Kompetence regulátora

31.01.2017 - E15

Autor: Alena Vitásková, Strana: 6

Energetický regulační úřad byl od roku 2001 zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Je institucí nezávislou na rozhodnutích vlády a řídí se platnou českou a evropskou legislativou. Zásadními zákony jsou pro ERÚ energetický zákon (458/2000 Sb.) a zákon o podporovaných zdrojích energie (165/2012 Sb.).

Patrně nejviditelnější činností instituce, která se dotýká prakticky každého občana, je regulace cen pomocí cenových rozhodnutí. Ta je nutná pro usměrnění přirozených monopolů typických pro energetická odvětví.

K zásadním kompetencím ERÚ patří také stanovování podpory pro využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla. Je nutné si uvědomit, že tato podpora musí být v souladu s českou i evropskou legislativou. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto z tohoto pohledu zajišťovalo povolení podporu vyplácet – bez této takzvané notifikace by operátor trhu (společnost OTE )podporu neměl vyplácet a příjemce by ji neměl přijmout.

ERÚ má také poměrně rozsáhlé pole působnosti v oblasti kontrol v energetice, tedy s výjimkou cenových kontrol v oblasti podporovaných zdrojů.

Důležitým posláním Energetického regulačního úřadu je ochrana zákazníků a spotřebitelů jako potenciálně slabší strany, a to jak formou poradenské činnosti, tak prakticky – například při problémech s ukončováním smluv, změnou dodavatele a podobně. Důležitá je však i ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí a zachování soutěžních podmínek na trhu.

Díky výkonu dohledu ERÚ nad trhy v energetických odvětvích jsme například zavedli indikativní ceny plynu, které odběratele informují, na jaké hladině by se měla cena za plyn pohybovat.