INTERVENCE SPOLKU ŠALAMOUN Z R. 2013

Vážený pán

JUDr. Pavel  Zeman

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4                                                                         

660 55   Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Věc:                              č.j. ZJ201/13/Zeman21ERU                          Praha 16.9.2013                                                                   

Podnět k vykonání dohledu nad postupem VSZ Olomouc a VSZ Praha ve věcech, spojených se sporným vydání licencí na provozování fotovoltaické elektrárny společnostem Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o.

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

Jako člen spolku Šalamoun se zabývám se svolením předsedy spolku p.Johna Boka kauzou Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně ERÚ. Mou pozornost upoutala skutečnost, že na její osobu bylo rozšířeno obvinění proti skupině úředníků ERÚ právě v době, kdy proti ní vyvíjejí velký tlak solární baroni, kterým hrozí snížení zisků díky jejím zákrokům. „Nebezpečná žena“ by v případě odsouzení musela resignovat, čili přestala by obtěžovat solárníky svými nápady. 

Vážený pán

JUDr. Pavel  Zeman

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4                                                                         

660 55   Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Věc:                              č.j. ZJ201/13/Zeman21ERU                                      Praha 16.9.2013                                                                   

Podnět k vykonání dohledu nad postupem VSZ Olomouc a VSZ Praha ve věcech, spojených se sporným vydání licencí na provozování fotovoltaické elektrárny společnostem Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o.

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

Jako člen spolku Šalamoun se zabývám se svolením předsedy spolku p.Johna Boka kauzou Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně ERÚ. Mou pozornost upoutala skutečnost, že na její osobu bylo rozšířeno obvinění proti skupině úředníků ERÚ právě v době, kdy proti ní vyvíjejí velký tlak solární baroni, kterým hrozí snížení zisků díky jejím zákrokům. „Nebezpečná žena“ by v případě odsouzení musela resignovat, čili přestala by obtěžovat solárníky svými nápady. 

Trestní stíhání je pro člověka nekriminální povahy stresujícím prožitkem, jehož prožívání může mít neblahý vliv na jeho psychickou výkonnost. Nedokáži odhadnout, do jaké míry Ing. Alena Vitásková psychickému tlaku z prožitku vyšetřovaného subjektu podléhá, nicméně potenciálně vzato může mít její stíhání účinek –byť možná nechtěný – narušování chodu významného ústředního úřadu a podpory postižených solárních baronů. Oba účinky činnosti orgánů činných v trestním řízení by ovšem byly paradoxním a jasně nežádoucím úkazem.

 

Ocenil jsem v této souvislosti Vaše rozhodnutí podat ve veřejném zájmu správní žalobu. Je to nejlepší cesta, jak dosáhnout objektivního posouzení postupu ERÚ kompetentním, nezávislým orgánem v situaci, kdy jeho prověření orgány činnými v trestním řízení je dle mého názoru porušením zásady subsidiarity trestního práva.

Povzbuzen Vaším racionálním přístupem k věci jsem se rozhodl svěřit se Vám se svými poznatky, resp. v návaznosti na ně Vám doporučit vykonání dohledu nad činností obou VSZ v této věci a dále rozdělení materie mezi dva úřady a dva policejní vyšetřovatele.

Orgány, které se zabývají trestním stíháním Ing. Aleny Vitáskové a jejích podřízených se současně zabývají nebo spíše nezabývají podněty senátora Jiřího Čunka 9.5.2012 a Ing. Aleny Vitáskové z 25. 1.2013 k prověření podezření, že vedoucí pracovníci ERÚ s dalšími činiteli státní správy v minulých letech porušili zákon a překročili své pravomoci ve prospěch solárníků tím, že prodloužili dobu pro výplatu podpor z 15 na 20 let a také bezdůvodně (zjednodušeně řečeno) zvýšili výkupní ceny elektřiny z těchto zdrojů. Podle zvykového práva OČTŘ nakládají s podáními na toto téma podle §157a odst.1 tr.ř., čili jako s úkony na podporu obhajoby obviněné. Tvrdím, že tento postup je v tomto případě zásadně špatný. Trestní stíhání Ing. Aleny Vitáskové a tažení proti původcům dalšího zvýhodňování solárníků jsou svým obsahem naprosto odlišné věci a paní předsedkyně je v obou kauzách v zásadně odlišném postavení – jednou jako obviněná, podruhé jako oznamovatelka z úřední povinnosti ( a senátor Čunek je ve zcela nezávislém postavení). Praktickým důsledkem tohoto způsobu nakládání je podcenění závažnosti obsahu obou zmíněných podnětů, jež ve výsledku vedlo ÚOKFK k návrhu z 15.8.2013 na uložení věci ad acta. Vzhledem k tomu, že ERÚ vyčíslil škodu z prodloužení doby subvencování na nejméně 161.745.897.974 Kč a z navýšení výkupních cen o 2% na nejméně 13.439.406 Kč, zdá se mi být takové rozhodnutí předčasné.

