HLAVNÍ LÍČENÍ 22.2.2016: VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU - část 1

   
P ř í t o m n i :  
Předseda senátu:                                    Mgr. Aleš Novotný
Přísedící: Ing. Eliška Vránová, Ing. Dobromila Hronová, Ivan Procházka – náhradní přísedící
Protokolující úřednice: Markéta Kleinová
Státní zástupce: Mgr. Radek Mezlík – osobně
 
Obžalovaní:
1) Vladimír Čimpera - osobně
2) Ing. Ilona Florianová - nepřítomna  
3) Ing. Jan Hudeček - osobně    
4) Jaroslav Krym – nepřítomen    
5) Ing. Michaela Schneidrová – nepřítomna
6) Ing. Karel Šupina – osobně
7) Ing. Alena Vitásková – nepřítomna  
8) Ing. Alexandr Zemek – osobně    
9) Zdeněk Zemek – osobně
 
Obhájci:
1)  JUDr. Adam Batuna - osobně, ev.č. ČAK 09849                     (obž. Čimpera, obž. Krym)                                                                                   2)  Mgr. Petr Melichar - osobně, ev.č. ČAK 04914                        (obž. Ing. Ilona Florianová)  
3)  JUDr. Eduard Bruna – nikdo,                                                 (obž. Ing. Ilona Florianová)  
4) JUDr. Jiří Půček - osobně, ev.č. ČAK 02518                            (obž. Ing. Šupina, obž. Hudeček)  
5)  JUDr. Tomáš Švec Ph.D. - osobně, ev.č. ČAK 12005               (obž. Ing. Schneidrová)  
6) JUDr. Pavel Čapčuch – nikdo, ev.č. ČAK  012394                     (obž. Ing. Vitásková)    
7) JUDr. Josef Lžičař – osobně, ev.č. ČAK 00378                         (obž.  Ing. Vitásková)  
8) Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna – nepřítomen, ev.č. ČAK 11772   (obž. Ing. Vitásková)
9) JUDr. Jiří Novák – i.s. JUDr. Filip Opatřil , ev.č.ČAK 14611        (obž. A. Zemek a Z. Zemek) - nikdo          
10) JUDr. Naděžda Kratochvílová                                                 (obž. A. Zemek a Z. Zemek) - osobně
11) Mgr. Tomáš Lonk -  osobně                                                     (obž. A. Zemek a Z. Zemek)  
12) Mgr. Marcel Péli - nikdo
 
Poškození: ACTHERM, spol. s.r.o.  - nikdo
ČEZ Prodej, s.r.o. - nikdo
                                                                 
Podle § 55a tr. řádu bude průběh hlavního líčení zvukově zaznamenán na zvukovém nosiči CD pod č. MKLEI  6/2016. Podle § 55b trestního řádu se přibírá jako zapisovatel protokolující úřednice.  
Předseda senátu zahájil odročené hlavní líčení.  
Podle § 219 odst. 3 trestního řádu předseda senátu seznámil strany trestního řízení s dosavadním průběhem dokazování  
Konstatována omluva obžalovaného Kryma.    
  
Krátkou cestou založeny souhlasy obžalovaných Ing. Vitáskové, Ing. Schneiderové, Ing. Florianové s konáním hlavního líčení v jejich nepřítomnosti. Vzhledem k nepřítomnosti obž. Kryma, obhájce dotázán na jeho procesní stanovisko.  
K dotazu JUDr. Batuna uvádí: Souhlasíme s tím, aby bylo jednáno v jeho nepřítomnosti. Neměl jsem možnost se s klientem spojit, dneska jsem dostal tu zprávu, kterou vy jste tady měl možnost přečíst, my jsme ji pouze přeposlali soudu. Nicméně mám za to, že toto hlavní líčení může probíhat v jeho nepřítomnosti, jeho fyzický souhlas nemám k dispozici, nepodařilo se mi s ním telefonicky ani jinak spojit.   
Obhájce JUDr. Batuna požádán, aby navázal telefonní kontakt se svým klientem obž. Jaroslavem Krymem a dotázal se ho na jeho stanovisko ke konání dnešního hlavního líčení.  
