HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015: ZÁVĚREČNÁ ŘEČ ING.ALENY VITÁSKOVÉ

HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015: ZÁVĚREČNÁ ŘEČ ING.ALENY VITÁSKOVÉ

K podstatě obvinění uvádím, že se podrobně vyjádřili mí advokáti. K hlavním bodům obžaloby sděluji:

 1. O žádném blízkém vztahu Ing. Schneiderové s JUDr. Zemkem, který by byl důvodem podjatosti v rozhodování v řízení o nařízení obnovy řízení, jsem nevěděla. To si myslím, že jednoznačně vyšlo najevo v hlavním líčení. Navíc bylo i prokázáno, že Ing. Schneidrová a JUDr. Zemek v blízkém vztahu, který by odůvodňoval její podjatost, nebyli.
 2. Dále jsem přesvědčena, že podjatost není a nemůže být vnímána jako dřívější pracovní, či nepracovní setkání. Pod pojmem podjatost je zákonodárci myšleno viz judikáty Nejvyššího soudu,  že  úředně pověřená osoba by mohla mít zájem na výsledku jednání. Takto se může vyjádřit o své podjatosti pouze osoba, které se to týká. Konstrukce, kterou vytvořil státní zástupce je absurdní. Nemohla jsem znát vztah paní Schneiderové k panu Zemkovi a to co mi bylo známo, tak rozhodně nemohlo být vnímáno jako podjatost
 3. Nikdy jsem Ing. Schneiderové, ani žádné jiné oprávněné úřední osobě nedala pokyn, jak má v konkrétní věci rozhodnout. E-mail z 4. 2. 2012 od Ing. Schneiderové jsem nečetla. I kdybych ho četla, nemohla bych na něj nijak odpovědět, pokud bych se nechtěla vměšovat do rozhodování prvého stupně. Obsah správního spisu jsem neznala a znát ani nemohla. A na výsledku správního řízení jsem neměla žádný osobní, ani jiný  zájem. Nikdy, ani tehdy, ani později, jsem mimoprocesně nezasahovala do prvostupňového rozhodování.

K dalšímu obsahu obžaloby se musím vyjádřit v kontextu události, přestože se mě dané období netýká. Ale bohužel jsem přiřazena ke skupině, která je obžalována za vydání licence tj. prosinec 2010, kdy jsem na úřadě nepracovala.

