HLAVNÍ LÍČENÍ 22.2.2016: VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU - Zvukové záznamy a jejich přepis

Soubory ke stažení:

1/Oficiální záznamy 2x Čimpera...ve formátu wav
2/ Amatérské záznamy 811.028.MP3 a 811.029 MP3
 
Přepis zvukového záznamu :

Předseda senátu Novotný:

Takže se posaďte. Tímto zahajuji odročené hlavní líčení ve věci Čimpera a spol., stíhaných tedy jednak pro zvlášť závažný zločin podvodu pro § 209 odst. 1 a 5 písm. a) trestního zákoníku a dále pro zvlášť závažných zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) a odst. 3 odst. b) trestního zákoníku.

Co se týče přítomnosti u dnešního hlavního líčení, mimo senátu přítomen státní zástupce.

Co se týče dalších obžalovaných, takže za obžalované přítomen obž. Čimpera, obž. Ing. Hudeček, obž. Zemci, obž. Šupina.

Takže v dané chvíli nepřítomna Ing. Ilona Floriánová. Obhájce předložil žádost, aby se hlavní líčení konalo v její nepřítomnosti.

Dále za obž. Ing. Alenu Vitáskovou stejná žádost o konání hlavního líčení v nepřítomnosti.

Co se týče Ing. Michaely Schneidrové, taktéž požádala, aby hlavní líčení bylo konáno v nepřítomnosti. 

Takže, toto bylo předloženo obhajobou.

A co se týče posledního nepřítomného, obž. Jaroslava Kryma, dnešní den byla soudu zaslána datovou schránkou zpráva – potvrzení o zdravotní neschopnosti mého mandanta Jaroslava Kryma.

...

[v přepisu vynechány pasáže vztahující se k zdravotní neschopnosti obž. Kryma]

Já se zeptám obhájce tohoto obžalovaného, takže Dr. Batuny. Jak to vypadá s vaším klientem z hlediska možnosti konání dnešního hlavního líčení?

JUDr. Batuna:

Vážený pane předsedo, souhlasíme s tím, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti, aby bylo pokračováno v hlavním líčení bez přítomnosti pana obžalovaného.

Předseda senátu Novotný:

Takže tohoto je stanovisko vašeho klienta?

JUDr. Batuna:

Stanovisko fyzicky mého klienta, neměl jsem možnost se s klientem spojit, dneska jsem dostal tu zprávu, kterou vy jste tady měl možnost přečíst, my jsme ji pouze přeposlali soudu. Nicméně mám za to, že toto hlavní líčení může probíhat v jeho nepřítomnosti, jeho fyzický souhlas ovšem nemám k dispozici, nepodařilo se mi s ním telefonicky ani jinak spojit.

Předseda senátu Novotný:

Jste schopen to nějaký způsobem v současné době nějak zajistit, to telefonní spojení,  a příp. stanovisko vašeho klienta?

JUDr. Batuna:

Pokusím se o to.

Předseda senátu Novotný:

Takže moment zatím. Co se týče přítomnosti dalších osob v jednací síni. Co se týče advokátů, za obž. Čimperu a Kryma je tady přítomen Dr. Batuna, za obž. Floriánovou Dr. Melichar, za obž. Schneidrovou Dr. Švec, za obž. Vitáskovou je Dr. Lžičař. Co se týče obž. Zemků, tady jsou 2 obhájci, takže Mgr. Long a Dr. Kratochvílová, Dr. Puček za obž. Šupinu a Hudečka. Takže všichni obžalovaní v tomto směru mají zajištěnu obhajobu. Ti ostatní obhájci, kteří jsou většinově tam, kde je tedy více obhájců, ti přítomni nejsou.

Takže to je, co se týče tohoto.

Nyní já požádám pana obhájce, aby zjistil procesní stanovisko svého klienta s konáním hlavního líčení v nepřítomnosti. Tímto tedy přerušuji na 10 minut hlavní líčení. Je 10:15, prosím vás pokračovat budem 10:25. 

Pokračováno v hlavním líčení v 10:25 hod.

Předseda senátu Novotný:

Takže já se zeptám Dr. Batuny, jak to vypadá s jeho klientem.

JUDr. Batuna:

Pan Obžalovaný Krym souhlasí s tím, aby se dnešní hlavní líčení konalo v jeho nepřítomnosti.

