HLAVNÍ LÍČENÍ 22.2.2016: VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU - část 2

a ačkoli věděla, že na Energetickém regulačním úřadu byla vedena správní řízení týkající se obou fotovoltaických elektráren ve vlastnictví společností fakticky ovládaných JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem a bylo připraveno rozhodnutí o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny pro provozovnu fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o. v Chomutově o výkonu 6MW, neboť důkazy, na základě kterých byla vydána licence, se ukázaly jako nepravdivé,  poté, co dne 4.2.2012 v 18:34h. obdržela email od Ing. Michaely Schneidrové, který obsahoval v příloze návrh zcela opačného rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení ve věci žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny, ačkoli věděla, že navrhované rozhodnutí je v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť obsahem emailu byla i citace původní adekvátní argumentace úřadu, v době od 4.2.2012 do 13.2.2012 blíže nezjištěnou formou udělila Ing. Michaele Schneidrové souhlas s vydáním tohoto rozhodnutí a dále i souhlas s vydáním obdobného rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení ve věci žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny, čímž umožnila, aby následně    Ing. Michaela Schneidrová jako ředitelka odboru licencí Energetického regulačního úřadu a jako oprávněná úřední osoba dne 13.2.2012 v dopoledních hodinách na Energetickém regulačním úřadu v Jihlavě   a) v rozporu s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu vydala jménem Energetického regulačního úřadu Rozhodnutí pod č.j. 03104-43/2011-ERU o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny, které odůvodnila tím, že Zpráva o revizi elektrické instalace z 5.12.2010, Ev. č. – REA 158/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu Saša-Sun s.r.o. je řádným doložením splněných technických předpokladů pro udělení licence ve smyslu § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, což však bylo zcela v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť ve správním spise č.j.  
13917/2010-ERU ohledně žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny byl založen Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité č.j. 1391713/2010-ERU na fotovoltaické elektrárně Saša-Sun s.r.o. z 20.12.2010, ze kterého vyplývaly závažné nedostatky fotovoltaické elektrárny a celková nedokončenost elektrárny se závěrem, že fotovoltaická elektrárna jako celek nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence na výrobu elektřiny a revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, když ve správním spise byl založen i Protokol o ústním jednání z 21.12.2010 v 13:00h. na Energetickém regulačním úřadu, ve kterém zástupci společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. uvedli, že skutečně nebyla dokončena propojení na uvedených fotovoltaických elektrárnách v důsledku klimatických podmínek, přičemž tento protokol byl podepsán mj. jak Alexandrem Zemkem, tak i Zdeňkem Zemkem, přičemž nevzala v úvahu ani skutečnost, že ze stejných důvodů při rozhodování o udělení licence nebylo možno akceptovat ani zjevně nepravdivý Předávací protokol k elektrárně z 29. 11. 2010 jako doklad předání dokončené elektrárny vlastníku, když následná Zpráva o revizi elektrické instalace ohledně dané fotovoltaické elektrárny z 27.12.2010, Ev. č. - REA 158/2010,  byla zjevně padělaná,  
b) v rozporu s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu úmyslně vydala jménem Energetického regulačního úřadu  Rozhodnutí pod č.j. 03103-43/2011-ERU o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny, které odůvodnila tím, že Zpráva o revizi elektrické instalace z 6.12.2010, Ev. č. – REA 159/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu Zdeněk-Sun s.r.o. je řádným doložením splněných technických předpokladů pro udělení licence ve smyslu § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, což však bylo zcela v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť ve správním spise č.j. 13916/2010-ERU ohledně žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny byl založen Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité č.j. 13916-13/2010-ERU na fotovoltaickou elektrárnu Zdeněk-Sun s.r.o. z 20.12.2010, ze kterého vyplývaly závažné nedostatky fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. a celková nedokončenost elektrárny se závěrem, že fotovoltaická elektrárna jako celek nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence na výrobu elektřiny a revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, když ve správním spise byl založen i Protokol o ústním jednání z 21.12.2010 v 13:00h. na Energetickém regulačním úřadu, ve kterém zástupci  společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. uvedli, že skutečně nebyla dokončena propojení na uvedených fotovoltaických elektrárnách v důsledku klimatických podmínek, přičemž tento protokol byl podepsán mj. jak Alexandrem Zemkem, tak i Zdeňkem Zemkem, přičemž nevzala v úvahu ani skutečnost, že ze stejných důvodů při rozhodování o udělení licence nebylo možno akceptovat ani zjevně nepravdivý Předávací protokol k elektrárně z 29. 11. 2010 jako doklad předání dokončené elektrárny vlastníku, když následná Zpráva o revizi elektrické instalace ohledně dané fotovoltaické elektrárny z 28.12.2010, Ev. č. - REA 159/2010, byla zjevně padělaná,  