 1. Licence byly vydány v pozdních večerních hodinách 31.12.2010. Bývalé vedení úřadu Ing. Josef Fiřt (který  s panem Zemkem den před vydáním licence jednal mezi čtyřma očima) a druhý den jim vedený úřad licence vydal, Mgr. Antonín Panák, který byl zodpovědný za právní a posléze i za odbor licencí, či Bohuslav Němeček, jako první místopředseda ti všichni vystupují jako svědci žalobce.
 2. Ano, svědci státního zástupce, který se nepodivil, že zmínění pánové nekonali, nekonali 2. ledna 2011, když přišli do práce a obdrželi informaci, že licence byly vydány.Vážený pane předsedo, vážení přísedící, věřte, že kdyby tito pánové, spoluodpovědni za špatně nastavenou podporu, která má dopad přes 1 bilion korun do veřejných financí v té době konali a nezneužili své postavení k tomu, že nekonali, tak bych zde nestála, obžalována z absurdního činu.
 3. Uvedu příklad, který dokazuje, že pánové uměli jednat, pokud byli přesvědčeni, že je problém. Elektrána Tower of Power, udělena licence rovněž 31.12.2010. Již 19.1.2011 zahájeno přezkumné řízení a 5.4.2011 byla licence zrušena.Jak si mám vysvětlit jejich postup v těchto dvou elektrárnách? Proč se tak otálelo s právními kroky? Proč se nekonalo? Proč bylo podáno trestní oznámení na revizní zprávu, nikoliv na nedokončenost elektráren? A to s mnohaměsíčním zpožděním?Je mi dodnes záhadou, proč nebylo rozhodnuto v řízení o nařízení obnovy řízení dříve, když od září 2011 (po výslechu Čimpery) byl spis kompletní.
 4. V této souvislosti si dovolím zvláště upozornit na jednání některých zainteresovaných osob, v obou případech  vystupujících jako svědkové. Předně chci uvést, že obnovu správního řízení mohl bez jakýchkoliv pochybností zahájit ERÚ dříve, neboť tehdejší místopředseda Mgr. Antonín Panák měl spis, jak sám uvedl, k dispozici a důvody pro obnovu správního řízení byly totožné s důvody, které uvedl v jím podávaném trestním oznámení, které sám adresoval Polici České republiky. Přičitatelnost doposud neobjasněnému (pochybnému) jednání Mgr. Antonína Panáka vidím v tom, že sám nekonal, tedy nedal pokyn k obnově správního řízení, ale vyčkával na samotný podnět od Policie ČR. Totiž, jedná se o ty samé důvody, které Mgr. Antonín Panák uvedl ve svém trestním oznámení. A dále vidím to, a to považuji za zásadní, že skutkové jednání, které je mi kladeno za vinu, bylo dotvářeno samotnými orgány činnými v trestním řízení, konkrétně odmítnutí opakované žádosti ERÚ o nahlédnutí do trestního spisu za účelem získání důkazů pro obnovu správního řízení. Žádosti adresované Policii České republiky a státnímu zástupci byly opakovaně odmítány. V této souvislosti musím uvést, že Mgr. Antonínu Panákovi bylo nahlédnutí do trestního spisu umožněno, avšak Mgr. Antonín Panák o tomto neučinil jakékoliv poznámky ve správním spise, ani s jakými důkazními prostředky, resp. s jakými konkrétními důkazy se seznámil.
 5. Při výslechu svědka před tímto Senátem dokonce uvedl, že obsah spisu neznal, že pouze dělal nějakou právní korekturu. Jak pak mohl vědět, jaké rozhodnutí má být vydáno. Není mi dodnes jasné, proč měl spisy u  sebe, když nebyl oprávněnou úřední osobou v konkrétní věci a proč vůbec připravoval rozhodnutí ve věci.

Vždy jsem zastávala názor, že "staré věci" mají rozhodovat Ti, kdož byli "u toho" (ti, kdo za vydání původního rozhodnutí nesou odpovědnost). Stejný názor jsem zastávala i u FVE Zdeněk a Saša Sun. Neměla jsem žádného zájmu na rozhodnutí v této věci, což potvrdil i svědek Mgr. Panák.Jediný můj zájem byl, aby úřad postupoval podle Správního řádu, a nečinnost ze strany zodpovědných pracovníků od září 2011, kdy byl vyslechnut Čimpera nebylo možné akceptovat. Proto byl z mé strany požadavek aby se v dané věci konalo, nikdy jsem žádnému z pracovníků nesdělila, jak má úředně pověřená osoba rozhodnout.

Státní zástupce mi klade za vinu, že jsem po 5-ti měsících nečinnosti Mgr. Panáka, jako zodpovědného za odbor licencí vyžadovala vydání rozhodnutí?

A nyní k personálním věcem, kdy se snaží státní zástupce hovořit i do této oblasti

 1. Pokud se jedná o mé řešení personálních změn na ERÚ, pak tyto byly jednoznačně motivovány nedůvěrou v bývalé vedení ERÚ. Již záhy po nástupu do funkce jsem zjistila, i bez závěrů provedeného auditu, že je třeba nastolit systémová opatření, která zásadně změní poměry na ERÚ. Bylo postupem doby prokázáno, že má nedůvěra je oprávněná. Různá, závažná pochybení z doby před mým nástupem do funkce napravuje, řeší ERÚ či soudy dodnes.
 2. Nepravdivé informace, které jsem dostávala vrcholili mimo jiné tím, že pan Vítek nebyl ředitelem odboru licencí, přestože se za něj vydával. 2 dny před mým nástupem byl bývalým vedením úřadu odvolán a funkce tak důležitého a problémového odboru licencí nebyla manažersky obsazena.
 3. Tato skutečnost mi byla zatajována a pan Mgr. Vítek jako ředitel vystupoval nejen uvnitř úřadu, ale dokonce na navenek.
 4. Proč byl tak důležitý a problémový odbor bez ředitele a proč to přede mnou tajil i nadřízený tohoto odboru pan Mgr. Panák, který tvrdil, že pochybení z roku 2010 bylo napraveno?
 5. Tuto skutečnost jsem se dověděla, když probíhal na úřadě audit, který jsem zadala„“Auditu Systému řízení v procesu udělování licencí v r. 2010, 2011 a Systémových a procesních opatření přijatých v závěru roku 2010“.
 6. Ing. Schneiderovou jsem jmenovala ředitelkou odboru licencí, protože tento odbor nebyl manažersky vůbec řízen, což jsem se dozvěděla až z probíhajícího auditu.
 7. Kategoricky odmítám snahu státního zástupce mi podsunout účelovost jmenování paní Schneiderové do funkce.
 8. Kategoricky odmítám konstrukce, proč odešli z úřadu někteří pracovníci a snahu státního zástupce spojit jejich odchod s těmito kauzami. Konkrétně Ing. Krejcar byl propuštěn za podvodné jednání.

