NABÍDKA SPOLEČENSKÉ ZÁRUKY SPOLKU ŠALAMOUN ZA OBŽ. Ing. MICHAELU SCHNEIDROVOU

Krajský soud v Brně                           sp.zn. 46 T 7/2013

Rooseveltova 16
601 95 Brno

       

Věc:             id.zn.:SalKSbrn060814Schneidrova             V Praze dne 6.8.2014

Nabídka společenské záruky za obž. Ing. Michaelu Schneidrovou, nar. 2.9.1975

Jsme zájmové sdružení občanů, řádně registrované  Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II./S-OS/1-25819/94-R jako spolek. V jednání zastupuje spolek navenek předseda John Bok (stanovy viz : www.spoleksalamoun.com), který může pověřit zastupováním ad hoc další členy spolku.

Příležitostně přebíráme společenskou záruku za odsouzené k podmíněným trestům na dobu jejich zkušební lhůty, za odsouzené k nepodmíněným trestům na dobu zbavení osobní svobody nebo za žadatele o podmíněné propuštění. 

Dlouhodobě máme dobré  vztahy s Vězeňskou službou ČR, kterou ctíme jako nadprůměrně dobře fungující složku státního aparátu. Současně jsme pro ni respektovanými partnery. Máme dlouholeté zkušenosti s řešením problémů odsouzených. Naši chráněnci bývají téměř vždy úspěšní, uplatní-li při žádosti o podmíněné propuštění naši společenskou záruku. Žádný z „našich“ propuštěných se dosud nevrátil před soud.

Podáním ze dne 9.10.2013  id.zn.:SalKSbrn081013Vitaskova  jsme nabídli zdejšímu soudu převzetí společenské záruky za obž. Ing. Alenu Vitáskovou. Její žalované jednání souvisí s úředním postupem    Ing. Michaely Schneidrové, napadeným žalobcem jako trestné jednání. Po hlubším seznámení s obsahem úředního postupu Ing. Michaely Schneidrové, po vyslechnutí její výpovědi při hlavním líčení a po zjištění dalších informací o její osobnosti jsme se rozhodli nabídnout převzetí společenské záruky ve výše uvedeném rozsahu  také  za ni, bude–li odsouzena. V případě odsouzení s podmíněným odkladem s ní budeme udržovat spojení a povedeme ji k ostražitosti vůči jakémukoli lákání k aktivitám, při nichž by se mohla dostat do střetu se zákonem.

V případě odsouzení k nepodmíněnému trestu s ní budeme udržovat styk a povedeme ji k vzornému plnění povinností odsouzené ve výkonu trestu s cílem  vytváření podmínek pro pozdější úspěch v řízení o podmíněné propuštění.

Důvodem našeho rozhodnutí je především poznání, že paní obžalovaná je velmi kvalitní osobnost, takže je v zájmu společnosti, aby ji další komplikace s orgány činnými v trestním řízení neodváděly od společensky prospěšné práce. V souvislosti s případným odsouzením k nepodmíněnému trestu by bylo na místě přihlédnout k jejím výborným předpokladům pro resocializaci.  Za těchto okolností je žádoucí, aby trest splnil účel co nejdříve, aby paní obžalovaná dosáhla předčasného podmíněného propuštění. K těmto cílům by měl sloužit náš dohled a poradenská služba.

Prvotním důvodem našeho zájmu o paní obžalovanou je ovšem zjištění, že se před trestní senát dostala především díky své uvážlivosti a odpovědnosti, s kterou přistupovala k návrhům na odnětí sporných licencí pro fotovoltaické elektrárny ve vlastnictví společností Saša Sun s.r.o. a Zdenek Sun s.r.o. Každý správní úkon v rámci licenčního řízení má dalekosáhlé ekonomické dopady řádově ve stovkách milionů až miliardách Kč a tíží proto příslušné úředníky vědomím nesmírné odpovědnosti. Z tohoto úhlu pohledu paní obžalovaná přistupovala k požadavku, aby anulovala sporné rozhodnutí z 31.12.2010 opatřením, které bylo připraveno za působení jejího předchůdce, které ale do jejího nástupu do funkce ředitelky licenčního odboru nechtěl nikdo podepsat. Byla ochotna licence bez problémů odebrat, jakmile bude naplněna právní podmínka prokázání trestného činu při jejich vydání, protože v tom případě by odebrání licencí bylo nesporným opatřením. Naproti tomu se obávala důsledků odebrání licencí na základě zpětného vyhodnocení úředního postupu při jejich vydání jako nesprávného: musela s jistotou počítat s obranou majitelů elektráren cestou správního řízení soudního s nejistým výsledkem a také s možností mezinárodní arbitráže na ochranu investic, u které bylo možno připustit  neúspěch státu. Oprávněnost jejích obav potvrzuje průběh správního řízení, zahájeného rozhodnutím předsedkyně ERÚ ze 17.10.2012  o zrušení rozhodnutí Ing. Michaely Schneidrové z 13.2.2012.

Při posuzování trestnosti zjevné nechuti úředníků ERÚ odejmout předmětným elektrárnám patrně neoprávněně získané licence je třeba vzít v úvahu ustanovení § 94 odst.4 zák. č. 500/2004 Sb. a v této souvislosti velmi pečlivě vyhodnotit poměr neoprávněného prospěchu majitelů elektráren, újmy, způsobené jim případným odnětím licence, újmy státu a občanů, přinucených platit vyšší cenu za dodanou elektřinu a posléze i nákladů státu na případná soudní a arbitrážní řízení. I když trestní řád připouští, aby tyto ukazatele vyhodnotily orgány činné v trestním řízení samostatně, vzhledem k tomu, že rozměry dopadů jakýchkoli rozhodnutí dosahují stovek milionů až miliard Kč, nabádáme ke zdrženlivosti a přenechání jejích posouzení odborným správním orgánům.

Podle našeho názoru  Ing. Michaela Schneidrová také spoléhala na to, že její nadřízený, místopředseda ERÚ Mgr. Antonín Panák, dá předsedkyni ERÚ podnět k provedení přezkumného řízení, v němž by případné vady jejího postupu byly napraveny.

Dospěli jsme také k přesvědčení, že paní obžalovaná nesledovala prospěch majitelů elektráren, ale výlučně ochranu ERÚ před riziky, spojenými s odebráním licencí. Chybí tak naplnění subjektivní stránky trestného činu. I kdyby byl její úřední postup nesprávný, není automaticky trestným činem.

Jako laici se samozřejmě můžeme mýlit v úsudku. Proto z opatrnosti počítáme s nepříznivým vývojem kauzy a předkládáme tuto nabídku společenské záruky, kterou míníme vážně. Pro případ, že by paní obžalovaná byla skutečně odsouzená, předseda spolku ustanovil člena spolku Šalamoun Ing. Zdeňka Jemelíka, důchodce z Prahy 5, odpovědnou osobou za výkon závazků, které pro spolek Šalamoun z této nabídky společenské záruky vyplývají.

Za Šalamoun – Spolek na podporu nezávislé justice v ČR:

 John Bok

předseda spolku Šalamoun