Domnívám se, že vztah orgánů k uvedené problematice je ovlivněn právě tím, že na ně pohlížejí jako na (dle nich zřejmě marnou) snahu obviněné, odvést pozornost od své trestné činnosti, jsou tedy podjaté a věc by jim měla být odebrána a jiným orgánem prošetřena nejméně se stejnou péčí, jakou dvojice pplk. Mgr.Pavel Pinka- Mgr.Radek Mezlík věnují snaze o usvědčení Ing.Aleny Vitáskové.

„Vedlejším produktem“ tažení senátora Jiřího Čunka a ERÚ proti původcům dalšího zvyšování příjmů solárníků je trestní oznámení Ing.Aleny Vitáskové proti pplk. Mgr. Pavlu Pinkovi kvůli jeho laxnímu přístupu k jejich oznámením, podané Generální inspekci bezpečnostních sborů a odtud posléze postoupené na VSZ v Praze.

Sám si nemyslím, že se pplk. Mgr. Pavel Pinka dopustil trestného činu, ale považuji za pravděpodobné, že vědomí o jejím postupu ovlivňuje jeho přístup jak k ní osobně, tak k výše uvedené materii. Vidím v tom další důvod k jeho vyloučení z řízení.

Pokud se týká trestního stíhání Ing.Aleny Vitáskové a jejích podřízených, po pečlivém prostudování inkriminovaných rozhodnutí Ing.Michaely Schneidrové ze dne 13.2.2012 o zastavení řízení o nařízení obnovy licenčního řízení ve věci Saša-Sun s.r.o.  č.j. 03104-43/2011-ERU  a Zdeněk-Sun s.r.o. č.j. 03103-43/2011-ERU  a jejich porovnání s obsahem usnesení ÚOKFK ze dne 13.3.2013 č.j.  OFK-108-948/TČ-2011-252301 o zahájení trestního stíhání Ing.Aleny Vitáskové a usnesení VSZ Olomouc ze dne VSZ Olomouc z 16.4.2013 č.j. 3 VZV 4/2012 o zamítnutí stížnosti obviněné proti usnesení policejního orgánu a se znalostí rozhodnutí ERÚ ze dne 19.2.2013 o obnově licenčního řízení Saša-Sun s.r.o. č.j 03104-72/2011-ERU a Zdeněk-Sun s.r.o. č.j. 03103-71/2011-ERU jsem dospěl k závěru, že OČTŘ v tomto případě nedostály důsledně povinnosti dle ustanovení § 2 odst.5 tr.ř. vést šetření ve prospěch i neprospěch obviněné a také povinnosti dle ustanovení §2 odst. 6 tr.ř.  hodnotit důkazy po  pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Naopak jsem shledal, že některé důkazy a okolnosti byly selektivně zanedbány, čili dokazování bylo vedeno tendenčně v neprospěch obviněné.

Osou úvah o trestnosti jednání Ing. Aleny Vitáskové je: 1/ fikce nezákonnosti vydání licencí na provozování fotovoltaických elektráren společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. 2/ fikce nezákonnosti rozhodnutí Ing.Michaely Schneidrové o zastavení řízení o nařízení obnovy licenčního řízení a 3/ fikce o úmyslném jednání obviněné ve prospěch majitelů dvou fotovoltaických elektráren. Pokud by žalobce u případného soudního jednání neobhájil platnost fikcí 1 a 2, konstrukce  obžaloby by se zhroutila. Z hlediska subsidiarity trestního práva pochybuji o tom, že vzhledem ke složitosti problematiky je na místě zkoumat pravdivost fikcí 1 a 2 v trestním řízení.  

  1. FIKCE NEZÁKONNOSTI VYDÁNÍ LICENCÍ

Podstatnou část usnesení o zahájení trestního stíhání činí snaha o prokázání nezákonnosti vydání licencí na provoz fotovoltaických elektráren společnostem Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. (s kterým ovšem Ing.Alena Vitásková neměla nic společného). Východiskem je zpochybnění revizních zpráv o stavu elektroinstalace revizního technika Vladimíra Čimpery ze dne 5. a 27.12.2010. Posledně uvedená zpráva je patrně podvrh. Byla sice skutečně v licenčním řízení předložena, ale ve spisu není záznam o jejím použití jako důkazu, proto ji Ing. Michaela Schneidrová při rozhodování o obnově licenčního řízení nevzala v úvahu jako nezpůsobilou  z formálněprávního hlediska k použití jako důkazu, tedy nezpůsobilou k ovlivnění rozhodování o udělení licence. Podle mého názoru je zpráva z 27.12.2010 nepoužitelná i proto, že platným důkazem může být pouze revizní zpráva, vypracovaná oprávněnou osobou a v tomto případě není autor zprávy znám. To je ovšem hodnocení s odstupem času, které nemohli zaujmout účastníci kontroly z 31.12.2010, již zprávu přijali v dobré víře jako plnohodnotný důkaz.

O zprávě z  5.12.2010 ÚOKFK tvrdí, že ji revizní technik sepsal „od zeleného stolu“. Opírá se při tom o jeho výpověď při podání vysvětlení. Ale jeho výpověď při výslechu, uskutečněném ERÚ dne 15.9.2011, toto tvrzení údajně vyvrací. Je zde tedy rozpor ve výpovědích, který OČTŘ účelově hodnotí v neprospěch obviněné.

