Zdroje plynu

E15 | 22.05.2017 | rubrika: Byznys | strana: 05 | autor: Alena Vitásková

Z energetiky
Plyn je jedním z důležitých energetických zdrojů. Potřebují jej nejen domácnosti, ale také průmysl včetně elektroenergetiky a teplárenství, které zásobují elektřinou a teplem další skupiny zákazníků. Je to tedy vysoce strategická surovina.
Zatímco Evropa jako celek produkuje necelých třicet procent plynu a zbytek dováží, Česká republika produkuje jen zhruba dvě procenta plynu z ložisek na jižní Moravě a zbytek pokrývá dovozem především z Ruska.
V posledních letech byl pro obchodníky výhodný nákup plynu na evropských burzách, ale i přes rostoucí podíl z tohoto zdroje lze očekávat, že hlavním dodavatelem do tuzemska zůstane nadále Rusko. To může do budoucna posílit svou pozici na evropských trzích vybudováním nových plynovodů. Dovoz novými cestami by pravděpodobně obešel Ukrajinu, a částečně tak snížil bezpečnostní riziko. Přínos takových projektů je ale otázkou ekonomičnosti jejich výstavby. V tomto smyslu jsou některé projekty diskutabilní. 

Další vliv na Česko bude mít dění na evropských trzích. Je pravděpodobné, že se zapojí noví hráči například v oblasti dodávek LNG. Diverzifi kace cest na jihu Evropy by mohla znamenat dovoz plynu z oblasti Kaspického moře a Blízkého východu.
I přestože plyn patří mezi fosilní paliva, je jedním z nejčistších zdrojů energie vůbec.
V oblasti výroby elektřiny je navíc velmi fl exibilní, zdroje mají rychlý náběh. Plyn je tedy ideální nejen jako stálý stabilní zdroj, ale také jako záloha pro krytí výkyvů v síti.
Zásobování domácností plynem má svá pravidla kvality a bezpečnosti, obojí částečně ovlivňují zásobníky, o kterých bude řeč příště.