následně obě citovaná rozhodnutí převzal dne 13.2.2012 kolem 14:00h. na Energetickém regulačním úřadu JUDr. Pavel Gazárek, právní zástupce společností Saša-Sun s.r.o. a ZdeněkSun s.r.o. a zároveň se na místě vzdal práva rozkladu proti těmto rozhodnutím;   tímto způsobem Ing. Alena Vitásková podpořila Ing. Michaelu Schneidrovou v jednání směřujícím k ponechání v platnosti nezákonných rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licencí společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. na výrobu elektřiny a tím znemožnění odstranění závadného stavu, který vznikl neoprávněným vydáním licencí, když na základě pravomocných licencí na výrobu elektřiny společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. z 31.12.2010 a provedeného tzv. prvního paralelního připojení ještě v roce 2010 vznikl společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. akceptovaný nárok na garantovanou výkupní cenu pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12 150,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5 500,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let, čímž v průběhu následujících 20 let by se společnost Saša-Sun s.r.o. neoprávněně obohatila o částku nejméně 868,5 mil. Kč a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. by se neoprávněně obohatila o částku nejméně 1013,2 mil. Kč zejména na úkor společnosti ACTHERM, s.r.o., která by následně vyplacenou garantovanou cenu zpětně refinancovala jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky s tím, že jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 83 651 335,06 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 44 568 027,06 Kč; dále vzhledem k  
legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 29203481, se sídlem Duhová 1/425, Praha, a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 4 430 979,04 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 360 650,37 Kč; jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 90 415 702,70 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 48 172 032,70 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o. a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 5 438 512,54 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 897 424,36 Kč; společnost ACTHERM, s.r.o. následně refinancovala uhrazené prostředky jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností ČEPS, a.s. a PREdistribuce, a.s. a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky a společnost ČEZ Prodej, s.r.o. refinancovala uhrazené prostředky od společnosti OTE, a.s.
t e d y   
Vladimír Čimpera, Alexandr Zemek a Zdeněk Zemek (ad 1)  
dopustili se jednání, které bezprostředně směřovalo k uvedení někoho v omyl, obohacení jiného a způsobení na cizím majetku škody velkého rozsahu, tohoto jednání se dopustili v úmyslu čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,   
Ing. Jan Hudeček (ad 1-2), Jaroslav Krym (ad 1-2) a Ing. Karel Šupina (ad 2)
ke škodě cizího majetku jiného obohatili tím, že uvedli někoho v omyl a způsobili tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu a dopustili se jednání, které bezprostředně směřovalo k uvedení někoho v omyl, obohacení jiného a způsobení na cizím majetku škody velkého rozsahu, tohoto jednání se dopustili v úmyslu čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,  
Ing. Ilona Floriánová (ad 3)  
tedy jako úřední osoba při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmařila splnění důležitého úkolu a způsobila tak škodu velkého rozsahu,  
Ing. Michaela Schneidrová (ad 4)   
jako úřední osoba v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému neoprávněný prospěch vykonala svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu a způsobila takovým činem škodu velkého rozsahu a dopustila se jako úřední osoby jednání, které bezprostředně směřovalo k vykonání své pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému neoprávněný prospěch a způsobení takovým činem škody velkého rozsahu, tohoto jednání se dopustila v úmyslu čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,  
Ing. Alena Vitásková (ad 5)   
úmyslně usnadnila jinému jako úřední osobě v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému neoprávněný prospěch vykonat svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu a způsobit takovým činem škodu velkého rozsahu a dopustit se jako úřední osoba jednání, které bezprostředně směřovalo k vykonání pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému neoprávněný prospěch a způsobit takovým činem škodu velkého rozsahu, tohoto jednání se dopustit v úmyslu čin spáchat, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo,     
t í m     s p á c h a l i    
Vladimír Čimpera, Alexandr Zemek a Zdeněk Zemek   
zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku,    
Ing. Jan Hudeček, Jaroslav Krym a Ing. Karel Šupina   
zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku zčásti dokonaný a zčásti ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku,   
Ing. Ilona Floriánová  
přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku,  
Ing. Michaela Schneidrová   
zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku zčásti dokonaný a zčásti ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku,   
Ing. Alena Vitásková   
zvlášť závažný zločin účastenství ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst.  3 písm. b) trestního zákoníku, zčásti dokonanému a zčásti ukončenému ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, 
 