Hlavní líčení přerušeno v 10:15 hod. přerušeno na deset minut za účelem zjištění stanoviska obž. Kryma.  
Pokračováno v hlavním líčení v 10:25 hod.  
Obhájce JUDr. Batuna uvádí: Pan obžalovaný Krym souhlasí s tím, aby se dnešní hlavní líčení konalo v jeho nepřítomnosti.     
Po krátké poradě bez přerušení jednání vyhlásil předseda senátu
 
U s n e s e n í  
Podle § 202 odst. 2, odst. 4, odst. 5 trestního řádu bude hlavní líčení dne 22. 2. 2016 konáno v nepřítomnosti obžalovaných Ing. Ilony Florianové, Jaroslava Kryma, Ing. Michaely Schneiderové, Ing. Aleny Vitáskové.  
Rozhodnutí vyhlášeno.  
 
Předseda senátu vyhlásil  
rozsudek  
Obžalovaní: 
1) Vladimír Čimpera,  
2) Ing. Ilona Florianová
3) Ing. Jan Hudeček,
 4) Jaroslav Krym
 5) Ing. Michaela Schneidrová
 6) Ing. Karel Šupina   
7) Ing. Alena Vitásková  
8) Alexandr Zemek,   
9) Zdeněk Zemek,   
 
j s o u   v i n n i , ž e :  
 
1) Alexandr Zemek jako jednatel společnosti Saša-Sun s.r.o., IČ: 29203481, se sídlem Kollárova 1229, Veselí nad Moravou a Ing. Jan Hudeček, zastupující společnost Železárny Veselí, a.s., IČ: 00011380, se sídlem Kollárova 1229, Veselí nad Moravou,  v přesně nezjištěné době před jeho doručením na Energetický regulační úřad v Jihlavě s datem 29.11.2010 na blíže nezjištěném místě podepsali nepravdivý Předávací protokol mezi společností Saša-Sun s.r.o. (objednatelem) a společností Železárny Veselí, a.s. (zhotovitelem), podle kterého předmětem předání bylo kompletní konečné plnění předmětu díla fotovoltaické elektrárny Saša-Sun v Chomutově a podle kterého dílo bylo převzato bez výhrad, ačkoli oba věděli, že fotovoltaická elektrárna společnosti Saša-Sun s.r.o. není dokončena ani zčásti a je ve výstavbě, přičemž dne 9.12.2010 byl tento předávací protokol doručen na Energetický regulační úřad v Jihlavě do správního spisu jako jeden z vyžádaných podkladů pro vydání licence na výrobu elektřiny pro společnost Saša-Sun s.r.o. na provozovnu fotovoltaické elektrárny v Chomutově, kterým bylo prokázáno vlastnictví energetického zařízení společností Saša-Sun s.r.o. a zároveň i dokončenost uvedeného energetického zařízení;   Zdeněk Zemek jako jednatel společnosti Zdeněk-Sun s.r.o., IČ: 29203775, se sídlem Kollárova 1229, Veselí nad Moravou a Ing. Jan Hudeček, zastupující společnost Železárny Veselí, a.s., v přesně nezjištěné době před jeho doručením na Energetický regulační úřad v Jihlavě s datem 29.11.2010 na blíže nezjištěném místě podepsali nepravdivý Předávací protokol mezi společností Zdeněk-Sun s.r.o. (objednatelem) a společností Železárny Veselí, a.s. (zhotovitelem), podle kterého předmětem předání bylo kompletní konečné plnění předmětu díla fotovoltaické elektrárny Zdeněk-Sun v Chomutově a podle kterého dílo bylo převzato bez výhrad, ačkoli oba věděli, že fotovoltaická elektrárna společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. není dokončena ani zčásti a je ve výstavbě, přičemž dne 9.12.2010 byl tento předávací protokol doručen na Energetický regulační úřad v Jihlavě do správního spisu jako jeden z vyžádaných podkladů pro vydání licence na výrobu elektřiny pro společnost Zdeněk-Sun s.r.o. na provozovnu fotovoltaické elektrárny v Chomutově, kterým bylo prokázáno vlastnictví energetického zařízení společností Zdeněk-Sun s.r.o. a zároveň i dokončenost uvedeného energetického zařízení;   Vladimír Čimpera jako technik společnosti ACTHERM servis, a.s., IČ: 25142691, se sídlem Tovární 5534, Chomutov a zároveň jako revizní technik dne 5.12.2010 v Chomutově  vyhotovil výchozí Zprávu o revizi elektrické instalace, Ev. č. – REA 158/2010, na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Saša-Sun