Doplňujícím důkazem k oběma zprávám jsou protokoly o provedení důkazu ohledáním věci nemovité z 20.12.2013 a 31.12.2013, z nichž výsledky ohledání z 20.12.2010 byly nepříznivé: elektrárna nebyla způsobilá k provozu. Revizní zpráva z 5.12.2010 neodpovídala skutkovému stavu, takže na jejím základě nemohla být vydána licence. Tato skutečnost byla potvrzena při ústním jednání na ERÚ dne 21.12.2010. Ale závady, zjištěné při obou ohledáních,  měly být dle výroku Ing. Michaely Schneidrové v rozhodnutí z 13.2.2012 výše uvedeným výslechem Vladimíra Čimpery vysvětleny tak, že neměly být důvodem k odepření udělení licence.

Dle mého názoru jsou ale rozhodující  výsledky provedení důkazu ohledáním věci nemovité u obou elektráren, provedené ERÚ dne 31.12.2010 za účasti soudních znalců a zástupců úvěrující banky Commerzbank AG, při němž se účastníci shodli na názoru, že elektrárny vyhovují požadavkům, jejich stav je v souladu s revizní zprávou z 27.12.2010 a licence mají být vydány. Z hlediska zdravého selského rozumu (common sense) rozhodnutí skupiny kvalifikovaných odborníků, učiněné na místě a navíc pod dohledem zástupců úvěrující banky, by mělo převážit nad dílčími nedostatky předložené dokumentace. Výsledky této kontroly byly potvrzeny následnou prověrkou v březnu 2011.

Na tomto místě je třeba zmínit institut jednání v dobré víře. Účastníci kontroly ze dne 31.12.2010 zjevně přijali revizní zprávu z 27.12.2010 v dobré víře, že je obsahově v pořádku a byla vydána oprávněnou osobou. Touto okolností se OČTŘ nezabývaly. Ale připuštění jednání v dobré víře významně svědčí ve prospěch fikce zákonnosti.

Mělo by být objasněno, kdo obstaral a podsunul ERÚ závadovou revizní zprávu. Nelze mít za automaticky prokázané, že to byli žadatelé o licenci, protože elektrárna byla dodána „na klíč“ včetně dokumentace pro licenční řízení. Ke zpochybnění obou revizních zpráv policií došlo s velkým časovým odstupem, až 20.6.2011.

Rozdíl v hodnocení revizních zpráv ze dne 5. a 27.12.2010 v rozhodnutích Ing. Michaely Schneidrové a Ing.Mgr. Jaroslava Vítka je klíčový pro jejich srovnání. Logičtější je výklad v rozhodnutí z 19.2.2013, který by byl za předpokladu uznání působnosti institutu dobré víry příznivý pro fikci zákonnosti vydání licence dne 31.12.2010. Nemění to nic na tom, že dodatečné zjištění pravé povahy revizní zprávy z 27.12.2010 je legitimním důvodem podle §100 odst.1,3  zák.č. 500/2004 pro obnovu licenčního řízení.   

Žadatelé o licenci zpochybnili závěry ÚOKFK o nezpůsobilosti elektráren k provozu ke dni 31.12.2010 žádostí o obnovu licenčního řízení ze dne 5.9.2011 a na ni navazujícím předložením listinných důkazů dne 20.9.2011 a dne 28.9.2011, jmenovitě mimořádné revizní zprávy revizního technika Libora Hanáka z 30.12.2010 a znaleckých posudků a vyjádření.

Vedle důkazů v neprospěch Ing. Aleny Vitáskové a jejích podřízených měly orgány činné v trestním řízení vyhodnotit také výše uvedené poznatky v jejich prospěch. Ve svých usneseních je nezmiňují, čili se jimi patrně nezabývaly nebo o nich dokonce ani nevěděly, ač se o nich dovědět mohly a měly.

V každém případě po vyhodnocení všech skutkových zjištění, uváděných v rozhodnutí Ing. Michaely Schneidrové z 13.2.2012 se mi jeví fikce nezákonnosti vydání licencí jako sporná. Pokud zde jsou pochybnosti, pak mají povahu prohřešků proti správnímu řádu a oborovým předpisům a nejsou-li k disposici ověřené poznatky o nízkých pohnutkách jejich původců, neměly by být předmětem trestního řízení.

Rozhodnutí o obnově licenčního řízení z 19.2.2013 Ing.Mgr.Jaroslava Vítka dle mého názoru nečiní  fikci nezákonnosti vydání licence nespornou, i když se o to její autor snažil. Toliko nastolil rozpory v hodnocení důkazů, když stejná skutková zjištění u některých prvků licenčního řízení jsou ve dvou rozhodnutích hodnocena protichůdně.

  1. FIKCE NEZÁKONNOSTI ROZHODNUTÍ ING.MICHAELY SCHNEIDROVÉ

ERÚ na základě podnětu ÚOKFK z 20.6.2011 zahájil 10.7.2011 řízení o nařízení obnovy licenčního řízení. Avšak 13.2.2012 je rozhodnutím Ing.Michaely Schneidrové zastavil. Právě k tomuto právnímu úkonu směřuje další část zpochybňující argumentace sdělení o zahájení trestního stíhání proti obv. Ing. Aleně Vitáskové a usnesení VSZ Olomouc  z 16.4.2013 o zamítnutí stížnosti proti němu.

