Trestní řízení KS Brno

OBŽALOBA

Obžaloba VSZ Olomouc z 19.září 2013
Soubor pdf ke stažení


Vrchní státní zastupite|ství v Olomouci
pobočka Brno 
 
3 VZV 4/2012
 
Krajskému soudu
 v BRNĚ

 

Zprošťující rozsudek KS Brno 13.11.2019

Zprošťující rozsudek KS Brno 13.11.2019

Zprošťující rozsudek KS Brno 13.11.2019

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018

Zproštěna obžaloby ! Nejvyšší  státní zástupce Pavel Zeman ale podal dovolání v její neprospěch!

Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 11.12.2018

Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 11.12.2018

Věc vrácena na Krajský soud v Brně

NEPŘÍSLUŠNÝ SOUDCE V ŘÍZENÍ PŘED PODÁNÍM OBŽALOBY

Na pozadí nálezu plena Ústavního soudu ze dne 2.5.2016 lze některé úkony v tomto trestním řízení a úkony na ně navazující považovat za protiústavní a tedy za nezákonné od samého počátku. Jedná se o rozhodování o prohlídce prostor ERÚ a o uvalení vazby na Ing. Michaelu Schneidrovou.

K disposici jsou dokumenty ke stažení ve formátu pdf.

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉHO PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY Z 15.11.2013 část III-VI

Návrh obžalované na nařízení předběžného projednání obžaloby v souladu s ustanovení § 186 písm. c) trestního řádu a současně na zastavení trestního stíhání pro okolnosti uvedené v ustanovení § 172, odst. 1 písm. b) trestního řádu

Část III-VI

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉHO PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY Z 15.11.2013 část I + II

Návrh obžalované na nařízení předběžného projednání obžaloby v souladu s ustanovení § 186 písm. c) trestního řádu a současně na zastavení trestního stíhání pro okolnosti uvedené v ustanovení § 172, odst. 1 písm. b) trestního řádu

Úvod

[1]V souladu s ustanovením § 186 písm. c) trestního řádu podávám tímto prostřednictvím svých obhájců návrh na nařízení předběžného projednání obžaloby podané dne 19.9.2013 ke Krajskému soudu v Brně státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Brně, pod sp. zn. 3 VZV 4/2012, a to pro zvlášť závažný zločin účastenství ve formě pomoci podle ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k trestnému činu zneužití pravomoci úřední osoby podle ustanovení § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, z části dokonanému a z části ukončenému ve stádiu pokusu podle ustanovení § 21 odst. 1 trestního zákoníku.  Obviněná má za to, že důvodem k předběžnému projednání obžaloby jsou okolnosti odůvodňující zastavení trestní stíhání podle ustanovení § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu, a proto současně navrhuje, aby soud v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 písm. c) trestní stíhání zastavil.

 

 

Písemné vyhotovení nepravomocného rozsudku KS Brno z 22.2.2016

Písemné vyhotovení nepravomocného rozsudku KS Brno z 22.2.2016

Písemné vyhotovení rozsudku bylo doručeno do datové schránky obhájce dne 15.6.2016, tedy za 114 dní od vyhlášení (zákon připouští maximum 60 dní).

Úplný text pdf je v příloze.

Odvolání žalobce z 21.6.2016 v neprospěch obžalovaných

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
pobočka Brno
Moravské náměstí 2, 601 93 Brno
tel.: 542 215 167, fax: 542 215 181, e-mail: podatelna@vsz.olc.justice.cz
datová schránka: ryhaa8a
 
                                                                                                                  3 VZV 4/2012
 
Vrchnímu soudu v Olomouci
prostřednictvím
Krajského soudu v Brně
ke sp. zn. 46 T 7/2013
 
Věc: obžalovaný Ing. Jan Hudeček, nar. 2. 1. 1957, a spol.
 
- odvolání státního zástupce v neprospěch obžalovaných, jež směřuje proti výroku o trestu

INTERVENCE SPOLKU ŠALAMOUN Z R. 2013

Vážený pán

JUDr. Pavel  Zeman

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4                                                                         

660 55   Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Věc:                              č.j. ZJ201/13/Zeman21ERU                          Praha 16.9.2013                                                                   

Podnět k vykonání dohledu nad postupem VSZ Olomouc a VSZ Praha ve věcech, spojených se sporným vydání licencí na provozování fotovoltaické elektrárny společnostem Saša-Sun s.r.o. a Zdeněk-Sun s.r.o.