Předseda senátu Novotný:

Za předpokladu této žádosti… vyhlášeno usnesení podle § 202 odst. 2, odst. 4, odst. 5 trestního řádu bude hlavní líčení dne 22. 2. 2016 konáno v nepřítomnosti obžalovaných Ing. Ilony Florianové, Jaroslava Kryma, Ing. Michaely Schneiderové, Ing. Aleny Vitáskové.

Co se týče dosavadního průběhu dokazování všem stranám trestního řízení je průběh dokazování znám, ve věci proběhlo rozsáhlé dokazování, které bylo ukončeno v rámci závěrečných řečí a po závěrečných řečech bylo hlavní líčení odročeno za účelem vyhlášení rozhodnutí. Nyní povstaňte.

Předseda senátu Novotný:

Slyšte rozsudek jménem republiky:

Obžalovaní:

1) Vladimír Čimpera,[1]

2) Ing. Ilona Florianová,

3) Ing. Jan Hudeček,

4) Jaroslav Krym,

5) Ing. Michaela Schneidrová,

6) Ing. Karel Šupina,

7) Ing. Alena Vitásková,

8) Alexandr Zemek,

9) Zdeněk Zemek,

jsou vinni, že:

….

[v přepisu vynechány části vyhlášení rozsudku týkající se obž. Čimpery, Floriánové, Hudečka, Kryma, Schneidrové, Šupiny, A. Zemka a Z. Zemka]

Za páté, Ing. Alena Vitásková jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu, ačkoli věděla o předchozích četných kontaktech v roce 2011 mezi Ing. Michaelou Schneidrovou, tehdy zastupující společnost Klub plynárenských podnikatelů ČR, s.r.o., IČ: 64610764, se sídlem Čapkova 1931/1, Hlučín, jehož byla Ing. Alena Vitásková jednatelkou a jediným společníkem, a JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem, nar. [v přepisu vynechán osobní údaj], který mj. zastupoval na základě plné moci společnost Saša-Sun s.r.o. a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. při úkonech ve správním řízení před Energetickým regulačním úřadem a který byl zároveň otcem Alexandra Zemka, jednatele společnosti Saša-Sun s.r.o. a Zdeňka Zemka, jednatele společnosti Zdeněk-Sun s.r.o., a který byl také předsedou představenstva společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, což byl jediný společník společnosti Saša-Sun s.r.o. i společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. a ačkoli věděla, že na Energetickém regulačním úřadu byla vedena správní řízení týkající se obou fotovoltaických elektráren ve vlastnictví společností fakticky ovládaných JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem a bylo připraveno rozhodnutí o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny pro provozovnu fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o. v Chomutově o výkonu 6MW, neboť důkazy, na základě kterých byla vydána licence, se ukázaly jako nepravdivé, poté, co dne 4.2.2012 v 18:34h. obdržela email od Ing. Michaely Schneidrové, který obsahoval v příloze návrh zcela opačného rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení ve věci žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny, ačkoli věděla, že navrhované rozhodnutí je v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť obsahem emailu byla i citace původní adekvátní argumentace úřadu, v době od 4.2.2012 do 13.2.2012 blíže nezjištěnou formou udělila Ing. Michaele Schneidrové souhlas s vydáním tohoto rozhodnutí a dále i souhlas s vydáním obdobného rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení ve věci žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny, čímž umožnila, aby následně

Ing. Michaela Schneidrová jako ředitelka odboru licencí Energetického regulačního úřadu a jako oprávněná úřední osoba dne 13.2.2012 v dopoledních hodinách na Energetickém regulačním úřadu v Jihlavě