Při rozhodování o obnově řízení nelze uplatnit libovůli, musí být naplněny podmínky, stanovené §100 zák. č. 500/2004 Sb. O jejich naplnění měla Ing.Michaela Schneidrová pochybnosti, jež jsou přiměřené výše zmíněným pochybnostem o správnosti fikce nezákonnosti vydání licencí.

Ing.Michaela Schneidrová vyhodnotila zřejmě nesprávně použitelnost revizních zpráv z 5. a 27.12.2010, přičemž v případě posledně zmíněné se dopustila metodické chyby pohledu s odstupem času, zatímco účastníci rozhodnutí o vydání licence ji hodnotili z pohledu okamžiku. Její chybný myšlenkový postup  při vyhodnocení revizních zpráv není sám o sobě důkazem o úmyslu dopustit se nezákonného jednání.

Důsledky pochybení jsou zanedbatelné ve srovnání s významem vyhodnocení veřejného zájmu v souladu s ustanovením §94 odst.4 zák. č.500/2004 Sb. Podle tohoto ustanovení správní úřad zastaví řízení o zrušení rozhodnutí, vydaného v rozporu s právním předpisem, pokud by újma, způsobená účastníkovi, jenž nabyl práva v dobré víře, byla větší než újma způsobená jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu. S touto částí jejích právních úvah se OČTŘ vůbec nevypořádaly. Považuji to za jejich nejzávažnější pochybení při posuzování zákonnosti rozhodnutí Ing. Michaely Schneidrové.

Dobrá víra zde má vyplývat ze skutečnosti, že elektrárny byly postaveny firmou ACTHERM servis a.s. „na klíč“ včetně dodání dokumentace pro licenční řízení. Za případné vady předložených listinných důkazů tak společnosti Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. nemohou nést odpovědnost.

OČTŘ zejména ignorovaly skutečnost, že odnětím licence by investorům vznikla obrovská újma. Jde o investici 2x 600 mil. Kč, financovanou zčásti z úvěrů od německé Commerzbank AG. Úplné zmaření investic by v případě odebrání licence patrně nenastalo, neboť investoři by jistě podali nové žádosti o licenci, tentokrát doplněné nezpochybnitelnou dokumentací, ale zcela jistě by došlo k dočasnému odstavení elektráren a vyrobená elektřina by se prodávala za nižší cenu, než za tu, s kterou se počítalo při zpracování žádostí o úvěr. Je pravděpodobné, že investoři by se dostali do obtíží při splácení úvěrů, možná by skončili v insolvenci. Za těchto okolností lze předpokládat téměř s jistotou, že by se odnětí licence bránili soudní cestou, možná by kvůli účasti německé banky došlo i na mezinárodní arbitráž. Výsledek sporů by sice byl nejistý, ale v každém případě by vedly na jedné nebo druhé straně k finančním ztrátám v miliardách, spíše desítkách miliard Kč. Toto je nejvážnější námitka ve prospěch rozhodnutí o zastavení řízení o nařízení obnovy licenčního řízení.

Vědomí finanční ceny za odnětí licence je důvodem ke zdrženlivosti v rozhodování. Mělo by to platit i pro orgány činné v trestním řízení.

Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k příslušným ustanovením správního řádu nelze rozhodnutí Ing. Michaely Schneidrové z 13.2.2012 považovat za jednoznačně nezákonné.  

Zcela jiný pohled na věc by ovšem nabízelo zjištění, že Ing. Michaela Schneidrová se skutečně na zastavení licenčního řízení domluvila s otcem a bratry Zemkovými, popř. že za to dostala úplatek. Ve výše uvedeném usnesení ÚOKFK se ale pouze konstatuje, že se s nimi Ing. Michaela Schneidrová znala, což není důkaz jednání v jejich prospěch.

  1. FIKCE NEZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ ING.ALENY VITÁSKOVÉ

Vlastní provinění obv. Ing. Aleny Vitáskové má podle OČTŘ spočívat především v tom, že nedocenila styky Ing. Michaely Schneidrové v minulosti s otcem a bratry Zemkovými a o „důvodných pochybnostech o nepodjatosti Ing. Michaely Schneidrové úmyslně neinformovala“ jejího nadřízeného a nepostarala se, aby řízení o nařízení obnovy licenčního řízení převzal nepodjatý pracovník. OČTŘ pojímají podjatost mechanicky – jakýkoli styk dvou lidí podle nich automaticky navozuje podjatost. Působí komicky, že obhajoba stejným způsobem namítá podjatost pánů Mgr.Antonína Panáka, pplk. Mgr. Pavla Pinky a Mgr.Radka Mezlíka, protože spolu studovali. Nepovažují to ovšem za důvod, aby se aspoň někdo z nich z řízení vyloučil. Soudní praxe ale potvrzuje, že podjatost nelze posuzovat pouze mechanicky, ale na základě vyhodnocení osobnostní intergrity člověka, podezíraného z podjatosti. Posléze je třeba přiznat Ing .Aleně Vitáskové, která požívá takovou důvěru vlády, že jí byla svěřena její vysoká funkce, právo hodnotit osobnostní integritu svých podřízených a posuzovat jejich sklony k podjatému jednání. Kriminalizovat ji kvůli tomu, že na základě dlouhodobých zkušeností z pracovního styku se neobávala podjatého jednání své podřízené, je nepřístojnost. Pokud pak Ing. Michaelu Schneidrovou nepovažovala za podjatou, neměla důvod sdělovat Mgr. Antonínu Panákovi neexistující podezření, či se dokonce starat o předání úkolu jinému úředníkovi. Ostatně Ing. Michaela Schneidrová nebyla její přímá podřízená, takže Ing. Alena Vitásková neměla povinnost podle §14 odst.3 zák.č.500/2004 posuzovat její podjatost a mimo to se na ni dle odst.6 téhož paragrafu správního řádu ustanovení odst.1-5 vůbec nevztahují.