s.r.o. a v ní uvedl, že revizi provedl mezi 1.12. až 4.12.2010 se závěrem, že elektrická instalace je z hlediska bezpečnosti schopna bezpečného provozu, a dále dne 6.12.2010 tamtéž vyhotovil  výchozí Zprávu o revizi elektrické instalace, Ev. č. – REA 159/2010, na fotovoltaickou elektrárnu společnosti ZdeněkSun s.r.o. a v ní uvedl, že revizi provedl mezi 2.12. až 5.12.2010 se závěrem že elektrická instalace je z hlediska bezpečnosti schopna bezpečného provozu, ačkoli věděl, že fotovoltaická elektrárna společnosti Saša-Sun s.r.o. k 5.12.2010 a fotovoltaická elektrárna společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. k 6.12.2010 nebyly v rozsahu revidovaných zařízení dokončeny a byly ve výstavbě a  nebyly tak splněny podmínky pro úplnost dané revizní zprávy; následně Vladimír Čimpera zaslal obě uvedené revizní zprávy emailem dne 9.12.2010 ve 12:20h. Jaroslavu Krymovi, obchodnímu řediteli a místopředsedovi představenstva společnosti ACTHERM servis, a.s., který taktéž věděl, že fotovoltaická elektrárna společnosti Saša-Sun s.r.o. k 5.12.2010 a fotovoltaická elektrárna společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. k 6.12.2010 nebyly (v rozsahu revize)  dokončeny a byly ve výstavbě, přesto  Jaroslav Krym obě uvedené revizní zprávy zaslal dne 9.12.2010 v16:16h. mj. Ing. Janu Hudečkovi a Ing. Karlu Šupinovi, aby následně dne 10.12.2010 byly obě revizní zprávy doručeny na Energetický regulační úřad v Jihlavě do správních spisů jako jeden z vyžádaných podkladů pro vydání licencí na výrobu elektřiny pro společnost Saša-Sun s.r.o. na provozovnu fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o. a pro společnost Zdeněk-Sun s.r.o. na provozovnu fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. v Chomutově, kdy těmito zprávami mělo být prokázáno splnění technických předpokladů podle § 7 odst. 4 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů;    tímto způsobem Vladimír Čimpera, Ing. Jan Hudeček, Jaroslav Krym, Alexandr Zemek a Zdeněk Zemek uvedli v omyl Energetický regulační úřad s úmyslem, aby Energetický regulační úřad vydal licence na výrobu elektřiny společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. ještě v roce 2010 a poté aby na základě pravomocných licencí a provedeného tzv. prvního paralelního připojení k distribuční soustavě společnosti ACTHERM, s.r.o., IČ: 48024091, Průmyslová 1428/10, Praha 10, ještě v roce 2010 vznikl společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. akceptovaný nárok na  garantovanou výkupní cenu pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12 150,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5 500,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let, čímž v průběhu následujících 20 let by se společnost Saša-Sun s.r.o. neoprávněně obohatila minimálně o částku 868,5 mil. Kč a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. by se neoprávněně obohatila o částku 1013,2 mil. Kč zejména na úkor společnosti ACTHERM, s.r.o., která by následně vyplacenou garantovanou cenu zpětně refinancovala jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky, avšak ke škodě v daném případě nedošlo, neboť Energetický regulační úřad na základě rozhodnutí z 16.12.2010 provedl dne 20.12.2010 zajištění důkazu ohledáním věci nemovité - fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o. a fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. v Chomutově a zjistil, že obě fotovoltaické elektrárny nejsou dokončeny, že obě nesplňují k danému dni podmínky pro udělení licence a že předložené revizní zprávy neodpovídají skutečnému stavu obou fotovoltaických elektráren.  