  1. v rozporu s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu vydala jménem Energetického regulačního úřadu Rozhodnutí pod č.j. 03104-43/2011-ERU o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny, které odůvodnila tím, že Zpráva o revizi elektrické instalace z 5.12.2010, Ev. č. – REA 158/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu Saša-Sun s.r.o. je řádným doložením splněných technických předpokladů pro udělení licence ve smyslu § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, což však bylo zcela v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť ve správním spise č.j. 13917/2010-ERU ohledně žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny byl založen Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité č.j. 13917-13/2010-ERU na fotovoltaické elektrárně Saša-Sun s.r.o. z 20.12.2010, ze kterého vyplývaly závažné nedostatky fotovoltaické elektrárny a celková nedokončenost elektrárny se závěrem, že fotovoltaická elektrárna jako celek nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence na výrobu elektřiny a revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, když ve správním spise byl založen i Protokol o ústním jednání z 21.12.2010 v 13:00h. na Energetickém regulačním úřadu, ve kterém zástupci společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. uvedli, že skutečně nebyla dokončena propojení na uvedených fotovoltaických elektrárnách v důsledku klimatických podmínek, přičemž tento protokol byl podepsán mj. jak Alexandrem Zemkem, tak i Zdeňkem Zemkem, přičemž nevzala v úvahu ani skutečnost, že ze stejných důvodů při rozhodování o udělení licence nebylo možno akceptovat ani zjevně nepravdivý Předávací protokol k elektrárně z 29. 11. 2010 jako doklad předání dokončené elektrárny vlastníku, když následná Zpráva o revizi elektrické instalace ohledně dané fotovoltaické elektrárny z 27.12.2010, Ev. č. - REA 158/2010, byla zjevně padělaná,
  1. v rozporu s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu úmyslně vydala jménem Energetického regulačního úřadu Rozhodnutí pod č.j. 03103-43/2011-ERU o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny, které odůvodnila tím, v podstatě stejným textem, tedy že Zpráva o revizi elektrické instalace z 6.12.2010, Ev. č. – REA 159/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu Zdeněk-Sun s.r.o. je řádným doložením splněných technických předpokladů pro udělení licence ve smyslu § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, což však bylo zcela v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť ve správním spise č.j. 13916/2010-ERU ohledně žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny byl založen Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité č.j. 13916-13/2010-ERU na fotovoltaickou elektrárnu Zdeněk-Sun s.r.o. z 20.12.2010, ze kterého vyplývaly závažné nedostatky fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. a celková nedokončenost elektrárny se závěrem, že fotovoltaická elektrárna jako celek nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence na výrobu elektřiny a revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, když ve správním spise byl založen i Protokol o ústním jednání z 21.12.2010 v 13:00h. na Energetickém regulačním úřadu, ve kterém zástupci společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. uvedli, že skutečně nebyla dokončena propojení na uvedených fotovoltaických elektrárnách v důsledku klimatických podmínek, přičemž tento protokol byl podepsán mj. jak Alexandrem Zemkem, tak i Zdeňkem Zemkem, přičemž nevzala v úvahu ani skutečnost, že ze stejných důvodů při rozhodování o udělení licence nebylo možno akceptovat ani zjevně nepravdivý Předávací protokol k elektrárně z 29. 11. 2010 jako doklad předání dokončené elektrárny vlastníku, když následná Zpráva o revizi elektrické instalace ohledně dané fotovoltaické elektrárny z 28.12.2010, Ev. č. – REA 159/2010, byla zjevně padělaná,

následně obě citovaná rozhodnutí převzal dne 13.2.2012 kolem 14:00h. na Energetickém regulačním úřadu JUDr. Pavel Gazárek, právní zástupce společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk- Sun s.r.o. a zároveň se na místě vzdal práva rozkladu proti těmto rozhodnutím;

tímto způsobem Ing. Alena Vitásková podpořila Ing. Michaelu Schneidrovou v jednání směřujícím k ponechání v platnosti nezákonných rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licencí společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. na výrobu elektřiny a tím znemožnění odstranění závadného stavu, který vznikl neoprávněným vydáním licencí, když na základě pravomocných licencí na výrobu elektřiny společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. z 31.12.2010 a následného provedeného tzv. prvního paralelního připojení ještě v roce 2010 vznikl společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. akceptovaný nárok na garantovanou výkupní cenu pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12 150,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5 500,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let, čímž v průběhu následujících 20 let by se společnost Saša-Sun s.r.o. neoprávněně obohatila o částku nejméně 868,5 mil. Kč a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. by se neoprávněně obohatila o částku nejméně 1013,2 mil. Kč na úkor společnosti ACTHERM, s.r.o., která by následně vyplacenou garantovanou cenu zpětně refinancovala jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky s tím, že jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 83 651 335,06 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 44 568 027,06 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 29203481, se sídlem Duhová 1/425, Praha, a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 4 430 979,04 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša Sun s.r.o. o částku nejméně 2 360 650,37 Kč; jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 90 415 702,70 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 48 172 032,70 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o. a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 5 438 512,54 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 897 424,36 Kč; společnost ACTHERM, s.r.o. následně refinancovala uhrazené prostředky jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností ČEPS, a.s. a PREdistribuce, a.s. a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky a společnost ČEZ Prodej, s.r.o. refinancovala uhrazené prostředky od společnosti OTE, a.s.