Jako předsedkyně úřadu jsem jednala podle Správního řádu a nic jsem nezanedbala

Chronologie postupu, kterou jsem jako předsedkyně úřadu provedla.

 • P. Schneiderová vydala rozhodnutí v únoru 2012, v rozporu s tím, co požadoval pan Panák, který jak ve svědecké výpovědi sdělil, nebyl úředně oprávněnou osobou, a spis neznal.
 • Přesto jsem zadala právní analýzu AK Johnson, Šťastný a Kramařík. AK byla vybrána ve výběrovém řízení, teprve poté jsem zjistila shodu jmen. Paní Kramaříková je matka pana Kramaříka, kterou jsem před mnoha lety letmo znala. 
 • Je pravda, že jsem si analýzu nechala zpracovat pro své možné další rozhodnutí, zda udělat přezkum z moci úřední, či jiný opravný prostředek k rozhodnutí p. Schneiderové
 • Učinila jsem tak po té, kdy mi Mgr. Panák tvrdil, že se nedá nic dělat a že žádný opravný prostředek není možné využít.
 • Právní analýza potvrdila, že paní Schneiderová nepochybila
 • Podání vysvětlení na Policii ČR srpen 2012, obdržela jsem zavádějící informaci, že elektrárny vůbec nestály.
 • Informaci jsem předala písemně úředně oprávněné osobě a založila do příslušného spisu
 • Ihned jsem zahájila kroky, jmenovala a požádala o stanovisko pracovní skupinu na ERÚ vedenou ředitelkou právního odbotu Mgr. Ilečkovou.
 • Rozhodla jsem o přezkumu z moci úřední, vydala jsem rozhodnutí 17.10.2012 před zásahem Policie ČR, přestože zmíněná pracovní skupina dělala průtahy se svým rozborem,
 • Nicméně ředitelka odboru Mgr. Ilečková se pokusila padělat toto rozhodnutí a to na datum 30.10.2012 tj. týden po zásahu Policie, což se ji nepodařilo, protože jsem tento pokus zjistila.
 • Byla zahájena obnova řízení a ukončena v lednu 2014.

Škoda, která měla vzniknout vydáním licencí, a o kterou se opírá státní zástupce

 1. Vzhledem ke skutečnosti, že licence byly vydány ve večerních hodinách 31.12.2010 není možné, aby splňovaly podmínku pro uznání podpory ve výši roku 2010, což dokresluje i skutečnost, že OTE a.s. od 1.1.2013, kdy převzal činnost výplat podpor, uznává podporu ve výši roku 2011, což plně odpovídá podmínkách pro výplatu uváděných v Cenovém rozhodnutí roku 2010.
 2. Pokud společnost Actherm účtovala jinou výši podpory, tak je to v rozporu s Cenovými rozhodnutími ERÚ.
 3. V daných kauzách nemá vydaná licence vliv na výši podpor.
 4. Viz „analýza cenových rozhodnutí“

