Trestní řízení OS Jihlava

PŘíKAZ K PROHLÍDCE JINÝCH PROSTOR A POZEMKŮ

čj. II Nt 1128/2015 - 6
Okresní soud v Jihlavě
PŘíKAZ K PROHLÍDCE JINÝCH PROSTOR A POZEMKŮ
Podle § 83a odst 1 tr. ř., na návrh státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Jihlavě ze dne 20.5.2015
 
n a ř iz u j e
 
soudce Okresního soudu v Jihlavě
prohlídku jiných prostor a pozemků

Žádost Ing. Aleny Vitáskové o podporu obhajoby

AV

Od:     Jemelík Zdeněk

Odesláno:     středa 14. března 2018 22:30

Komu:            'Alena Vitásková'

Předmět:      RE: Žádost

-----Original Message-----

From: Alena Vitásková

Sent: Wednesday, March 14, 2018 10:22 PM

To: info@chamurappi.eu

Subject: Žádost

Vážený pane Jemeliku,

Žádám zdvořile Váš spolek o monitorování trestní kauzy, která je vedena vůči mé osobě  u soudu v Jihlavě ve věci jmenováni JUDr. Vesecké.

Pokud dohled nad touto kauzou prevezmete, předám podklady a kontakt na AK.

S pozdravem Alena Vitaskova

Odesláno z iPadu

INTERVENCE SPOLKU ŠALAMOUN Z 8.6.2015

Vážený pán

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 16

120 00    Praha 2

 

Věc:                                     č.j. ZJ122/15/Pelikan15ERU_SPZ                     Praha 8.6. 2015

Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch podezř. Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Proti Příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků Okresního soudu v Jihlavě ze dne 22.5.2015 č.j. 11 Nt 1128/2015-6                                                                                                  

Vážený pane ministře,

Jako člen spolku Šalamoun, spravující spolkovou agendu obž. Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního úřadu, se na Vás obracím s žádostí, abyste podal v její prospěch stížnost pro porušení zákona proti Příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků Okresního soudu v Jihlavě ze dne 22.5.2015 č.j. 11 Nt 1128/2015-6, který na návrh státního zastupitelství vydal samosoudce zmíněného soudu Milan Pokorný ( soudce bez akademického titulu), na jehož základě byla dne 27.května 2015 provedena medializovaná razie v provozovnách Energetického regulačního úřadu s nasazením 31 policistů. Pro provedení razie nebyly naplněny podmínky dle §84 tr.ř.

SDĚLENÍ OBVINĚNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV Expozitura Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810,501 01 Hradec Králové pracoviště - Bidlova 429, 501 01 Hradec Králové
Č. j. OKFK-1762-59/TČ-2015-252300 Hradec Králové 17. srpna 2015 Počet stran: 6
 
USNESENÍ
Podle § 160 odstavec 1 trestního řádu se zahajuje trestní stíhání osoby
Ing. Alena Vitásková, nar. ...v Bohumíně, trvale bytem Čapkova 1931/1, 748 01 Hlučín, zaměstnání předsedkyně Energetického regulačního úřadu v Jihlavě
pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku
a
zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), f) trestního zákoníku,
kterých se měla dopustit tím, že

STÍŽNOST PROTI SDĚLENÍ OBVINĚNÍ

Státnímu zastupitelství dle příslušnosti  
prostřednictvím  Police ČR
ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY
SKPV Expozitura Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové Pracoviště – Bidlova 429,
501 01 Hradec Králové
------------------------------------------------------------------------------
K č.j.:  OKFK-1762-59/TČ-252300  
k rukám kpt. Mgr. David Jevčák, vrchní komisař   
 
V trestní věci:
Obviněná: Ing. Alena Vitásková, nar. ..., občan České republiky,
Bytem Čapkova 1931/1, 748 01 Hlučín  
  
Stíhaná pro trestné činy:  - zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a), 2 písm. a), f) trestního zákoníku (dále TZ),  - přečin porušení při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, 2 písm. b) TZ,
 
D v a k r á t      
           
Věc:  - Odůvodnění stížnosti proti Usnesení o zahájení trestního stíhání  (dále též Usnesení)                                                                                     dle § 160 odst. 1 trestního řádu (dále též  TŘ ) ze dne 17.8.2015 

INTERVENCE SPOLKU ŠALAMOUN Z 21.6.2015

Vážený pán

JUDr.Ivo Ištvan

Vrchní státní zastupitelství

17. listopadu  44
771 11 Olomouc

 