2) Ing. Jan Hudeček zastupující společnost Železárny Veselí, a.s., zhotovitele fotovoltaické elektrárny společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o., dne 22.12.2010 v 12:01h. emailem ze své kanceláře v provozovně společnosti v areálu na adrese Kollárova 1229 ve Veselí nad Moravou požádal Jaroslava Kryma, obchodního ředitele a místopředsedu představenstva společnosti ACTHERM servis, a.s., subdodavatele společnosti Železárny Veselí, a.s. na fotovoltaické elektrárně společnosti Saša-Sun s.r.o. a fotovoltaické elektrárně společnosti Zdeněk-Sun s.r.o., o nové zprávy o výchozí revizi na vysoké napětí a nízké napětí s datem 27.12.2010 z důvodu kontroly Energetického regulačního úřadu a Jaroslav Krym dne  23.12.2010 v 8:55h. ze své kanceláře v provozovně společnosti v Chomutově emailem zaslal Ing. Janu Hudečkovi obě Zprávy o revizi elektrické instalace Vladimíra Čimpery z 5.12.2010 a 6.12.2010 k úpravě, přičemž následně Ing. Jan Hudeček dne 23.12.2010 v 18:39h. emailem zaslaným Ing. Karlu Hadašovi, Ing. Karlu Šupinovi a Miroslavu Šutovskému přeposlal uvedené zprávy o revizi a vydal pokyn, že se musí opravit datum na uvedených revizních zprávách; následně Ing. Karel Šupina dne 29.12.2010 v 14:12h. ve své kanceláři  v provozovně společnosti v areálu na adrese Kollárova 1229 ve Veselí nad Moravou na svém služebním notebooku přepsal datum vyhotovení na Zprávě o revizi elektrické instalace (Ev. č. – REA 158/2010) na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Saša-Sun s.r.o. z 5.12.2010 na 27.12.2010 a přepsal datum provedení revize od 1.12.2010 do 4.12.2010 na 23.12.2010 až 26.12.2010 a také téhož dne v 14:11h. přepsal datum vyhotovení na Zprávě o revizi elektrické instalace (Ev. č. – REA 159/2010) na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. z 6.12.2010 na 28.12.2010, přepsal datum provedení revize od 2.12.2010 do 5.12.2010 na 23.12.2010 až 27.12.2010, ačkoli Ing. Jan Hudeček, Jaroslav Krym i Ing. Karel Šupina věděli, že obě fotovoltaické elektrárny nejsou dokončeny a nejsou způsobilé pro provedení revize a ačkoli Jaroslav Krym věděl, že revizní technik Vladimír Čimpera je od 18.12.2010 nemocen; následně dne 29.12.2010 byla tato padělaná Zpráva o revizi elektrické instalace (Ev. č. - REA 158/2010) z 27.12.2010 na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Saša-Sun s.r.o. doručena na Energetický regulační úřad v Jihlavě a dále dne 30.12.2010 byla padělaná Zpráva o revizi elektrické instalace (Ev. č. - REA 159/2010) z 28.12.2010 na fotovoltaickou elektrárnu Zdeněk-Sun s.r.o. doručena na Energetický regulační úřad v Jihlavě, kdy těmito padělanými zprávami se prokazovalo splnění technických předpokladů podle § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů;     tímto způsobem Ing. Jan Hudeček, Jaroslav Krym a Ing. Karel Šupina uvedli v omyl Energetický regulační úřad (jeho konkrétní pracovníky rozhodující o udělení licence) a na základě padělaných zpráv o revizi elektrické instalace z 27. a 28.12.2010 na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Saša-Sun s.r.o. a na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. získali k 31.12.2010 pravomocné licence na výrobu elektřiny ve prospěch společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. a zároveň díky provedení tzv. prvního paralelního připojení k distribuční soustavě společnosti ACTHERM, s.r.o. také ještě v roce 2010 vznikl společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. akceptovaný nárok na garantovanou výkupní cenu pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12 150,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5 500,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let, čímž v průběhu následujících 20 let by se společnost Saša-Sun s.r.o. neoprávněně obohatila o částku nejméně 868,5 mil. Kč a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. by se neoprávněně obohatila o částku nejméně 1013,2 mil. Kč  zejména na úkor společnosti ACTHERM, s.r.o., která by následně vyplacenou garantovanou cenu zpětně refinancovala jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky s tím, že jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 83 651 335,06 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 44 568 027,06 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 29203481, se sídlem Duhová 1/425, Praha, a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 4 430 979,04 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 360 650,37 Kč; za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 90 415 702,70 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 48 172 032,70 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 5 438 512,54 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 897 424,36 Kč; společnost ACTHERM, s.r.o. následně refinancovala uhrazené prostředky jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností ČEPS, a.s. a PREdistribuce, a.s. a z dotací ze státního rozpočtu České republiky a společnost ČEZ Prodej, s.r.o. refinancovala uhrazené prostředky od společnosti OTE, a.s.  
