Prodejci se vzepřeli , Etický kodex NEPODEPÍŠEME!

17.01.2017 - Blesk (14 regionálních mutací)

Autor: Tomáš Koníček, Strana: 1

Dodavatelé plynu se brání podepsání etického kodexu, který sepsal Energetický regulační úřad. „Dali by tím najevo vůli chovat se k zákazníkům slušně,“ řekla šéfka ERÚ Vitásková.

ČR – Nehorázné marže dodavatelů plynu, proti kterým Blesk bojuje od loňska, se snaží Energetický regulační úřad (ERÚ) omezit zveřejněním indikativních cen plynu. Ale jde i dál. Vydal aktualizovaný etický kodex, který by měl být pro zákazníky známkou, že se jeho dodavatel energií chová slušně. Třeba zveřejněním délky smlouvy na faktuře. Jenže většina společností ho nechce podepsat!

Buď dělají mrtvého brouka, nebo rovnou tvrdí: Tohle nepodepíšeme! O co přesně jde? V novém kodexu, jímž by se měly společnosti dodávající plyn a elektřinu po svém podpisu řídit, je novinka. A ta giganty dráždí. Zákazník by měl být totiž v každém zúčtování písemně informován, kdy mu vyprší smlouva.

Právě tahle informace je pro společnosti věc, nad kterou se kysele šklebí. Že by jednoduše proto, že pokud zákazníci neměli takovou věc před očima, třeba propásli termín, kdy měli dát výpověď? A pak už případný odchod k levnějšímu dodavateli prostě neřešili?

„V naší branži se jim říká spící zákazníci. A těch je fakt hodně,“ řekl Blesku manažer jedné společnosti, který si nepřál být jmenován. Zároveň dodal, že než by jeho společnost razantně plošně zlevnila, to si raději nechá pár zákazníků utéct.

Ohledně kodexu je tu prý i jiný důvod. „Dodavatelům se do podpisu nechce, protože to není povinnost a nijak je nezvýhodňuje. Navíc ho například změna IT systému může stát až stovky tisíc. V případě porušení kodexu pak také může zaplatit pokutu. Je škoda, že to ERU neprotlačil do legislativy, aby se tak všichni opravdu chovat museli,“ řekl Blesku další expert z energetické společnosti.

Jenže pozor! To sice může být pravda, ovšem po všech peripetiích, po dlouhých letech, kdy si obchodníci s plynem účtovali i skoro 150% marže, vydělali na tom obrovské sumy a často se k zákazníkům nechovali fér, by tohle byla malá cena za to, ukázat lidem, že se k nim budou chovat slušně!

Blesk se ptal největších fi rem na trhu na tyto otázky.

2. Podepíšete etický kodex? Pokud ano, tak kdy?

3. V případě, že etický kodex nepodepíšete, můžete sdělit, co konkrétního vám na něm vadí?

1. Souhlasíte, aby etický kodex nařizoval dodavatelům to, že musí zákazníkovi v každém ročním vyúčtování automaticky sdělit termín, kdy mu končí smlouva?

Jak argumentují?

Alžběta Šťastná, mluvčí Bohemia Energy

„Zdá se nám to jako dobrá myšlenka. Společnost Bohemia Energy má vlastní etický kodex, který nastavuje a popisuje pravidla jednání naší společnosti. Tento kodex vymezuje pravidla jednání a obchodní principy jako kodex ERÚ. Znovelizovaný etický kodex ERÚ v současné době analyzujeme a vyhodnocujeme, co nového přináší. Pokud shledáme, že kodex ERÚ definuje určité oblasti lépe nebo výstižněji než náš etický kodex, rádi se necháme inspirovat a též zavedeme do našeho kodexu.“

Miroslav Vránek, mluvčí Pražské plynárenské „Naše společnost patřila mezi první signatáře kodexu předešlého, což obecně dokládá vstřícný postoj v této oblasti (navíc se řídí i vlastním kodexem). Ve věci aktualizované verze kodexu ERÚ jsme však neměli možnost konečnou podobu v předstihu prostudovat a ani naše připomínky z loňského září nejsou uplatněny. Vzhledem k tomu, že některá nová ustanovení znamenají i značné zásahy v rámci nastavení systémů, smluvních ujednání, vnitřních procesů apod., provádíme analýzu výše zmíněného, aby bylo možno stanovit časovou náročnost nutných úprav, změn a související náklady. Teprve na základě výsledků analýzy můžeme přistoupit k dalším krokům.“

Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel Centropol Energy

„Vítáme snahy o sjednocení pravidel na trhu. Bohužel přístup mnohých i významných hráčů na trhu je dnes takový, že ani na přímou žádost nesdělují datum možného přihlášení. I když legislativa říká něco jiného. Pouze pokud se všichni hráči na trhu rozhodnou k tomu přistoupit čestně a aférově, tak lze trh změnit.

Společnosti Centropol používá již dlouhodobě vlastní a velmi přísný etický kodex obchodníka a budeme rádi, pokud náš kodex inspiruje další společnosti a budou ho také využívat. Neplánujeme proto v nejbližší době přistupovat k jinému kodexu.