Podjatost státního zástupce

 1. Podpořil vysoké výkupní ceny u FVE  jako správné, když jsem podala podnět na PČR 2012, tak následně na SZ  rok 2013, že výkupní ceny u FVE jsou stanoveny nad rámec zákona. Podporu státního zástupce Mezlíka přivítal zástupce sdružení FVE pan Sedlák.
 2. V roce 2015 potvrdí MPO – gestor zákona, že podpora byla překompenzována, především u FVE.
 3. V roce 2015 vydává zprávu NKÚ, ze které vyplývá totéž, návratnost některých FVE je 7 let- vysoká podpora bude trvat let 20.
 4. Nenechal nahlédnout do spisu úředně oprávněné osoby v době, kdy se připravovalo 1.instační rozhodnutí a to opakovaně
 5. Do spisu mohl nahlédnout pouze Mgr. Panák, který nebyl úředně oprávněnou osobou, jak sám uvedl při svědecké výpovědi a do správního spisu nic nezaložil
 6. Státní zástupce Mezlík teprve po předání obžaloby soudu, zjistil asi po 4 měsících, když byl nahlížet do správního spisu asi na NSZ, že ve správním spise ERÚ, nejsou podklady, které jsou v trestním spise, a selektivně chtěl tyto do správního spisu dodat.
 7. Přes toto zjištění nezastavil obžalobu proti mně.
 8. Předložil do obžaloby jako důkaz Znalecký posudek ČVUT, který nemá s případem nic společného. Nepravdivě uvedl, že posudek zůstal v „šuplíku“, což není pravda. Je vyvěšen na intranetu ERÚ, k dispozici zaměstnancům. Nebyl vyžádán úředně oprávněnými osobami, které vedli 1. Instanční řízení v konkrétní věci.
 9. Nezaložil do spisu satelitní snímky s družice NASA, které byly pořízeny 26.12.2010 a dotváření stanovisko, zda elektrárna byla postavena, či nikoliv. Tyto snímky by měla mít Policie k dispozici.
 10. Snažil se mě pomluvit v souvislosti s FVE 28, kdy uvedl v žalobě, že jsem neodebrala licenci. Skutečnost byla taková, že p. Marek pan Panák chybně zahájili řízení o nařízení obnovy řízení a pan Vítek v chybě pokračoval. Já jako II. Instanční po stanovisko rozkladové komise jsem vrátila rozhodnutí na první stupeň s tím, že se nedostatečně vypořádali mimo jiné i s výslechem svědků. Soud následně zrušil zahájení obnovy právě z tohoto pochybení. Dovedete si představit, že bych dala za pravdu 1. Instačnímu p. Vítkovi? Jak vysoká by byla škoda, která by tímto vadným úředním postupem byla způsobena? Následně jsme urychleně celý případ znovu řešili.
 11. Nezohlednil, že jako předsedkyně postupuji zcela nezaujatě, což dosvědčuje celá řada podaných podnětů k trestnímu stíhání, či žaloby na NSZ. Mezi těmito podněty byly rovněž další elektrárny patřící panu Zemkovi.

Vážený pane předsedo, vážení přísedící,

Kdybych měla nějaký zájem na těchto elektrárnách, nějaký zájem na průběhu obnovy řízení, tak přece z logiky věci nemohu podávat podněty na další jeho elektrárny.

Jediné, čím se řídím, je správnost postupu, odebrat licenci tam, kde nejsou splněny podmínky pro její udělení dle Energetického zákona.  Rozhodně nevyrábět, či konstruovat kauzy.

A jaký je můj současný pohled na věc s odstupem času? Dostala jsem se do soukolí trestního řízení naprosto neoprávněně, vnímám to vše jako velkou křivdu, která na mně bohužel zanechala jak psychickou, tak i zdravotní újmu. Byly chvíle, kdy jsem chtěla rezignovat na svou funkci, na spravedlnost. To by ovšem bylo bráno jako mé přiznání k nějakému pochybení. A moji odpůrci, doslova nepřátelé z oblasti energetických zájmových skupin, lobisté apod. by to pojali jako svou výhru a vlastně i splnění účelu trestního řízení. To jsem nemohla připustit.

Vážený pane předsedo, Vážení přísedící,

věřím, že i soud dojde k objektivnímu závěru a rozhodne, že jsem nevinná.

 

 

Soubory ke stažení

Solární elektrárna