Návrh aktualizace etického kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, rovněž ochrana oprávněných zájmů zákazníků/spotřebitelů, za účelem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií zpracoval a obchodníkům s elektřinou či plynem doporučuje v zájmu vytváření podmínek a pravidel napomáhajících prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v energetický trh České republiky k přijetí tento Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem (dále jen „Etický kodex“). 

Etický kodex je souborem základních pravidel, dobrovolně přijatých povinností a postupů při etickém a profesionálním jednání obchodníka s elektřinou či plynem při zajišťování a poskytování dodávky elektřiny/plynu a souvisejících služeb. Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem (dále jen „obchodník“) přijímá tento Etický kodex jako výraz své dobrovolné vůle a zavazuje se řídit pravidly vymezenými tímto Etickým kodexem při svém jednání se zákazníky (čímž se pro účely Etického kodexu rozumí právnické osoby a fyzické osoby podnikající) a spotřebiteli i při jednání s ostatními obchodníky.

Cílem Etického kodexu je zlepšit informovanost zákazníků a posílit ochranu zákazníků, zejména spotřebitelů. Je třeba napomáhat jim v porozumění obsahu smluv, lepší orientaci v nabídce poskytovaných služeb a také orientaci v tom, z čeho jsou částky na vyúčtování, které dodavateli platí, složeny. Dále je vhodné napomáhat prosazování korektních vztahů mezi obchodníkem a zákazníkem/spotřebitelem, čímž se celkově zlepší úroveň služeb poskytovaných obchodníky. ERÚ vede Seznam obchodníků, kteří tento Etický kodex přijali jako záazný při výkonu své činnosti (dále jen „Seznam“). ERÚ zveřejní Etický kodex a Seznam způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách ERÚ, aby byl přístupný široké veřejnosti. Etický kodex může být rovněž zveřejněn na webových stránkách jednotlivých obchodníků, kteří se k jeho dodržování dobrovolně přihlásili, s cílem poskytnout zákazníkům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro zákazníka, na kterého je daný produkt zaměřen.

Čl. l Základní ustanovení

Obchodník je vždy při výkonu své činnosti na energetickém trhu povinen dodržovat, kromě obecně závazných právních předpisů, tento Etický kodex, postupovat při výkonu své činnosti s odbornou péčí a počínat si tak, aby jeho jednání bylo v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dobrými mravy

Čl. II Působnost 

Obchodník se při svém jednání řídí pravidly Etického kodexu zejména ve vztahu k:
 -zákazníkům/spotřebitelům při poskytování dodávky elektřiny/plynu a souvisejících služeb a při jednáních souvisejících s nabízením služeb dodávky elektřiny/plynu,
- ostatním obchodníkům s elektřinou/ plynem.

Čl. III Základní etické principy jednání obchodníka

Obchodník se při své činnosti zavazuje dodržovat zejména tato pravidla: 

1. Etika a profesionální chování na energetickém trhu

a) Přijetím Etického kodexu obchodník výslovně zdůrazňuje svůj zájem vyvarovat se v co nejvyšší možné míře takového jednání, které může naplnit znaky nekalé soutěže.

b) Přijetím Etického kodexu obchodník výslovně zdůrazňuje svůj zájem vyvarovat se v co nejvyšší možné míře takového jednání, které může naplnit znaky nekalé, klamavé nebo agresivní obchodní praktiky.

c) Obchodník je povinen spolupracovat s orgány regulujícími a dozorujícími energetický trh.

d) Obchodník nesmí zneužívat svého postavení na energetickém trhu.

e) Obchodník je povinen dbát na informovanost svých zaměstnanců při plnění pravidel a povinností stanovených Etickým kodexem.

f) Obchodník je povinen kontrolovat chování osob, které jednají jménem nebo na účet obchodníka, a zajistit, aby chování těchto osob při nabízení služeb obchodníka bylo v souladu s pravidly stanovenými Etickým kodexem. 

2. Identifikace obchodníka

a) Osoba jednající za obchodníka je povinna představit se při jakémkoliv kontaktu se zákazníkem/spotřebitelem svým jménem, příjmením a uvést obchodní firmu obchodníka, jehož jménem nebo na jehož účet jedná. Na vyžádání je povinna svojí identifikaci zopakovat.

b) Obchodník nesmí žádným způsobem využívat nebo zneužívat obchodní firmu jiného obchodníka tak, aby u zákazníka/spotřebitele mohl vyvolat možnost záměny obchodníka s jiným obchodníkem.