A nyní opět povstaňte.

tedy

...

[v přepisu vynechány části vyhlášení rozsudku, týkající se hodnocení trestných činů ve vztahu k obž. Čimperovi, Floriánové, Hudečkovi, Krymovi, Schneidrové, Šupinovi, A. Zemkovi a Z. Zemkovi]

Ing. Alena Vitásková (ad 5) úmyslně usnadnila jinému jako úřední osoba v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému neoprávněný prospěch vykonat svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu a způsobit takovým činem škodu velkého rozsahu a dopustit se jako úřední osoba jednání, které bezprostředně směřovalo k vykonání pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému neoprávněný prospěch a způsobit takovým činem škodu velkého rozsahu, tohoto jednání se dopustit v úmyslu čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,

tím spáchali

[v přepisu vynechány části vyhlášení rozsudku, týkající se hodnocení trestných činů ve vztahu k obž. Čimperovi, Floriánové, Hudečkovi, Krymovi, Schneidrové, Šupinovi, A. Zemkovi a Z. Zemkovi]

Ing. Alena Vitásková zvlášť závažný zločin účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, zčásti dokonanému a zčásti ukončenému ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku,

a odsuzují se

[v přepisu vynechány části vyhlášení rozsudku, týkající se trestů ve vztahu k obž. Čimperovi, Hudečkovi, Krymovi, Schneidrové, Šupinovi, A. Zemkovi a Z. Zemkovi]

Ing. Alena Vitásková podle § 329 odst. 3 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání

8 roků a 6 měsíců. Podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku se obžalovaná zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.

[v přepisu vynechána část vyhlášení rozsudku, týkající se trestu ve vztahu k obž. Floriánové]

Posaďte se.

Co se týče pouze stručného odůvodnění, to obsáhlejší odůvodnění budou součástí písemného vyhotovení. Co se týče výroku rozsudku, soud vyšel z provedených důkazů, které jsou obsahem spisového materiálu, a dospěl k následujícím závěrům:

[v přepisu vynechány části vyhlášení rozsudku týkající se obž. Čimpery, Floriánové, Hudečka, Kryma, Schneidrové, Šupiny, A. Zemka a Z. Zemka]