3)  Ing. Ilona Floriánová jako specialistka odboru licencí Energetického regulačního úřadu a jako oprávněná úřední osoba, která zastupovala ředitele odboru licencí Energetického regulačního úřadu po dobu čerpání jeho dovolené ve dnech 30.12.2010 a 31.12.2010, po převzetí správních spisů o žádostech společnosti Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. o vydání licencí na výrobu elektřiny, provedla s nedostatečnou péčí kontrolu uvedených správních spisů, zejména zpráv o revizi elektrické instalace a předávacích protokolů mezi zhotovitelem a objednatelem, neboť   
a) ve správním spise č.j. 13917/2010-ERU ohledně žadatele společnosti Saša-Sun s.r.o. zcela ignorovala skutečnost, že jsou v něm založeny dvě Zprávy o revizi elektrické instalace, a to z 5.12.2010, Ev. č. – REA 158/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Saša-Sun s.r.o. a z 27.12.2010, Ev. č. - REA 158/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Saša-Sun s.r.o., přičemž obě zprávy mají shodné evidenční číslo a navíc na druhé zprávě o revizi elektrické instalace z 27.12.2010 byl zjevně na první pohled naskenovaný otisk razítka revizního technika Vladimíra Čimpery a podpis Vladimíra Čimpery, dále že v této zprávě jsou uvedeny chybně jednotky odporu, chybně uvedeny naměřené hodnoty délek kabelů versus naměřené hodnoty odporu a opačně a že tedy tato zpráva nemůže prokazovat splnění technických předpokladů pro udělení licence podle § 5 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, přičemž taktéž první zpráva z 5.12.2010 nemůže prokazovat splnění technických předpokladů, když ve správním spise byl založen Protokol Energetického regulačního úřadu o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o.  z 20.12.2010, ze kterého vyplývalo, že fotovoltaická elektrárna je nedokončená, nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence a předložená revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, dále přes uvedená zjištění vyplývající z Protokolu Energetického regulačního úřadu o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o. nevzala v potaz, že za těchto podmínek nelze akceptovat jako důkaz listinou Předávací protokol s datem 29.11.2010 mezi společností Saša-Sun s.r.o. (objednatelem) a společností Železárny Veselí, a.s. (zhotovitelem) s tím, že předmětem předání bylo kompletní konečné plnění předmětu díla fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o. v Chomutově, kdy dílo bylo převzato bez výhrad, neboť tento protokol byl logicky zjevně nepravdivý,  dále ačkoli dne 31.12.2010 v 19:46h. obdržela emailem mj. naskenovaný Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité fotovoltaické elektrárny společnosti Saša-Sun s.r.o. v Chomutově z 31.12.2010, ze kterého vyplývalo, že v sekci E a F nebyly z fotovoltaických panelů propojeny vodiče, které měly vést k jednotlivým měničům, výstupní kabely z měničů nebyly zapojeny do rozvaděčů, kdy se jednalo o celkem 11 řad fotovoltaických panelů, že  aktuální výroba elektrárny v době kontroly činí 0MWh a že za prosinec 2010 činila naměřená hodnota výroby elektřiny pouhých 0,4MWh při celkovém výkonu fotovoltaické elektrárny 6MW a navíc u rozhodování dne 31.12.2010 neměla k dispozici samotný správní spis ani kopii správního spisu žadatele společnosti Saša-Sun s.r.o.,  přesto se řídila doporučením zaslaným emailem Bc. Luďkem Pražákem 31.12.2010 v 20:43h. a dne 31.12.2010 v sídle Energetického regulačního úřadu na adrese Masarykovo nám. 5, Jihlava, vydala jménem Energetického regulačního úřadu Rozhodnutí o udělení licence č 111018049 společnosti Saša-Sun s.r.o. na výrobu elektřiny na dobu 25 let pod č.j. 1391723/2010-ERU, které na místě převzal Ing. Karel Hadaš a zároveň se vzdal práva podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí;   b) ve správním spise č.j. 13916/2010-ERU ohledně žadatele společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. zcela ignorovala skutečnost, že jsou v něm založeny dvě Zprávy o revizi elektrické instalace, a to z 6.12.2010, Ev. č. – REA 159/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. a z 28.12.2010, Ev. č. - REA 159/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu společnosti