3. Etika a profesionální chování při komunikaci se zákazníkem/spotřebitelem

a) Obchodník je povinen jednat se zákazníkem/spotřebitelem po celou dobu kontaktu eticky, s úctou, profesionálně, čestně a v dobré víře a zákazníka/spotřebitele oslovovat zdvořile a zejména dodržovat níže uvedená ustanovení.

b) Obchodník nesmí kontaktovat zákazníka/spotřebitele v čase mezi 20:00 a 8:00 hodinou, pokud se se zákazníkem/spotřebitelem výslovně nedomluvil jinak.

c) Obchodník nesmí zakrývat účel hovoru, především předstíráním jiného účelu (např. marketinkový průzkum).

d) Obchodník je povinen poskytovat správné, úplné a nezavádějící informace potřebné pro informované rozhodnutí zákazníka/spotřebitele.

e) Obchodník nesmí zneužít důvěřivosti, nezkušenosti nebo neznalosti zákazníka/spotřebitele, zejména starších osob.

f) Obchodník je povinen přizpůsobit komunikaci odborné úrovni zákazníka/spotřebitele, nesmí používat nadměrné množství odborných výrazů.

g) Obchodník nesmí používat nespisovné, vulgární výrazy, nebo na zákazníka/spotřebitele vyvíjet jakýkoliv nátlak.

h) Obchodník je povinen se přesvědčit, že zákazník/spotřebitel rozumí jaké služby a produkty a za jakých podmínek jsou mu nabízeny, a že je schopen podstatu hovoru adekvátně vyhodnotit.

i) Obchodník je povinen ponechat spotřebiteli jím vyžádaný nezbytný čas, aby mohl předané informace vyhodnotit, ověřit si aktuálnost a platnost nabídky přímo u obchodníka s elektřinou/plynem, a svobodně se rozhodnout, zda na učiněnou nabídku přistoupí.

j) Obchodník nesmí zákazníka/spotřebitele obtěžovat nadměrným počtem pokusů o navázání komunikace, a to zejména v případě, pokud je zjevné, že zákazník/spotřebitel nemá o nabízenou službu nebo produkt zájem.

k) Obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, které se týkají zákazníka/spotřebitele, o nichž se během své činnosti dozvěděl.

l) Obchodník je povinen zajistit ochranu všech osobních údajů zákazníka/spotřebitele.

m)Obchodník je povinen pravidla Etického kodexu dodržovat i v souvislosti s propagačními materiály předávanými zákazníkům/spotřebitelům (letáky, brožury atd.), jakož i u jiných forem propagace a prezentace obchodníka (webové stránky atd.) 

4. Změna dodavatele

a) Obchodník je povinen postupovat v procesu změny obchodníka tak, aby zákazníka/spotřebitele vědomě nevystavil riziku smluvních sankcí za předčasné ukončení smluvního vztahu se stávajícím obchodníkem s elektřinou/plynem a riziku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny/plynu.

b) Obchodník je povinen informovat zákazníka/spotřebitele o skutečnosti, zda se změna obchodníka uskutečnila – pokud ano, sdělit mu přesné datum zahájení dodávky elektřiny/plynu. 

5. Smluvní vztah zákazníka/spotřebitele s obchodníkem

a) Obchodník je povinen poskytnout zákazníkovi/spotřebiteli na písemné, telefonické, emailové případně osobní vyžádání aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky, ceník či jiné smluvní podmínky.

b) Obchodník je povinen sdělit zákazníkovi/spotřebiteli na vyžádání podmínky ukončení smluvního vztahu a termín, k jakému by byl smluvní vztah ukončen, kdyby se tak zákazník/spotřebitel rozhodl – tuto povinnost obchodník nemá v případě, že se jedná o smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní dobou, nebo v případě, že údaj o možném ukončení smluvního vztahu uvede na pravidelném vyúčtování.

6. Vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb

a) Obchodník je povinen na požádání zákazníka/spotřebitele poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jeho vyúčtování vypracováno.

b) Obchodník je povinen na žádost zákazníka/spotřebitele poskytnout údaje z vyúčtování dodávky energie a údaje o jeho spotřebě energie maximálně však za 3 předcházející zúčtovací období,

c) Obchodník je povinen, účtuje-li zákazníkovi/spotřebiteli zálohové platby na dodávku elektřiny/plynu a vznikne-li na základě vyúčtování dodávky elektřiny/plynu přeplatek s ohledem na výši zákazníkem/spotřebitelem zaplacených záloh, uhradit tento přeplatekzákazníkovi/spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději ve stejném termínu splatnosti, jaký je nastaven pro úhradu nedoplatku, nesjedná-li si se zákazníkem/spotřebitelem započtení přeplatku do zálohových plateb na dodávku elektřiny/plynu v následujícím vyúčtovacím období.

Čl. IV Dohled, sledování a kontrola nad dodržováním Etického kodexu

ERÚ dohlíží společně se Správní radou, ustavenou za tímto účelem, nad dodržováním pravidel stanovených Etickým kodexem.

Správní rada má 7 členů a je složena ze tří zástupců jmenovaných ERÚ a čtyř zástupců obchodníků a to na základě návrhu obchodníků. Zástupce obchodníků musí před ustanovením odsouhlasit prostá většina všech obchodníků, kteří k datu ustanovení Správní rady k Etickému kodexu přistoupili. Předsedou Správní rady je zaměstnanec ERÚ jmenovaný vedením ERÚ, který organizuje a řídí činnost rady.