Co se týče zbývajících, na sebe navazujících, Ing. Schneiderová, Ing Vitásková, soud tady hodně dlouho a důkladně zvažoval, zejména otázku viny obž. Vitáskové, v případě obž. Schneidrové - tam ty pochybnosti soud nějaké zásadní neměl. Z jejího jednání je tam evidentní, že ona přišla, a možná je to tak, jak zmiňuje státní zástupce, jak nám to tady prezentovala v podstatě obž. Vitásková, na základě nějakého jednání paní Nagyové, t.č. Nečasové, na tento úřad. Co bylo jejím posláním, je otázkou jinou. Podstatné je, že obě dvě měly jakýsi společný zájem ve vtahu k těmto elektrárnám, ten vyplývá právě z té komunikace, nikoliv z onoho doručování a případného nedoručení apod., toho, co Schneidrová posílá Vitáskové, ale to podstatné je ten vlastní obsah, protože z toho vlastního obsahu evidentně vyplývá, že předtím musela být nějaká komunikace, muselo být něco, na co navazuje ta logika toho popisu, proč nebude někdo další v té věci mít možnost něco dělat, za situace, pokud by se jednalo o pouze správní rozhodnutí, byť třeba nesprávné, ale pouze správní rozhodnutí obž. Schneidrové, která z nějakého důvodu bude cítit důvěru ke své nadřízené a proto se na ni z nějakého důvodu, jak říkám, ty tam můžou být různé vzhledem k jejich minulosti, obrací, tak by soud chápal, že může dojít k tomu, že vydá nesprávné úřední rozhodnutí, které ovšem odpovídá jejímu, řekněme právnímu názoru a pak je otázkou, zda vůbec je správné či nesprávné, ale v tomto případě tomu tak není, tam je evidentní, že popisuje něco, co bude dělat a v podstatě v návaznosti na nějakou zjevně předcházející domluvu, protože popisuje nějaké další kroky, tzn. za tohohle stavu je soud přesvědčený, že tam je od začátku jakýsi úmysl vytvořit něco, tedy rozhodnutí, které bude odlišné od toho rozhodnutí, které bylo, samozřejmě soud se musel zabývat otázkou, řekněme formální správnosti tohoto rozhodnutí, tzn. zda byly splněny podmínky pro obnovu řízení, ty za splněné má, v podstatě s argumentací obdobnou tomu, co je v tom jakémsi původním rozhodnutí, tam je otázkou, že ty podmínky obnovy řízení těch je několik, nebo resp. těch možností, jednou z nich je samozřejmě, že se prokáže, že nastal trestný čin, ale ta v tomto případě nebyla tou zásadní, tedy otázka, pokud se prokáže nepravdivost těch podkladů a tam je to postaveno na tom, že najednou je tvrzeno, že podklady, které se objevily na začátku, tzn. Čimpera, jsou dostatečné k prokázání něčeho, dle názoru soudu v kontextu těch skutečností, které jsou obsahem spisu, tzn. to je další nepravdivé zprávy navazující na požadavek ERÚ a zase je otázkou, jak dalece tento požadavek mohl být či nemohl být v tomto okamžiku oprávněný, ale každopádně dochází k vytvoření čehosi, kdy je dán zjevně, zjevně padělaný doklad, na tuto situaci dle názoru soudu mělo být reagováno právě oním povolením obnovy, protože těch dokladů v tom kontextu, ostatně jsou popsány ve výroku rozsudku, je více a našly by se i další, případné další postupy, které měly být dělány s tím, že tady evidentně šlo o to využít jakýsi okamžik, aby bylo vydáno nějaké rozhodnutí, takže tam soud nemá pochybnosti o vinně této konkrétní obžalované.

Jak říkám, co se týče té druhé obžalované, tzn. Ing. Vitáskové, tam je dovozována, protože přímé důkazy tady v tomto směru chybí, právě z kontextu těch dalších údajů a to jak, nebo resp. zejména, protože ty mají tu zásadní vypovídací hodnotu z jednání v podstatě před tím vydáním toho rozhodnutí, kdy samozřejmě nelze přehlédnout ani údaje, které na to navazují, ale soud v tomto směru v podstatě nechtěl, a ani neměl zájem protahovat dokazování na následné jednání, kdy toto mohlo být motivováno naprosto jakýmkoliv společným zájmem, to je to všecko, co svědčí pro to, že Ing. Vitásková v podstatě z ERÚ vyházela všechny ty, co tam byli před ní a ponechala si tam Ing. Schneiderovou, může to souviset s touto věcí, nevylučuji, je to do jisté míry pravděpodobné. Na druhou stranu to může souviset s čímkoliv jiným, může to souviset s tím, že dospěla k závěru, že tyto osoby jsou zodpovědný za ten ne úplně řádný výkon státní správy, který tam do té doby probíhal, a prostě dospěla k závěru, že s těmito osobami nechce spolupracovat. Naopak k Ing. Schneiderové mohla mít z dřívějších důvodů, ať již důvěru, nebo jí mohla být zavázána, nebo tam mohly být jakékoliv jiné vazby, které by mohly tvořit prostě to, proč tato tam zůstala. To není podstatné, říkám to jen proto, že to následné jednání byť něco naznačuje, na něco poukazuje, v tomto směru, už nemá tu přímou vypovídací hodnotu, jakou soud viděl právě v té původní komunikaci ze strany Schneiderové, která se s tou důvěru obrací právě na obž. Vitáskovou. To je, co se týče otázky viny zjednodušeně, ta právní kvalifikace tady zazněla a odpovídá těm závěrům, které soud učinil z těch skutkových zjištění.