Centropol chce, aby byla v tomto směru zavedena povinnost pro všechny a nikoliv pouze dobrovolná možnost. Je to paradoxní, ale etický kodex ERÚ může situaci spíše ještě zhoršit. Jednostranné přistoupení k takto defi novaným povinnost dnes na trhu výrazně znevýhodní přistupující společnosti a naopak jen podpoří společnosti, které fungují v úplně obráceném režimu. A odnáší to zákazník, pod hrozbou různých sankcí, laciných dárků, bránění odchodu atd. Ideálním řešením by bylo upravit popsané povinnosti obchodníků v rámci legislativy, tak aby platily pro všechny bez výjimek.

Dana Dvořáková, mluvčí Moravské naftové doly

„Změny vidíme jako snahu navázat na diskuzi, která probíhala při novelizaci Energetického zákona a vyhlášek Pravidla trhu s plynem a Pravidla trhu s elektřinou, a dále jako snahu posílit pozici zákazníka při změně dodavatele. Místo změny kodexu bychom však uvítali spíše změny v legislativě, aby byly závazné pro všechny dodavatele. Dnes se k etickému kodexu stále ještě mnozí ani nepřihlásili a někteří, kteří přihlášení jsou, nedodržují jeho současné znění.

Díky změně v legislativě by se praktiky musely změnit u všech dodavatelů a povinnost oznamovat lhůty pro výpověď smlouvy by mohly být i ještě širší, např. doplněné o sdělení konce účinnosti smlouvy zákazníkovi na vyžádání ihned, např. pomocí SMS nebo e-mail uvedený ve smlouvě. Nicméně i tak bude zajímavé sledovat, kdo z dodavatelů se pod nový etický kodex podepíše.

MND se od konkurence významně liší tím, že všechny smlouvy jsou na dobu neurčitou, a tedy možnost vyvázání je již nyní daná a zřetelně komunikovaná jak v ceníku, tak na smlouvě. Doplnit toto ještě na fakturu, což bude pro nás jedinou podmínkou pro přihlášení se ke kodexu, je tedy záležitost čistě technická, kterou prověřujeme.“

Roman Gazdík, mluvčí ČEZ

„ČEZ Prodej byl signatářem dosavadní verze kodexu obchodníka, s aktualizovanou verzí se nyní musíme seznámit, teprve poté se k ní budeme moct vyjádřit.“ ...nebo mlží!

Martin Chalupský, mluvčí Innogy (dříve RWE)

„Děkujeme mnohokrát za upozornění na nový etický kodex. O jeho změně a publikování jsme nebyli informováni. Jak určitě víte, tak naše skupina patřila mezi první signatáře původního kodexu. I proto si nový text velmi rychle a podrobně prostudujeme a budeme analyzovat dopady na naši společnost.“

Vladimír Vácha, mluvčí E.ON

„Obecně principy etického kodexu sdílíme, respektujeme, podporujeme a reprezentujeme. Jsme jednoznačně pro transparentnost na českém energetickém trhu. Důkazem může být fakt, že jsme se k původnímu znění etickému kodexu přihlásili, a co je důležité, chovali jsme se podle něho vůči našim zákazníkům.

S novelou etického kodexu se prozatím seznamujeme a vyhodnocujeme jej. V okamžiku, kdy budeme schopni se k němu přihlásit, sdělíme tuto skutečnost veřejnosti.

Jak vyplývá z předchozích odpovědí, vítáme jakoukoliv snahu, která učiní český energetický trh plně transparentní. Důležité je, aby se k této transparentnosti hlásili všichni účastníci trhu a podobné snahy nemohly být zneužity v neprospěch těch účastníků, kteří tyto principy vyznávají.“

Šéfka ERÚ Alena Vitásková (60): Podepište slušnost!

PRAHA – Zákon to sice nenařizuje, ale podle šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové (60) by byla slušnost, aby dodavatelé energií dobrovolně uváděli na svých vyúčtováních datum ukončení smlouvy.

Kvůli tomu aktualizovala tzv. etický kodex, který může každá společnost dobrovolně podepsat a vzkázat zákazníkům: Chováme se slušně!

„V mnoha zemích EU dodavatelé píší termín nejbližšího ukončení dodávek bez sankcí přímo do vyúčtování. Zákazník je pravidelně informován a nemusí se na nic doptávat,“ vysvětluje Vitásková. V Česku to nefunguje. „Ročně řešíme tisíce stížností na jednání dodavatelů. Množí se zejména

podněty od spotřebitelů, kteří mají od obchodníka problém zjistit, kdy od něj mohou odejít bez sankcí,“ řekla šéfka ERÚ. Pod kodex by se prý měli podepsat všichni slušní dodavatelé. „Dají tak dobrovolně najevo svoji vůli, chovat se k zákazníkům slušněji, než jim nakazuje zákon,“ tvrdí Vitásková, která zákazníkům radí: „Při výběru dodavatele vždy přihlížejte k tomu, zda etický kodex podepsal.“

Z nového etického kodexu: Článek III., odstavec 9, písmeno h: Článek III., odstavec 9, písmeno h:

Obchodník se zavazuje: „Uvádět na vy- účtování za energie, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou; v případě že je smlouva uzavřena na dobu určitou, uvést konkrétní datum ukončení smlouvy, nebo údaj o termínu, kdy dojde k jejímu automatickému prodloužení; u smluv na dobu neurčitou uvádět výpovědní lhůtu a pro případ podání výpovědí uvést počátek běhu výpovědní lhůty.“

Výzva Blesku!

Chtěli jste změnit dodavatele plynu? Jak těžké u něj bylo zjistit datum, kdy vám končí smlouva? Pište na tip@blesk.cz