Vážený pane nejvyšší státní zástupce,

Jako člen spolku Šalamoun se zabývám se svolením předsedy spolku p.Johna Boka kauzou Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně ERÚ. Mou pozornost upoutala skutečnost, že na její osobu bylo rozšířeno obvinění proti skupině úředníků ERÚ právě v době, kdy proti ní vyvíjejí velký tlak solární baroni, kterým hrozí snížení zisků díky jejím zákrokům. „Nebezpečná žena“ by v případě odsouzení musela resignovat, čili přestala by obtěžovat solárníky svými nápady. 

NABÍDKA SPOLEČENSKÉ ZÁRUKY SPOLKU ŠALAMOUN ZA OBŽ. Ing. MICHAELU SCHNEIDROVOU

Krajský soud v Brně                           sp.zn. 46 T 7/2013

Rooseveltova 16
601 95 Brno

       

Věc:             id.zn.:SalKSbrn060814Schneidrova             V Praze dne 6.8.2014

Nabídka společenské záruky za obž. Ing. Michaelu Schneidrovou, nar. 2.9.1975

Jsme zájmové sdružení občanů, řádně registrované  Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II./S-OS/1-25819/94-R jako spolek. V jednání zastupuje spolek navenek předseda John Bok (stanovy viz : www.spoleksalamoun.com), který může pověřit zastupováním ad hoc další členy spolku.

Příležitostně přebíráme společenskou záruku za odsouzené k podmíněným trestům na dobu jejich zkušební lhůty, za odsouzené k nepodmíněným trestům na dobu zbavení osobní svobody nebo za žadatele o podmíněné propuštění. 

INTERVENCE SPOLKU ŠALAMOUN Z R. 2014

Vážený pán

JUDr. Ivo Ištvan

Vrchní státní zastupitelství

17. listopadu  44
771 11 Olomouc

Věc:                                id.zn.:SalIstvan080514Mezlik                                   V Praze dne 8.5.2014

Podnět k zahájení kárného řízení se státním zástupcem VSZ Olomouc Mgr. Radkem Mezlíkem

 

Vážený pane vrchní státní zástupce,

 

dne 2. června 2014 bude u Krajského soudu v Brně zahájeno hlavní líčení  ve věci sp.zn. 46T 7/2013 proti obž. Vladimíru Čimperovi a spol., které je zatím naplánováno na dva týdny. Řízení je vedeno na základě obžaloby Vašeho úřadu ze dne 19.září 2013, zastoupeného v této věci státním zástupcem VSZ Olomouc p.Mgr. Radkem Mezlíkem.

NABÍDKA SPOLEČENSKÉ ZÁRUKY SPOLKU ŠALAMOUN ZA OBŽ. Ing. ALENU VITÁSKOVOU

Krajský soud v Brně                                     sp.zn. 46 T 7/2013

Rooseveltova 16
601 95 Brno

       

Věc:                          id.zn.:SalKSbrn081013Vitaskova                      V Praze dne 9.10.2013

Nabídka společenské záruky za obž. Ing. Alenu Vitáskovou, nar. 11.12.1956

Jsme zájmové sdružení občanů, řádně registrované  Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II./S-OS/1-25819/94-R. V jednání zastupuje spolek navenek předseda John Bok (stanovy viz : www.spoleksalamoun.com), který může pověřit zastupováním ad hoc další členy spolku.

Příležitostně přebíráme společenskou záruku za odsouzené k podmíněným trestům na dobu jejich zkušební lhůty, za odsouzené k nepodmíněným trestům na dobu zbavení osobní svobody nebo za žadatele o podmíněné propuštění. 

HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015: ZÁVĚREČNÁ ŘEČ ŽALOBCE

Soubor pdf ke stažení.

HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015 : ZÁVĚREČNÉ ŘEČI OBHÁJCŮ ING.ALENY VITÁSKOVÉ

Koncepty závěrečných řečí obhájců Ing. Aleny Vitáskové

JUDr. Pavel Čapčuch

I.