Na okraj dodávám, že stylistická úroveň příslušné pasáže v usnesení ÚOKFK na str.1 a na str. 2 v usnesení VSZ Olomouc si kvůli nedokončeným a na sebe nenavazujícím větám zasluhuje, aby byla označena za blábol.

Dále OČTŘ viní Ing. Alenu Vitáskovou z toho, že podpořila Ing.Michaelu Schneidrovou v záměru nezpochybnit  udělení licencí společnostem Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. Odlišnost právního názoru osoby, požívající důvěry vlády, od názoru policie a státního zastupitelství nezakládá trestnost, pokud není vyvolána nízkými pohnutkami, jež by ovšem musely být něčím doloženy. Ze skutečnosti, že  Ing. Alena Vitásková párkrát jednala s Ing. JUDr. Zdeňkem Zemkem (jenž mimochodem neměl plnou moc k zastupování svých synů v této věci a ani je nezastupoval) nelze vyvodit záměr řídit rozhodovací procesy ERÚ v jeho prospěch.

OČTŘ dále nevzaly v úvahu časový průběh dějů. Řízení o nařízení obnovy licenčního řízení bylo zahájeno 10.7.2011. Ing. Alena Vitásková nastoupila do ERÚ v srpnu 2011. Události pak vyvrcholily 13.2.2012 vydáním usnesení Ing. Michaely Schneidrové. Je třeba připustit, že Ing.Alena Vitásková možná nestačila v krátké době získat dokonalou orientaci o probíhajících řízeních, takže mohla přistoupit na zastavení řízení o nařízení řízení o obnově procesu z neznalosti. Také ale mohla jednat s úmyslem předejít soudním sporům nebo arbitrážím s nejistým výsledkem.

Vcelku tuto část písemných projevů OČTŘ považuji za nejchudší na věcné důkazy, operující pouze se spekulacemi, podhodnocující skutečnost, že obviněná je osoba, požívající důvěru vlády (což je vizitkou jejích osobnostních vlastností). Snaha podsouvat jí na takto chatrném skutkovém základě úmysl zvýhodnit společnosti Saša-Sun s.r.o. a Zdeně-Sun s.r.o. má až paranoidní charakter.

Další slabinou stíhání Ing. Aleny Vitáskové je souběh trestního stíhání s probíhajícím správním řízení soudním ve věci odnětí licence společnostem Saša-Sun s.r.o., vyvolaným žalobou ve veřejném zájmu, podanou nejvyšším státním zástupcem. V případě, že by soud potvrdil zákonnost vydání licencí nebo zákonnost rozhodnutí Ing.Michaely Schneidrové o zastavení řízení o nařízení obnovy licenčního řízení – což nelze apriorně vyloučit – vyšla by najevo nesmyslnost obtěžování Ing. Aleny Vitáskové úkony trestního řízení. Takové případné ostudě lze předejít podvolením se nezbytnosti zdrženlivosti a sebekritickým přehodnocením závěrů, učiněných OČTŘ.

Jednání Ing.Aleny Vitáskové bych ovšem hodnotil zcela jinak, kdyby PČR prokázala, že paní obviněná uzavřela nějaké dohody s otcem a syny Zemkovými, či že dokonce přijala úplatek. Protože v napadených výstupech ÚOKFK a VSZ Olomouc se žádné důkazy o jejím případném pokleslém charakteru a jednání nenacházejí, nezbývá mi nic jiného než Vám doporučit, abyste vyzval své podřízené k uvážlivějšímu přístupu k postavení a pravomocem předsedkyně ERÚ a k rizikům, plynoucím pro stát z jejích rozhodnutí (náklady na soudní spory s majiteli elektráren, jež přišly o licenci), dále abyste přikázal OČTŘ doplnění mezer v dokazování a dal do úvahy rozdělení věci na dvě věcně a proto i personálně oddělené části.

Prosím, abyste mě vyrozuměl, jak jste naložil s touto zprávou.