Zdeněk-Sun s.r.o., přičemž obě zprávy mají shodné evidenční číslo a navíc na druhé zprávě o revizi elektrické instalace z 28.12.2010 byl zjevně na první pohled naskenovaný otisk razítka revizního technika Vladimíra Čimpery a podpis Vladimíra Čimpery, dále že v této zprávě jsou uvedeny chybně jednotky odporu, chybně uvedeny naměřené hodnoty délek kabelů versus naměřené hodnoty odporu a opačně a že tedy tato zpráva nemůže prokazovat splnění technických předpokladů pro udělení licence podle § 5 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětví, přičemž taktéž první zpráva z 6.12.2010 nemůže prokazovat splnění technických předpokladů, když ve správním spise byl založen Protokol Energetického regulačního úřadu o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. z 20.12.2010, ze kterého vyplývalo, že fotovoltaická elektrárna je nedokončená, nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence a předložená revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, dále přes uvedená zjištění vyplývající z Protokolu Energetického regulačního úřadu o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. nevzala v potaz, že za těchto podmínek nelze akceptovat jako důkaz listinou Předávací protokol s datem 29.11.2010 mezi společností Zdeněk-Sun s.r.o. (objednatelem) a společností  Železárny Veselí, a.s. (zhotovitelem) s tím, že předmětem předání bylo kompletní konečné plnění předmětu díla fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. v Chomutově, kdy dílo bylo převzato bez výhrad, neboť tento protokol byl logicky zjevně nepravdivý,  dále ačkoli dne 31.12.2010 v 19:46h. obdržela emailem mj. naskenovaný Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. v Chomutově z 31.12.2010, ze kterého vyplývalo, že v sekci G nebyly z fotovoltaických panelů zapojeny vodiče, které měly vést k jednotlivým měničům a výstupní kabely z měničů nebyly zapojeny do rozvaděčů, kdy se jednalo o celkem 5 řad fotovoltaických panelů, že aktuální výroba elektrárny v době kontroly činí 0MWh a že za prosinec 2010 činila naměřená hodnota výroby elektřiny pouhých 0,2MWh při celkovém výkonu fotovoltaické elektrárny 7MW a ačkoli dne 31.12.2010 neměla k dispozici samotný správní spis ani kopii správního spisu žadatele společnosti Zdeněk-Sun s.r.o.,  přesto se řídila doporučením zaslaným emailem Bc. Luďkem Pražákem 31.12:2010 v 20:43h. a dne 31.12.2010 v sídle Energetického regulačního úřadu na Masarykovo nám. 5, Jihlava, vydala jménem Energetického regulačního úřadu Rozhodnutí o udělení licence č 111018048 společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. na výrobu elektřiny na dobu 25 let pod č.j. 13916-26/2010ERU, které na místě převzal Ing. Karel Hadaš a zároveň se vzdal práva podání rozkladu proti tomuto rozhodnutí;    tímto způsobem Ing. Ilona Florianová zmařila splnění důležitého úkolu v podobě zajištění zákonnosti v procesu udělování licencí na fotovoltaické elektrárny, kdy následkem jejího jednání bylo vydání nezákonných rozhodnutí o udělení licencí na výrobu elektřiny společnosti Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o., přičemž na základě pravomocných licencí z 31.12.2010 a na základě provedeného tzv. prvního paralelního připojení ještě v roce 2010 vznikl společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. nárok na garantovanou výkupní cenu pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12 150,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5 500,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let, čímž v průběhu následujících 20 let by se společnost Saša-Sun s.r.o. neoprávněně obohatila o částku nejméně 868,5mil. Kč a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. by se neoprávněně obohatila o částku nejméně 1013,2 mil. Kč, zejména na úkor společnosti ACTHERM, s.r.o., která by následně vyplacenou garantovanou cenu zpětně refinancovala jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak  vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky s tím, že jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 83 651 335,06 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 44 568 027,06Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 