a odsuzují se    
 
Vladimír Čimpera  
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  5 (pěti) roků a 5 (pěti) měsíců.   
     Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.  
     Podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku k trestu zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu výkonu funkce revizního technika na dobu  8 (osmi) let.  
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst.  1 trestního zákoníku  k  peněžitému trestu  ve výměře 100 celých denních sazeb po 1.000,- Kč.    
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.   
Alexandr Zemek  
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  7 (sedmi) roků a 6 (šesti) měsíců.   
     Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.   
     Podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku k trestu zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu  10 (deseti) let.  
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst.  1 trestního zákoníku  k  peněžitému trestu  ve výměře 700 celých denních sazeb po 10.000,- Kč.    
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.   
Zdeněk Zemek   
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  7 (sedmi) roků a 6 (šesti) měsíců.   
     Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.  
     Podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku k trestu zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu  10 (deseti) let.  
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst.  1 trestního zákoníku  k  peněžitému trestu  ve výměře 700 celých denních sazeb po 10.000,- Kč.    
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.    
Ing. Jan Hudeček  
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  6 (šesti) roků.   
     Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.  
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst.  1 trestního zákoníku  k  peněžitému trestu  ve výměře 500 celých denních sazeb po 1.000,- Kč.    
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.   
Jaroslav Krym  
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  6 (šesti) roků.   
     Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.  
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst.  1 trestního zákoníku  k  peněžitému trestu  ve výměře 500 celých denních sazeb po 1.000,- Kč.    
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.    
Ing.Karel Šupina   
podle § 209 odst. 5 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  5 (pěti) roků a 6 (šesti) měsíců.   
     Podle § 56 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku se obžalovaný zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.   
     Podle § 67 odst. 1, § 68 odst.  1 trestního zákoníku  k  peněžitému trestu  ve výměře 500 celých denních sazeb po 1.000,- Kč.    
     Podle § 69 odst. 1 trestního zákoníku se stanoví pro případ, že by peněžitý trest ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) měsíců.   
Ing. Michaela Schneidrová   
podle § 329 odst. 3 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  8 (osmi) roků a 6 (šesti) měsíců.   
     Podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku se obžalovaná zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.  
     Podle § 73 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku k trestu zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu v zákazu výkonu zaměstnání či funkce, v němž rozhoduje jako úřední osoba ve správním řízení na dobu  10 (deseti) let.   
Ing. Alena Vitásková   
podle § 329 odst. 3 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání  8 (osmi) roků a 6 (šesti) měsíců.   
     Podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku se obžalovaná zařazuje pro výkon trestu odnětí svobody do věznice s ostrahou.   
U Ing. Ilony Floriánové   
se podle § 44 trestního zákoníku upouští od uložení souhrnného trestu k trestu, který jí byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 46T 5/2013 ze dne 27. 6. 2014 ve znění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 5To 54/2015 ze dne 21. 10. 2015.
 
Rozhodnutí vyhlášeno, odůvodněno, dáno poučení o možnosti podání opravného prostředku.   
Státní zástupce uvádí: Ponechávám si lhůtu.  
Obžalovaný Vladimír Čimpera uvádí: Podávám odvolání.  
Obhájce JUDr. Melichar za obž. Floriánovou uvádí: Ponecháváme si lhůtu.   
Obžalovaný Ing. Jan Hudeček uvádí: Odvolávám se.   
Obhájce JUDr. Batuna za obž. Kryma uvádí: Podávám odvolání.  
Obhájce JUDr. Švec za obž. Ing. Schneiderovou uvádí: Nevyjadřuji se.   
Obžalovaný Ing. Karel Šupina uvádí: Odvolávám se.  
Obhájce JUDr. Lžičař za obž. Vitáskovou uvádí: Podává odvolání do výroku o vině i trestu.  
Obžalovaný Alexander Zemek uvádí: Podávám odvolání.  
Obžalovaný Zdeněk Zemek uvádí: Odvolávám se.   
Hlavní líčení skončeno ve 12:07 hod.    
……………………………………..                             …………………………………….        
  protokolující úřednice                                                        předseda senátu   
 
Protokol je vyhotoven ve shodě se zvukovým záznamem na nosiči CD č MKLEI 6/2016 a je založen za protokolem ve spise. Vyhotoveno dne 23. 2. 2016.