Se srdečným pozdravem 

Ing. Zdeněk Jemelík

===================================================================================================                                                                                                                                                                                                                                      Věc:                              č.j. ZJ212/13/Zeman22ERU                                      Praha 7.10.2013

Doplněk k podnětu z 16.9.2013 č.j. ZJ201/13/Zeman21ERU k vykonání dohledu nad postupem VSZ Olomouc ve věci trestního stíhání Ing.Aleny Vitáskové, předsedkyně ERÚ                                                                                                                                                                                                                                          

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

seznámil jsem se s dalšími dokumenty z průběhu licenčního řízení společností Saša-Sun s.r.o. a Zdenek-Sun s.r.o. a s obžalobou ze dne 19.9.2013 č.j. 3 VZV 4/2012 , kterou státní zástupce VSZ Olomouc Mgr. Radek Mezlík podal na skupinu deseti osob, zapletených do této záležitosti. Nemám, co bych z podání z 16.9.2013 odvolal, naopak jsem vytěžil další poznatky v neprospěch žalobce.

Zaznamenal jsem, že si je vědom, že trestní stíhání může být pro předsedkyni ERÚ psychickou zátěží, která může ovlivňovat její výkon ve funkci. Nejsem si ale jist, zda si plně uvědomil svízelnost její situace, v které z jedné strany dostává výhružky, kvůli nimž jí Bezpečnostní rada státu přidělila ochranku, a z druhé strany ji ohrožuje žalobce trestem v rozpětí 5 – 12 let. Takto vytvořené pracovní podmínky jí skutečně nelze závidět. 

Jinak mi toto řízení připomíná kauzu Opencard, v které je stíhán bývalý primátor MUDr. Bohuslav Svoboda a jeho spolupracovníci, zatímco jejich předchůdci, kteří „tunel Opencard“ založili, se tomu pobaveně usmívají.

Základem „kauzy ERÚ“ je spornost vydání licencí z 31.12.2010. Orgány činné v trestním řízení ale vymezení této části skutkového děje zúžily a ponechaly stranou odpovědnost bývalého vedení. Z dokazování vyplývá, že dne 28.12.2010 se konala porada, které se zúčastnili tehdejší nejvyšší úředníci ERÚ:  předseda ERÚ Ing. Josef Fiřt, místopředseda Ing. Bohuslav Němeček, ředitel legislativněsprávní sekce Mgr. Antonín Panák  a ředitel licenčního odboru Bc.Luděk Pražák. Její účastníci posoudili stav licenčního řízení společností Saša-Sun s.r.o. a Zdenek-Sun- s.r.o. a pouze Bc. Luděk Pražák zastával názor, že by se licence měly vydat a prosazoval provedení dalšího důkazu ohledáním nemovitostí dne 31.12.2010. Předseda ERÚ Ing. Josef Fiřt zásadně nesouhlasil. Bc. Luděk Pražák na něj vyvíjel nátlak, hrozil resignací na funkci. Proti vůli svých nadřízených ale kontrolu elektráren zorganizoval. Sám se jí nezúčastnil. Vzal si dva dny dovolené, ale na dálku působil na svou zástupkyni Ing. Ilonu Florianovou, aby licence vydala. Bc.Luděk Pražák tvrdil, že mu Ing. Josef Fiřt až po poradě jeho záměr odsouhlasil, ten to ale popírá.

Jeden ze tří pracovníků ERÚ, kteří 31.12.2010 provedli kontrolu elektráren, Ing.Rostislav Krejcar, jako jediný z trojice dospěl k názoru, že jejich stav neodpovídá podmínkám pro udělení licence a informaci si nenechal pro sebe.

Z toho vyplývá, že tři vrcholní činitelé ERÚ nejpozději 2.1.2011 zjistili, že Bc.Luděk Pražák nerespektoval názor nadřízených a byli upozorněni, že elektrárny možná nebyly ve stavu, zralém na udělení licence, čili že licence byly vydány nezákonně. Je na místě  otázka, jaká byla autorita předsedy ERÚ, když si jeho podřízený dovolil jednat proti jeho vůli. Zejména je zjevné, že již 2.1.2011  byl důvod pro zahájení přezkumného řízení, případně pro zahájení řízení o povolení obnovy licenčního řízení. Vedení ale žádný správní úkon neuskutečnilo a z hlediska správního práva nechalo věcem volný průběh až do 1.7.2011, kdy ředitelka licenčního odboru, obž. Ing. Michaela Schneidrová, zahájila řízení o povolení obnovy na základě podnětu od PČR.

Kdyby výše zmíněná trojice využila svých pravomocí, nevznikla by situace, která ve výsledku vedla k tomuto trestnímu řízení. Z hlediska možnosti nápravy následků nedisciplinovanosti Bc.Luďka Pražáka byla jejich „startovní pozice“ ve srovnání s obž. Ing Alenou Vitáskovou podstatně výhodnější: u všeho byli od začátku, o všem věděli, okamžitým zákrokem mohli minimalizovat škody, kdežto paní předsedkyně patrně dostala první informaci až v souvislosti s podnětem PČR k vyvolání obnovy licenčního řízení.

Protože považuji toto trestní řízení za předčasné a ignorující subsidiaritu trestního práva, nenabádám Vás, abyste uvážil možnost rozšíření okruhu obviněných také na zmíněné představitele bývalého vedení ERÚ. Ovšem vyšetřovatel i žalobce by měli vysvětlit, proč je zjevná neodpovědnost a nečinnost bývalého vedení ERÚ nezaujala, popř. zda je neušetřili kvůli staré známosti s Mgr.Antonínem Panákem.

