Ing. Alena Vitásková žádá ministra spravedlnost o pomoc proti narušování nezávislosti ERÚ orgány činnými v trestním řízení

Žádám ministra spravedlnosti o pomoc v boji s mafií

10. 8. 2016

Rozhodla jsem se napsat otevřený dopis ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, ve kterém žádám o jeho vysvětlení a osobní záruku, že řetězec orgánů činných v trestním řízení zpracovávající dokumenty Energetického regulačního úřadu nezahrnuje také nepovolané ruce, které by jich mohly zneužít.

http://www.eru.cz/cs/-/zadam-ministra-spravedlnosti-o-pomoc-v-boji-s-mafii

 

Existuje hned několik dobrých důvodů, proč jsou vybrané regulatorní orgány v civilizovaných zemích nezávislé. Regulace v některých odvětvích se přímo dotýká činnosti politiků, nastavuje jí zrcadlo a už z principu je proto nepřípustné, aby dokonce i vláda měla přímou kontrolu nad někým, kdo má v kompetenci dozorčí činnost nad určitým segmentem trhu, ať energetickým či bankovním. Je Česká republika civilizovanou zemí? V poslední době o tom čím dál častěji pochybuji. Mám za sebou prvoinstanční kolečko u "nezávislé" justice a do činnosti mnou řízeného, nejen z principu, ale i ze zákona nezávislého úřadu nemalou měrou promlouvá účelové vyšetřování. 

Vyvádění mých podřízených z práce v poutech a zabavování dokumentů plných neveřejných informací jsou už tak trochu mediálním koloritem. Přemýšlel ale někdo, co se se zajištěnými "důkazy" děje? Jen stěží si dokážeme představit, že by policejní kordon vtrhl do budovy Plodinové burzy, kde sídlí Česká národní banka, a šacoval jejím nejvyšším představitelům šuplíky. Ještě méně je potom představitelné, že by se tak dělo opakovaně a beztrestně. Nezávislost své centrální banky si dovolí zpochybnit jen málokterá vláda. Pokud by to udělala, čelila by skandálu v mezinárodním měřítku.

Nejsem centrální bankéřkou, ale podklady Energetického regulačního úřadu podléhají, nebo by alespoň podléhat měly, obdobnému stupni ochrany. Také naše rozhodnutí ovlivňují tok stovek miliard ročně. Jenomže tomu tak není. Kvůli vyšetřování celá řada osob disponuje dokumenty, například zápisy z porad vedení i jednotlivých oddělení, které dávají nahlédnout pod pokličku nejen regulační kuchyně.

Proto je zcela namístě dotaz, jaký okruh lidí přichází s informacemi do styku a jak s nimi tito lidé nakládají. Stupňující se tlak na Energetický regulační úřad, resp. na jeho nezávislost, je patrný již několik let. Mé snahy o omezení výdajů spojených se solárním boomem nebo nákladů distribučních společností přitom mohou přijít vniveč, pokud by někdo znal dotčená opatření v předstihu a mohl se na ně připravit.

Věřím, že nejvyšší gestor justice v České republice, ministr spravedlnosti, si je dobře vědom závažnosti celé problematiky a možných rizik spojených s vyšetřováním. Právě proto ho žádám, aby mi poskytl svou záruku nebo z titulu svých kompetencí zjednal nápravu.

OTEVŘENÝ DOPIS PANU MINISTROVI Z 8.8.2016

http://www.eru.cz/documents/10540/462756/Otevřený%20dopis+ministru+spravedlnosti+Robertu+Pelikánovi.pdf/b764b145-e43c-4cff-a771-943273fc616c

 
Vážený pane ministře,
 
obracím se na Vás jako na nejvyšší autoritu v oblasti justice a práva, jako na ministra spravedlnosti, který má nejen odbornou, ale i politickou zodpovědnost za to, co se v České republice v této oblasti odehrává. Jsem přesvědčena, že máte dostatek informací o porušování Listiny práv a svobod či nedodržování Ústavy České republiky.
 
Osobně jsem jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu účelově stíhána a souzena. Konstrukce zločinu je absurdní, ale to není důvod, proč se na Vás obracím. To, že jsem na Energetický regulační úřad nastoupila po ukončení solárního boomu a snažila se napravit alespoň část toho, co se napravit dalo, není veřejným tajemstvím, ale skutečností.
 