Vážený pane předsedo, vážený senáte Krajského soudu

[1] Za obžalovanou Ing. Alenu Vitáskovou jsme se rozhodli jako obhájci,  že každý z nás se bude věnovat určitým částem proběhlého dokazování u hlavního líčení včetně  reakce na závěrečné shrnutí intervenujícího  státního zástupce.  Nebudeme rozebírat skutek či skutky vztahující se k 31.12.2010,  neboť tyto se vztahují  k dalším obžalovaným – mají však význam pro posuzování údajného protiprávního jednání paní Ing. Aleny Vitáskové.

Argumentace v závěrečných přednesech  obhájců má prejudicielní význam  pro posuzování  jednání Ing. Aleny Vitáskové a též Ing. Schneidrové, a proto  můžeme na jejich závěrečná shrnutí odkázat.

Pro usnadnění protokolace závěrečné řeči, předkládáme základní argumenty obhajoby v písemné podobě.

HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015: ZÁVĚREČNÁ ŘEČ ING.ALENY VITÁSKOVÉ

HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015: ZÁVĚREČNÁ ŘEČ ING.ALENY VITÁSKOVÉ

Koncept závěrečné řeči Ing. Aleny Vitáskové

Vážený pane předsedo, Vážení přísedící,

odkazuji na závěrečné řeči mých obhájců a za sebe bych ráda prohlásila:

Necítím se být ani v nejmenším vinna tím, co jsem měla podle obžaloby spáchat.

Na ERÚ jsem nastoupila v srpnu 2011. Byla to složitá situace, kterou jsem popisovala ve své výpovědi na začátku hlavního líčení před rokem a půl (v červnu 2014). I tuto obžalobu považuji za součást tlaku na mou osobu, abych funkci předsedkyně vzdala. Ničeho jsem se však nedopustila, a trvám na své nevině.

Obnovitelné zdroje – především fotovoltaické elektrárny byly zneužity pro nastavení  tunelování veřejných financí. Podpora byla bývalým vedením ERÚ stanovena v rozporu se zákonem. Fatální dopad do ekonomiky ČR jsem prezentovala již po nástupu do funkce. Připravovaný scénář s obdobným dopadem jako FVE boom jsem mým příchodem do úřadu zastavila - jednalo se konkrétně o  biometan – počátek roku 2012. Překompenzace podpory potvrdil i NKÚ ve své kontrolní zprávě z března 2015, kde mimo jiné uvádí, že  některé typy FVE mají návratnost 7 let, přičemž podporu budou dostávat 20 let, že podpora byla nastavena nehospodárně.

Tímto úvodem chci dokreslit situaci, proč jsem obžalována, proč se určitá skupina snaží dostat mě z funkce předsedkyně úřadu. Doposud se použily všechny prostředky, rok jsme měla z bezpečnostních důvodu policejní ochranu, přistoupili i ke změně zákona v rozporu s unijními pravidly a to vše jen proto, abych ukončila své funkční období dřív, než bylo zákonem dáno.

/V PŘÍLOZE KE STAŽENÍ DRUŽICOVÉ SNÍMKY ELEKTRÁREN Z 26.10.2010.NUTNÉ ZVĚTŠENÍ 200X I VÍCE/

HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015: ZÁVĚREČNÉ ŘEČI NA OBHAJOBU ING.MICHAELY SCHNEIDROVÉ

HLAVNÍ LÍČENÍ 11.12.2015: ZÁVĚREČNÉ ŘEČI NA OBHAJOBU ING.MICHAELY SCHNEIDROVÉ

JUDr. Tomáš Švec, Ph.D., obhájce Ing.Michaely Schneidrové

Vážený pane předsedo, vážení členové senátu, vážení přítomní,

pokud jde o moji klientku Ing. Michaelu Schneidrovou, je jí obžalobou kladeno za vinu to, že jako ředitelka Odboru licencí Energetického regulačního úřadu a jako oprávněná úřední osoba dne 13. 2. 2012 v dopoledních hodinách na Energetickém regulačním úřadu v Jihlavě

/V PŘÍLOZE KE STAŽENÍ DRUŽICOVÉ SNÍMKY ELEKTRÁREN Z 26.10.2010.NUTNÉ ZVĚTŠENÍ 200X I VÍCE/

HLAVNÍ LÍČENÍ 22.2.2016: VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU - část 1

 
46T 7/2013    

P r o t o k o l    o    h l a v n í m    l í č e n í  

            Krajský soud v Brně projednal v hlavním líčení konaném dne 22. 2. 2016 trestní věc obžalovaných  Vladimíra Čimpery a spol., stíhaných pro zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku a další.   
      Hlavní líčení dne 22. 2. 2016  proběhlo v jednací síni č. 362/III. poschodí a jednací den byl zahájen v 10:10  hodin.     

