funkce místopředsedkyně ERÚ do současné doby, dokumenty prokazující financování funkce místopředsedkyně ERÚ, případně z jiných zdrojů než z finančních prostředků ERÚ, interní akty vydané ERÚ, které upravují zřízení funkce místopředsedů ERÚ, resp. podmínky, které taková osoba musí splňovat, její náplň práce, její odpovědnost, mzdové podmínky, případně další podmínky upravující zřízení a výkon takové funkce, dále mobilní telefony podezřelé Ing. Aleny Vitáskové a JUDr. Renaty Vesecké, Ph.D., data z PC užívaných podezřelou Ing. Alenou Vitáskovou a uložených v jí užívaných PC, nebo na serveru ERú, včetně e-mailové korespondence, případně datové nosiče používané podezřelou Ing. Alenou Vitáskovou a JUDr. Renatou Veseckou, Ph.D, či další dokumenty a informace prokazující činnost podezřelé Ing. Aleny Vitáskové a JUDr. Renaty Vesecké, Ph.D. Před jmenováním do funkce místopředsedkyně ERÚ, okolnosti vlastního jmenování a následně výkon funkce místopředsedkyně ERÚ JUDr. Renaty Vesecké, Ph.D. (dokumenty prokazující, že skutečně jako místopředsedkyně ERÚ za ERÚ jednala a vykazovala pracovní činnost), jakož i další věci které by mohly přispět k objasnění dalších skutečností ve vztahu k dané trestné činnosti a tyto důkazy by mohly pak usvědčit podezřelou z protiprávního jednání vysoké společenské škodlivosti. Tyto věci jako důkazy pro trestní řízení není zároveň možné zajistit jiným způsobem bez ohrožení či zmaření účelu trestního řízení.
 
Jsou tedy splněny zákonné podmínky uvedené v § 83a odst. 1 tr. 1". s odkazem na ustanovení § 83 odst. 1, 2 tl'. ř.
Podle § 8321odst. 1 tr.ř. se na nařízení a provedení prohlídky jiných prostor a pozemků obdobně užije ustanovením § 83 odst. 1,2 téhož zákona.
Podle § 83 odst. 1 tr.ř. je oprávněn nařídit domovní prohlídku předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. V neodkladných případech tak může namísto příslušného předsedy senátu nebo soudce (§18) učinit předseda senátu nebo soudce, v jehož obvodu má být prohlídka vykonána. Příkaz k domovní prohlídce musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se osobě, u níž se prohlídka koná, při prohlídce, a není-li to možné, nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která brání doručení. Podle § 83 odst. 2 tr.ř. vykoná domovní prohlídku na příkaz předsedy senátu nebo soudce policejní orgán.
 
Podle § 82 odst. 1 tl'. ř. lze domovní prohlídku vykonat, je-li důvodné podezření, v bytě nebo jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostotách k nim náležejících (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení. Podle § 82 odst. 2 tr.ř. z důvodů uvedených v odst. 1 lze vykonat i prohlídku prostor nesloužících k bydlení (jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné,
Tento procesní úkon je nutné hodnotit jako neopakovatelný ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 věty první tr. ř., neboť dosavadní prověřování neodůvodňuje postup podle § 160 odst. 1 tr. ř., a je třeba ho provést neodkladně ve smyslu ustanovení § 160 odst. 4 věty druhé tr. ř.. nebol' v opačném případě by mohlo dojít ke zničení listinných dokumentů, k jejich modifikaci či smazání obsahů datových nosičů.
S ohledem na shora uvedené vyhověl soudce návrhu státního zástupce a vydal příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků podle § 8321odst. 1 tr. ř.
Okresní soud v Jihlavě dne 22.5.2015
 
Milan Pokorný
soudce