29203481, se sídlem Duhová 1/425, Praha, a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 4 430 979,04 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 360 650,37 Kč; za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 90 415 702,70 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 48 172 032,70 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o. a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 5 438 512,54 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 897 424,36 Kč; společnost ACTHERM, s.r.o. následně refinancovala uhrazené prostředky jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností ČEPS, a.s. a PREdistribuce, a.s. a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky a společnost ČEZ Prodej, s.r.o. refinancovala uhrazené prostředky od společnosti OTE, a.s.,  
4)  Ing. Michaela Schneidrová jako ředitelka odboru licencí Energetického regulačního úřadu a jako oprávněná úřední osoba dne 13.2.2012 v dopoledních hodinách na Energetickém regulačním úřadu v Jihlavě   a) v rozporu s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu vydala jménem Energetického regulačního úřadu Rozhodnutí pod č.j. 03104-43/2011-ERU o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny, které odůvodnila tím, že Zpráva o revizi elektrické instalace z 5.12.2010, Ev. č. – REA 158/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu Saša-Sun s.r.o. je řádným doložením splněných technických předpokladů pro udělení licence ve smyslu § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, což však bylo zcela v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť ve správním spise č.j. 13917/2010-ERU ohledně žádosti společnosti Saša-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny byl založen Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité č.j. 1391713/2010-ERU na fotovoltaické elektrárně Saša-Sun s.r.o. z 20.12.2010, ze kterého vyplývaly závažné nedostatky fotovoltaické elektrárny a celková nedokončenost elektrárny se závěrem, že fotovoltaická elektrárna jako celek nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence na výrobu elektřiny a revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, když ve správním spise byl založen i Protokol o ústním jednání z 21.12.2010 v 13:00h. na Energetickém regulačním úřadu, ve kterém zástupci společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. uvedli, že skutečně nebyla dokončena propojení na uvedených fotovoltaických elektrárnách v důsledku klimatických podmínek, přičemž tento protokol byl podepsán mj. jak Alexandrem Zemkem, tak i Zdeňkem Zemkem, přičemž nevzala v úvahu ani skutečnost, že ze stejných důvodů při rozhodování o udělení licence nebylo možno akceptovat ani zjevně nepravdivý Předávací protokol k elektrárně z 29. 11. 2010 jako doklad předání dokončené elektrárny vlastníku, když následná Zpráva o revizi elektrické instalace ohledně dané fotovoltaické elektrárny z 27.12.2010, Ev. č. - REA 158/2010,  byla zjevně padělaná,  
b) v rozporu s ustanovením § 50 odst. 4 správního řádu úmyslně vydala jménem Energetického regulačního úřadu  Rozhodnutí pod č.j. 03103-43/2011-ERU o zastavení řízení o nařízení obnovy řízení o žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o udělení licence na výrobu elektřiny, které odůvodnila tím, že Zpráva o revizi elektrické instalace z 6.12.2010, Ev. č. – REA 159/2010, vyhotovená Vladimírem Čimperou na fotovoltaickou elektrárnu Zdeněk-Sun s.r.o. je řádným doložením splněných technických předpokladů pro udělení licence ve smyslu § 7 odst. 4 písm. d) energetického zákona a podle § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, což však bylo zcela v rozporu s tím, co v řízení vyšlo najevo, neboť ve správním spise č.j. 13916/2010-ERU ohledně žádosti společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. o vydání licence na výrobu elektřiny byl založen Protokol o zajištění důkazu ohledáním věci nemovité  č.j. 13916-13/2010-ERU na fotovoltaickou elektrárnu Zdeněk-Sun s.r.o. z 20.12.2010, ze kterého vyplývaly závažné nedostatky fotovoltaické elektrárny společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. a celková nedokončenost elektrárny se závěrem, že