Pracovníci zodpovědní za solární boom jsou nakonec svědci v soudním procesu či vykonávají nadále činnosti zasahující do státní legislativy.
 
Žádám o nápravu systému, který poškozuje nejen slušné občany a úředníky, ale celkové vnímání České republiky jako demokratického právního státu. Stíhání či soudy mohou být mnohdy vykonstruované, tak jako v mém případě. Tady Vás zavřou na objednávku, jak uvedl ve svém vystoupení i místopředseda vlády Andrej Babiš
 
Jak si mám vysvětlit, že stejné kauzy hodnotí státní zástupce úplně jinak v případě, kdy se jedná o moji osobu, nebo o bývalé zaměstnance Energetického regulačního úřadu, kteří bezpochyby nesou vinu za tunel do veřejných financí prostřednictvím příliš štědré podpory pro obnovitelné zdroje. Bývalé zaměstnance státní zástupce hájí, mě chce nechat zavřít. Takovýto postup považuji oprávněně za zmanipulovaný a pravděpodobně související s politickým zadáním.
 
Moje další obžaloba souvisí se jmenováním JUDr. Renaty Vesecké, Ph.D. do funkce místopředsedkyně Energetického regulačního úřadu. Domnívám se, že i v tomto případě se jedná o účelové stíhání mé osoby na objednávku. Usuzuji tak z toho, že daleko závažnější případy zneužití pravomoci úřední osoby státní zástupce ani nezažaloval. Jako příklad uvádím dva policejní prezidenty, dva ředitele vězeňské služby, jmenování zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu do dozorčí rady ČEZu. Přičemž tato porušení zákonů musela mít finanční dopad či bezpečnostní riziko podstatně větší než zaměstnat JUDr. Renatu Veseckou, Ph.D. a za její práci vyplácet mzdu a odvádět sociální a zdravotní pojištění
 
Jako předsedkyně Energetického regulačního úřadu jsem se stala nepohodlná různým politicko-lobbistickým skupinám, protože jsem mimo jiné zamezila dalšímu tunelování veřejných financí nesmyslně vysokými podporami pro obnovitelné zdroje či jejich rozšíření
 
Očekávám Vaše jasné stanovisko, proč je selektivní přístup k trestnímu stíhání mé osoby a ostatních, jak uvádím výše. Proč je selektivní přístup při řešení kauz kolem solárních elektráren, např. kdy je prokázáno, že elektrárna stála pouze z 1/7, a přes podání, která jsme jako Energetický regulační úřad k dané věci učinili, se dlouhodobě nic konkrétního neděje.
 
Energetický regulační úřad je dlouhodobě trestně šetřen pod dohledem státního zástupce (kdy musíme předkládat mimo jiné i zápisy z porad vedení, ale i z porad oddělení, interní audity a další dokumenty). Zajímá mě, zda je tato iniciativa prováděna účelově a zadána Vaším Ministerstvem spravedlnosti. Zajímá mě, zda je cílem "najít" něco na Vitáskovou, jak bylo před více než rokem signalizováno v médiích, nebo je tak činěno sofistikovaně, aby se nestihlo šetřit tunelování ostravského OKD.
 
Vážený pane ministře, Energetický regulační úřad je nezávislá státní instituce, zřízená podle evropské a české legislativy. Má dohled nejen nad národním energetickým trhem s přesahem do zemí EU.
 
Z výše uvedených důvodů Vás žádám o stanovisko, z jakého titulu jsou represivními složkami pod dozorem státního zástupce po dobu několika let vytěžovány komplexní informace o činnosti Energetického regulačního úřadu. Mám vážné pochybnosti o tom, jak je s touto dokumentací nakládáno. Známé úniky informací z jiných kauz mohou vést v daném případě k vážnému ohrožení a destabilizací energetického trhu a ohrožení nejen zahraničních investorů, ale všech účastníků energetického trhu nejen v České republice. Dlouhodobá snaha o destabilizaci Energetického regulačního úřadu vážně ohrožuje především ochranu konečných spotřebitelů, což jsou především domácnosti.
 
Očekávám Vaše stanovisko a osobní garanci, že nedochází k zneužití takto získaných informací. Vopačném případě budu nucena informovat o situaci příslušné orgány Evropské komise.
 
S pozdravem 
 
Ing.Alena Vitásková