HLAVNÍ LÍČENÍ 22.2.2016: VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU - část 2

5) Ing. Alena Vitásková jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu, ačkoli věděla o předchozích četných kontaktech v roce 2011 mezi Ing. Michaelou Schneidrovou, tehdy zastupující společnost Klub plynárenských podnikatelů ČR, s.r.o., IČ: 64610764, se sídlem Čapkova 1931/1, Hlučín, jehož byla Ing. Alena Vitásková jednatelkou a jediným společníkem, a JUDr. Ing. Zdeňkem Zemkem, nar. 13.7.1951, který mj. zastupoval na základě plné moci společnost Saša-Sun s.r.o. a společnost Zdeněk-Sun s.r.o. při úkonech ve správním řízení před Energetickým regulačním úřadem a který byl zároveň otcem Alexandra Zemka, jednatele společnosti Saša-Sun s.r.o. a Zdeňka Zemka, jednatele společnosti Zdeněk-Sun s.r.o., a který byl také předsedou představenstva společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, což byl jediný společník společnosti Saša-Sun s.r.o. i společnosti ZdeněkSun s.r.o.

HLAVNÍ LÍČENÍ 22.2.2016: VYHLÁŠENÍ ROZSUDKU - Zvukové záznamy a jejich přepis

Soubory ke stažení:

1/Oficiální záznamy 2x Čimpera...ve formátu wav
2/ Amatérské záznamy 811.028.MP3 a 811.029 MP3
 
Přepis zvukového záznamu :

Předseda senátu Novotný:

Takže se posaďte. Tímto zahajuji odročené hlavní líčení ve věci Čimpera a spol., stíhaných tedy jednak pro zvlášť závažný zločin podvodu pro § 209 odst. 1 a 5 písm. a) trestního zákoníku a dále pro zvlášť závažných zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) a odst. 3 odst. b) trestního zákoníku.

KAUZA VITÁSKOVÁ-SCHNEIDROVÁ Z POHLEDU SPRÁVNÍHO PRÁVA

Verdikt: 8 a půl let nepodmíněně  KAUZA Vitásková 
 
Agenda  
1. Klíčové osoby 
2. Fakta o vydání licence na FVE 
3. Prověřování udělených licencí  
za rok 2010 
4. Kroky směřující k odebrání licence 
5. Příchod Ing. Vitáskové na ERÚ 
6. Podklady doložené v rámci zahájené obnovy 
řízení 
7. Nevyužité zákonné možnosti  
8. Další kroky bývalého vedení  
9. Delegování povinnosti rozhodnout  
na Ing. Michaelu Schneidrovou  
10. Corpus delicti?! 
11. Kroky předsedkyně po vydání rozhodnutí 
12. Kdo v dané věci zastává názor  
o zastavení obnovy řízení?  
13. Měla být vůbec obnova řízení nařízena? 
14. Z výpovědí v trestním řízení 
15. Podezřelé události 
16. Srovnání s předchozí praxí ERÚ 
17. Závěr aneb co nebylo bráno v potaz   
 
 
 

SPRÁVNÍ ROZSUDKY KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ

Krajský soud v Brně rozsudky z 20.5.2016 zrušil rozhodnutí ERÚ z přezkumného řízení, jimiž byly FVE Saša Sun a Zdenek Sun uděleny licence s účinností od 31.12.2010 a vrátil věc ERÚ k novému řízení.

Oba rozsudky jsou k disposici ke stažení ve formátu pdf.K disposici jsou také zvukové záznamy z veřejného jednání ze dne 12.5.2016 a z 19.5.2016 a z vyhlášení rozsudků dne 20.5.2016. 

Správní rozsudky Nejvyššího správního soudu

Těmito správními rozsudky byly nepravomocně zrušeny licence z 31.12.2010 a věc byla vrácena na ERÚ  k novému rozhodnutí