fotovoltaická elektrárna jako celek nesplňuje k danému dni podmínky pro udělení licence na výrobu elektřiny a revizní zpráva neodpovídá skutečnému stavu, když ve správním spise byl založen i Protokol o ústním jednání z 21.12.2010 v 13:00h. na Energetickém regulačním úřadu, ve kterém zástupci společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. uvedli, že skutečně nebyla dokončena propojení na uvedených fotovoltaických elektrárnách v důsledku klimatických podmínek, přičemž tento protokol byl podepsán mj. jak Alexandrem Zemkem, tak i Zdeňkem Zemkem, přičemž nevzala v úvahu ani skutečnost, že ze stejných důvodů při rozhodování o udělení licence nebylo možno akceptovat ani zjevně nepravdivý Předávací protokol k elektrárně z 29. 11. 2010 jako doklad předání dokončené elektrárny vlastníku, když následná Zpráva o revizi elektrické instalace ohledně dané fotovoltaické elektrárny z 28.12.2010, Ev. č. - REA 159/2010, byla zjevně padělaná,následně obě citovaná rozhodnutí převzal dne 13.2.2012 kolem 14:00h. na Energetickém regulačním úřadu JUDr. Pavel Gazárek, právní zástupce společností Saša-Sun s.r.o. a ZdeněkSun s.r.o. a zároveň se na místě vzdal práva rozkladu proti těmto rozhodnutím;   kdy toto jednání směřovalo k ponechání v platnosti nezákonných rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licencí společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. na výrobu elektřiny, a tím znemožnění odstranění závadného stavu, který vznikl neoprávněným vydáním licencí, když na základě pravomocných licencí na výrobu elektřiny společností Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o. z 31.12.2010 a provedeného tzv. prvního paralelního připojení ještě v roce 2010 vznikl společnosti Saša-Sun s.r.o. a společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. akceptovaný nárok na garantovanou výkupní cenu pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2010 ve výši 12 150,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let oproti výkupní ceně pro výrobu elektřiny z fotovoltaických zdrojů uvedených do provozu v roce 2011 ve výši 5 500,- Kč za vyrobenou MWh po dobu 20 let, čímž v průběhu následujících 20 let by se společnost Saša-Sun s.r.o. neoprávněně obohatila o částku nejméně 868,5 mil. Kč a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. by se neoprávněně obohatila o částku nejméně 1013,2 mil. Kč zejména na úkor společnosti ACTHERM, s.r.o., která by následně vyplacenou garantovanou cenu zpětně refinancovala jednak od spotřebitelů  elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky s tím, že jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 83 651 335,06 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 44 568 027,06 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 29203481, se sídlem Duhová 1/425, Praha, a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Saša-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 4 430 979,04 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Saša-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 360 650,37 Kč; jen za období od 1.1.2011 do 31.12.2012 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ACTHERM, s.r.o. škoda ve výši 90 415 702,70 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 48 172 032,70 Kč; dále vzhledem k legislativní změně, a to nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, od 1.1.2013 vstoupila do práv poškozeného společnost ČEZ Prodej, s.r.o. a v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 ve vztahu ke společnosti Zdeněk-Sun s.r.o. byla způsobena primárně společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. škoda ve výši 5 438 512,54 Kč, kdy z této částky se neoprávněně obohatila společnost Zdeněk-Sun s.r.o. o částku nejméně 2 897 424,36 Kč; společnost ACTHERM, s.r.o. následně refinancovala uhrazené prostředky jednak od spotřebitelů elektrické energie ve formě poplatků za distribuci, jednak vyrovnávacími platbami od ostatních distribučních společností ČEPS, a.s. a PREdistribuce, a.s. a dále z dotací ze státního rozpočtu České republiky a společnost ČEZ Prodej, s.r.o. refinancovala uhrazené prostředky od společnosti OTE, a.s.  
 

Soubory ke stažení