Co se týče trestů, v podstatě se jedná o několik skupin obžalovaných z hlediska mechanismu jejich řekněme působení, jak jsem řekl, ta nejméně závažná trestná činnost, která je v případě obž. Floriánové, tam soud upustil od souhrnného trestu a to s tím, že ta, řekněme charakter jednání a toho, co ona dělala, dle názoru soudu odpovídá a dostačuje tento trest. Co se týče těch zbývajících, tam ta trestní sazba je zcela odlišná, tam je trestní sazba od 5-10 v případě podvodu, od 5-12 v případě toho jednání obžalovaných Vitáskové a Schneiderové. Soud ukládal tresty u spodní hranice těch obžalovaných, u kterých vnímal, řekněme jejich menší roli v daném mechanismu a to včetně toho, k čemu to jednání mělo směřovat, proto třeba jednání, které formálně by vykazovalo znaky nejmenšího faktického jednání v případě Zemků je ohodnocen přísnějším trestem, protože zde soud musel hodnotit, komu ve prospěch vlastně toto jednání směřovalo, a toto jednání směřovalo evidentně v jejich prospěch, jinak řečeno prospěch z tohoto jednání obžalovaných Zemků je řádově jinde, než prospěch, který z toho mohli mít teoreticky, pokud vůbec nějaký ti další obžalovaní, tam samozřejmě nelze přehlédnout ty údaje obž. Šupiny, byť prezentoval, že se této věci netýkají, ale jak říkám, soud má v tomto směru trošku odlišný názor, tzn., že tam jakési to ohodnocení pravděpodobně ve vztahu i k těmto jednáním bylo, ale jak říkám, soud tady ponechal ty tresty při spodní hranici zákonné trestní sazby u většiny, v případě Zemků v polovině zákonné trestní sazby, jistým způsobem pak diferencoval v rámci peněžitých trestů, případně trestu zákazu činnosti, jinak, co se týče trestů, které byly uloženy a to trestů v podstatě shodných, co se týče trestu odnětí svobody v případě Ing. Schneiderové a Vitáskové, tam je nutno konstatovat, že tohleto jednání vykazuje vysokou míru společenské škodlivosti, tam je evidentní, že docházelo k něčemu, co teoreticky mohlo řešit špatné, nesprávné rozhodnutí, které bylo učiněno. Naopak tady bylo učiněno všecko pro to, aby tohleto, tato snaha, řekněme napravit původní nedostatek, byla zmařena, byť soud shledával to jednání téměř obdobné, dal i obdobný trest v tomto směru a to za jednání pomocné, což ne vždy soud ukládá shodně, tak zde musel zohlednit to postavení těch jednotlivých osob v tom mechanismu ERÚ a onu míru té pomoci, protože ta pomoc se blížila otázce spolupachatelství, jinak řečeno bez pomoci této osoby, nejedná se tam o nějakou drobnou psychickou pomoc v tom směru, že kamarád poradí, pomůže, utvrzuje apod. tam se jednalo právě o  to konkrétní postavení obžalované Vitáskové, takže právě proto soud ukládal ten shodný trest. Tolik pouze stručně k odůvodnění.

 

Co se týče tohoto rozhodnutí, je proti němu přípustný opravný prostředek, kterým je odvolání. Odvolání si lze podat do 8 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozsudku, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím zdejšího soudu. Teď hned, pokud s tímto rozhodnutím nesouhlasíte, máte právo podat si odvolání přímo do protokolu, nezbavuje povinnosti písemně je odůvodnit, v případě pana státního zástupce uvést, zda je podáván ve prospěch či neprospěch kterého z obžalovaných. Jinak co se týče dalších možností či práv ponechat si onu zákonnou lhůtu, příp. pokud s rozhodnutím souhlasíte, práva opravného prostředku se vzdát. Jinak odvolání musí být vždycky písemné, musí být odůvodněno, který z výroků je napadán, v případě, že by tomu tak nebylo a to ani po doplněné výzvě, kterou soud je povinen ze zákona jako pětidenní stanovit, je zde oprávnění odvolacího soudu takovéto odvolání bez věcného projednání odmítnout.

Teď je možná porada s klienty, pak se zeptám na procesní stanovisko.  

Já požádám pana státního zástupce.

Mgr. Mezlík:

Já si ponechávám lhůtu.

[v přepisu vynechány reakce obž. Čimpery, Floriánové, Hudečka, Kryma, Schneidrové, Šupiny či jejich obhajoby]

Předseda senátu Novotný:

Za Ing. Vitáskovou?

JUDr. Lžičař:

Podává odvolání do výroku o vině i trestu.

[v přepisu vynechány reakce obž. A Zemka a Z. Zemka či jejich obhajoby]

Předseda senátu Novotný:

Dnes je hlavní líčení skončeno. Můžete odejít.

 

[1] U všech obžalovaných vynechány čtené osobní údaje.