Obchodník, který přistupuje k Etickému kodexu a je nově zapisován do Seznamu, současně vyjadřuje souhlas se stávajícími členy Správní rady.

Správní rada je ustavena na dvouleté období, počínaje [měsíc] daného roku. Členové Správní rady nemají nárok na žádnou odměnu, náklady na jejich činnost jsou hrazeny ze strany obchodníka, u nějž jsou v pracovněprávním nebo jiném vztahu. Správní rada se schází dle potřeby nebo na výzvu alespoň [počet] dodavatelů a to minimálně 2x ročně v prostorách ERÚ. 

Správní rada si navrhne a prostou většinou schválí svůj jednací řád s pravidly pro hlasování a jednání.

Hlavní působností Správní rady je navrhování způsobu pro případné změny a doplnění Etického kodexu, doporučení a formulace změn a doplnění pravidel stanovených v Etickém kodexu, dále projednávání porušení pravidel stanovených v Etickém kodexu jednotlivými obchodníky, kteří přistoupili k Etickému kodexu, a předkládání návrhů doporučení na jejich řešení (vyjma případů, kdy v důsledku porušení pravidel je s konkrétním obchodníkem vedeno správní řízení).

Hodnocení účinnosti Etického kodexu, tedy např. to zda přispívá ke kultivaci energetického trhu, zda ubývá spotřebitelských sporů obecně a u jednotlivých obchodníků atp., a jeho uplatňování bude Správní radou prováděno zejména s ohledem na podněty od zákazníků, spotřebitelů, spotřebitelských organizací, založených za účelem ochrany práv spotřebitelů, a dalších účastníků trhu s elektřinou/plynem. Vyhodnocování bude prováděno 1x ročně, a to vždy do [datum] kalendářního roku, a bude projednáno Správní radou, za účelem možného vyvození příslušných závěrů vůči obchodníkům (případné vyřazení ze seznamu) v souvislosti s porušením pravidel Etického kodexu. Vyhodnocení odsouhlasené Správní radou bude zveřejněno na webu ERÚ.

Čl. V Důsledky porušení Etického kodexu

Je-li to účelné, spolupracují členové Správní rady při naplňování účelu tohoto Etického kodexu s dalšími správními orgány s působností v energetických odvětvích, se zájmovými sdruženími zaměřenými na ochranu spotřebitele a s profesními organizacemi sdružujícími podnikatele v energetických odvětvích.

Správní rada je oprávněna písemně (popř. dohodnutou elektronickou cestou) požádat obchodníka o vyjádření ke konkrétním skutečnostem a postupům, které zákazníci/spotřebitelé vnímají jako porušení Etického kodexu. Obchodník se zavazuje takové podněty prověřit a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15ti dnů od doručení žádosti, o výsledku prověřování informovat Správní radu. Nečinnost obchodníka bude v tomto ohledu vyhodnocena jako porušení pravidel Etického kodexu.

Při prokázaném porušení Etického kodexu může ERÚ – po předchozím projednání v rámciSprávní rady – dotyčného obchodníka na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej k nápravě v okolnostem přiměřeném termínu. Obchodník se zavazuje v případě zjištěných porušení pravidel Etického kodexu přijmout opatření vedoucí k odstranění závadného stavu a informovat o přijatých opatřeních Správní radu.

Pokud budou porušením Etického kodexu naplněny okolnosti dané energetickým zákonem nebo zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (zákon na ochranu spotřebitele), vydá ERÚ rozhodnutí ve správním řízení.

Při prokázaném porušení Etického kodexu může ERÚ po předchozím odsouhlasení v rámci Správní rady obchodníka vyřadit ze Seznamu. Jednou z podmínek vyřazení ze Seznamu je také pravomocné rozhodnutí ERÚ (viz odstavec výše) nebo soudu, kterým se konstatuje porušení povinnosti obchodníka, která pro něj vyplývá z platné legislativy. Takové porušení platné legislativy je současně porušením povinností vyplývajících z Etického kodexu, k jehož dodržování se obchodník dobrovolně přihlásil. Informace o vyřazení ze Seznamu a jeho důvod budou zveřejněny na webových stránkách ERÚ.

V případě, že obchodník, který byl ze Seznamu vyřazen, dodatečně Správní radě doloží skutečnosti prokazující, že byla přijata opatření, která vedla k odstranění závadného stavu, může být do Seznamu opět zařazen.

Obchodník má právo od Etického kodexu odstoupit a požádat o vyřazení ze Seznamu – v takovém případě zašle žádost o odstoupení ERÚ. O vyřazení na žádost obchodníka ze Seznamu bude ERÚ informovat na svých webových stránkách. Může tak učinit i sám obchodník.

Porušení pravidel stanovených Etickým kodexem může ERÚ podle zákona na ochranu spotřebitele vyhodnotit jako porušení zákazu uplatňování nekalých obchodních praktik. 

Čl. VI Závěrečná ustanovení

Etický kodex vznikl na základě podnětu ERÚ ve spolupráci s obchodníky s elektřinou/plynem.

Etický kodex byl vydán dne [datum] s účinností od [datum]