 Je ovšem pravda, že Mgr. Antonín Panák podal 4.3.2011 v této věci trestní oznámení, ale je otázka, proč situaci řešil trestněprávním postupem, nikoli v rámci možností, daných správním řádem. Je rovněž zvláštní a navíc nekorektní, že o vyvolání policejního vyšetřování, ani o výsledku  nahlížení  do spisu dne 15.7.2011 neuvědomil novou předsedkyni ERÚ ihned po  jejím nástupu do funkce. Je možné, že včasným upozorněním by obrátil její pozornost k podezřelému licenčnímu řízení a předešel by tak rozhodnutí Ing.Michaely Schneidrové o zastavení řízení o povolení obnovy licenčního řízení.

Při zkoumání okolností vydání licencí dne 31.12.2010 vystupuje do popředí skutečnost, že posuzování způsobilosti zařízení k získání licence má dvě složky: administrativní a věcnou. Není pochyb o tom, že v administrativní složce došlo k nepravostem. Vedle toho způsobilost elektráren posoudili dne 31.12.2010 tři technici ERÚ, z nichž dva usoudili, že zjištěné nedodělky nejsou tak významné, aby byly příčinou neudělení licence. V této souvislosti upozorňuji, že policie se nezajímala o poznatky dalších účastníků obhlídky, mezi nimiž měli být soudní znalci a zástupci úvěrující banky Commerzbank a.s.

Více než při psaní předchozího dopisu si uvědomuji, že každý rozhodovací úkon v licenčním řízení je spojen s převzetím odpovědnosti za případné škody či ztráty řádově ve stovkách milionů Kč, popř. za vyvolání vleklých soudních sporů či arbitráží s nejistým výsledkem. Vede to k zdrženlivosti při rozhodování až k nechuti rozhodovat, popř. k nesprávným rozhodnutím.

Za nejdůležitější považuji zjištění, že správní soud dosud nerozhodl o Vašich žalobách z 30.8.2012  o odnětí licence společnostem Saša-Sun s.r.o. a Zdenek-Sun s.r.o. a kromě toho od 17.10.2012 probíhá na ERÚ řízení o povolení obnovy licenčního řízení, které dosud neskončilo. Z těchto správních řízení vyjde objektivní rozhodnutí o právní povaze vydaných licencí a od něho se dále bude odvíjet objektivní názor na trestnost jednání obviněných. Trestněprávní závěry učiněné před rozhodnutím správních orgánů mohou být zavádějící a vést ke křivdám. Považuji proto podání obžaloby za předčasné.

Správní řízení vedené na ERÚ je velmi složité. Účastníci řízení se houževnatě brání a vyvolávají průtahy. Mám přehled o devíti zdvojených rozhodnutích ERÚ a o deseti zdvojených úkonech účastníků. ERÚ musí rozhodnout o každém podání účastníků a vypracování odpovědí si vyžádá čas. Houževnatost odporu účastníků řízení je předzvěstí náročných soudních sporů, dojde-li k odebrání licencí.

Zejména jako laik soudím, že zrušením rozhodnutí Ing. Michaely Schneidrové dne 17.10.2012 Ing. Alena VITÁSKOVÁ po formální stránce naplnila podmínky ustanovení §24 odst.3 písm. a) zák.č. 40/2010 a §21 odst.3 písm.a) zák.č. 40/2010, čímž trestnost jejího jednání zanikla. Protože oznámení o zahájení  trestního stíhání bylo učiněno až 13.3.2013, považuji trestní stíhání Ing. Aleny Vitáskové za nezákonné od samého počátku.    

Prosím, abyste mě vyrozuměl, jak jste naložil s touto zprávou.

Se srdečným pozdravem 

Ing. Zdeněk Jemelík

==========================================================================================================

Věc:                                          č.j. ZJ235/13/Zeman26ERU                        Praha 23.11.2013

Trestní řízení proti manažerům ERÚ – Krajský soud Brno sp.zn. 46 T 7/2013

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

 

Navazuji na dopisy z 16.9.2013 č.j. ZJ201/13/Zeman21ERU a ze 7.10.2013 č.j.  ZJ212/13/Zeman22ERU (ve znění z 18.10.2013), týkající se trestního řízení, které proti manažerům Energetického regulačního úřadu vyvolal obžalobou státní zástupce VSZ Mgr. Radek Mezlík.

Řízení dále sleduji, k čemuž mě vede i zpráva, že u Krajského soudu v Brně probíhá jiné řízení kvůli vydání licence pro neexistující fotovoltaickou elektrárnu, dále mediální informace o 56 trestních oznámeních kvůli neoprávněnému vydání licenci, podaných současným vedením ERÚ, a velkém počtu dalších sporných případů vystavení licencí. Pokud se ukáží jako opodstatněná obvinění, obsažená v podaných trestních oznámeních, mé sympatie budou na straně žalobců.

V řízení, kvůli němuž jsem Vás dříve oslovil, jsem zaznamenal nový vývoj, který dle mého názoru aspoň částečně zpochybňuje nadějnost obžaloby prohloubením rozporu mezi stavem případu z hlediska správního práva a jeho hodnocením žalobcem.