Věc:                                           č.j. ZJ130/15/VSZol12IstvanSpelda                                 Praha 21.6.2015

Podnět podle zák.č.7/2002 k podání kárné žaloby na Mgr. Kamila Špeldu, okresního státního zástupce v Jihlavě

Vážený pane vrchní státní zástupce,

jako člen spolku Šalamoun, monitorující trestní stíhání předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové se na Vás obracím s podnětem, abyste podal kárnou žalobu na Mgr. Kamila Špeldu, okresního státního zástupce v Jihlavě, kvůli způsobu, jakým mediálně hájil zásah PČR  v provozovnách Energetického regulačního úřadu dne 27.května 2015, mnou jako laikem považovaný za nezákonně nařízený soudem na základě  zřejmě excesivního požadavku státního zástupce. Jeho mediální aktivity se dotkly osobní důstojnosti Ing.Aleny Vitáskové a měly ji ponížit v očích veřejnosti, ale současně poškozují v očích veřejnosti státní zastupitelství a zpochybňují odbornost rozhodnutí o postupu vůči ERÚ. Tím je naplněna skutková podstata kárného proviněné podle §28 zák. č.283/1993 Sb. 

NÁMITKA PODJATOSTI STÁTNÍHO ZÁSTUPCE

NÁMITKA PODJATOSTI STÁTNÍHO ZÁSTUPCE

Námitka podjatosti státního zástupce Mgr.Kamila Špetly

USTANOVENÍ OPATROVNÍKA

VSKUTKU KURIÓZNÍ ZPŮSOB VYŘÍZENÍ PODNĚTU K VYLOUČENÍ STÁTNÍHO ZÁSTUPCE PRO PODJATOST
 
Okresní státní zastupitelsfuí v Jihlavě
Tř. Legionářů 9, 586 01 Jihlava
 
tel.: 567 573 651, fax; 567 573 677
elektronická podatelna; podatelna@ksz.brn,iustice,cz
e-maíl: posta@osz.jia.justice.cz DS qzuah9m
 
USNESENÍ 
ZT 215/12015-23
 
Státní zástupce Okresního státního zastupitelsfuí v Jihlavě rozhodl dne 15, 10.2015 v trestní věci obviněné lng. Aleny Vitáskové, nar. 11.12. 1956, bytem Čapkova 'l931/1, Hlučín stíhané pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odstavec 1, 2 písmeno b) trestního zákoníku a zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odstavec 1 písmeno a), odstavec 2 písmeno a), 0 trestního zákoníku podle § 31 odstavec 1 trestního řádu o návrhu obviněné lng. Aleny Vitáskové na vyloučení státního zástupce z vykonávání úkonů trestního řízení, takto: Podle § 45 odstavec 2 trestního řádu u st a n o vu j i poškozenému Energetickému regulaěnímu úřadu jako opatrovníka pro 4ýkon práv zástupce poškozeného v trestním řízení JUDr. Alenu Prchalovou, PhD. advokátku se sídlem Husova 1 288125, Jihlava.

OBŽALOBA

Okresní státní zastupitelství v Jihlavě
Tř. Legionářů 9,
 586 01  Jihlava  
                                                                                                                                                                ZT 215/2015 - 66
 
Okresní soud v Jihlavě
 
O B Ž A L O B A  
 
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jihlavě podává podle § 176 odstavec 1 trestního řádu obžalobu na obviněnou
  
                                                                       Ing. Alenu  V i t á s k o v o u ,  
 
nar. ... v Bohumíně, okr. Karviná, předsedkyni Energetického regulačního úřadu v Jihlavě, bytem Čapkova 1931/1, Hlučín, okr. Opava,
  
                                                                                            ž e 

OS Jihlava rozsudek211118

OS Jihlava rozsudek211118

Tímto rozsudkem soud odmítl názor žalobce, že vyplácením platu Renaty Vesecké vznikla státu škoda, kterou by měla obž. Alena Vitásková uhradit.Také v přístupu k trestu byl soud poněkud mírnější než státní zástupce

KS Brno Usnesení210319

KS Brno Usnesení210319

Odvolací soud vrátil věc na 1.stupeň k novému projednání s právními pokyny. Rovněž odmítl názor státního zástupce,že mzda Renaty Vesecké je škodou, způsobenou státu.

OS Jihlava Rozsudek011119

OS Jihlava Rozsudek011119

Závazné pokyny odvolacího soudu soudce Okresního soudu v Jihlavě nedojaly