Již dříve jsem upozornil, že předsedkyně ERÚ obž. Ing. Alena Vitásková zrušila inkriminované rozhodnutí obž. Ing. Michaely Schneidrové o zastavení řízení o povolení obnovy licenčního řízení. Nezávisle na tom jste podal u Krajského soudu v Brně z veřejného zájmu správní žalobu na odnětí licence elektrárnám společností Zdenek-Sun s.r.o. a Saša-Sun s.r.o. Následně ale Krajský soud v Brně rozhodl usneseními ze dne 25.10.2013 č.j. 62A 78/2012 a 62A 79/2012, že řízení k Vaší žalobě přeruší do rozhodnutí ERÚ o výsledku řízení, vyvolaného obž. Ing. Alenou Vitáskovou.

Další zádrhel vyvolali vlastníci obou elektráren tím, že napadli rozhodnutí obž. Ing. Aleny Vitáskové o obnově licenčního řízení správní žalobou u Krajského soudu v Brně. Ten jim sice nevyhověl, ale uspěli v následné kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu v Brně, který rozsudkem z 10.10.2013 č.j. 4 AS 72/2013 vrátil věc Zdenek-Sun s.r.o. (nepodařilo se mi dohledat souběžné rozhodnutí ve věci Saša-Sun s.r.o., ale nepředpokládám jeho odlišnost) Krajskému soudu v Brně k novému projednání s tím, že mu uložil přezkoumat postup předsedkyně ERÚ a držet se při tom právního názoru, vysloveného Nejvyšším správní soudem.  Zmíněný právní názor NSS ovšem vyvolává obavy, že Krajský soud v Brně potvrdí správnost rozhodnutí o vydání licence. To by pak patrně znamenalo zastavení správního řízení  na ERÚ a zastavení řízení k Vaší žalobě podle zásady „ne bis in idem“.

Odůvodnění kasačního rozsudku nepřímo svědčí ve prospěch rozhodnutí obž. Ing. Michaely Schneidrové o zastavení řízení o povolení obnovy licenčního řízení.

Za podstatnější ovšem považuji riziko, že správní řízení se potáhne podstatně déle než řízení trestní a může se nakonec stát, že dojde k odsouzení obžalovaných za vydání licencí, jež bude později ve správním řízení označeno za zákonné.

Domnívám se, že rozhodnutí obou výše zmíněných soudů zdůrazňují do krajnosti popření zásady subsidiarity trestního práva podanou obžalobou.

Doporučuji, abyste za daných okolností uvážil účelnost pokračování v trestním řízení až do ukončení zahájených řízení správních.

Se srdečným pozdravem 

Ing. Zdeněk Jemelík

ODPOVĚĎ NSZ

5 NZT 23/2012 - 359   
Pan Ing. Zdeněk Jemelík P.O. Box 53 158 80  Praha 5  
Brno 14.10.2013   
 
Vážený pane inženýre,
 
k Vašim písemným podáním ze dne 16.9.2013 a ze dne 7.10.2013, která se týkají trestního řízení ve věci vydání licencí na provozování fotovoltaických elektráren Saša-Sun, s.r.o., a Zdeněk-Sun, s.r.o., a okolností týkajících se řízení o povolení obnovy licenčního řízení, v němž je obviněno několik osob, mimo jiné také předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková, Vám sděluji, že rozhodujícím faktorem pro postup Nejvyššího státního zastupitelství, v reakci na obě Vaše podání, je skutečnost, že dne 19.9.2013 (zpracovatel se s Vašimi podáními seznámil až po uvedeném datu) byla na všechny obviněné podána obžaloba státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Brně, ke Krajskému soudu v Brně. Z obsahu Vašeho druhého dopisu je zřejmé, že je Vám tato skutečnost známa.  
 
Nejvyšší státní zastupitelství neodmítá význam Vašich podání. Za daného stavu trestního řízení, kdy se předmětná trestní věc nachází u soudu, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Brně, má v řízení před soudem procesní postavení strany a kdy procesní rozhodování ve věci přechází na soud, bylo však účelné obě zmiňovaná podání postoupit k dalšímu opatření ke Krajskému soudu v Brně.  
 
O tomto úkonu Vás vyrozumívám. Zároveň Vám sděluji, že pořízené kopie obou podání byly zaslány státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jednak pro využití v rámci jeho procesních práv a povinností zakotvených v § 180 odst. 2, 3 trestního řádu, jednak k vyhodnocení Vašeho stanoviska týkajícího se jednání Vámi vyjmenovaných osob (z nichž některé v předmětné trestní věci nebyly obviněny) v souvislosti s udělováním licence fotovoltaickým elektrárnám Saša-Sun, s.r.o., a Zdeněk-Sun, s.r.o., a Vámi namítaných nejednotných závěrů z fyzické kontroly výrobně technologických částí uvedených elektráren, jak na to poukazujete v podání ze dne 7.10.2013.  
 
Závěrem přijměte poučení, že případná další obsahově shodná podání se již nepřezkoumávají a podatel se o jejich přijetí nevyrozumívá (§ 1 odst. 4 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů).
  
S úctou   
 
 JUDr. Pavel Bernát, v. r.  státní zástupce