Cena elektřiny je silně pokřivená

10.01.2017 - Haló noviny

Autor: Jiří NUSSBERGER, Strana: 3

Rozhovor Haló novin s Alenou Vitáskovou, předsedkyní Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

l NKÚ odhadl, že náklady na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny (OZE) v ČR převýší celkem bilion korun. Zaplatí je čeští odběratelé na příplatcích ke spotřebované elektřině a na daních. Evropská komise však požaduje po ČR zavedení mechanismu proti nadbytečné podpoře, takzvané překompenzaci. Mohla byste blíže vysvětlit, oč jde? Velmi zjednodušeně jde o mechanismus, který má zabránit tomu, aby příjemce podpory inkasoval více finančních prostředků, než je přijatelná mez a než mu bylo přislíbeno. To, co bude pro Českou republiku přijatelná mez, bude zcela jistě výsledkem bouřlivé diskuse při zavádění tohoto mechanismu. Největší zásah lze samozřejmě předpokládat u těch výrobců, kteří společně s provozní podporou čerpali také podporu investiční, a ta nebyla žádným způsobem zohledněna v souladu s evropskými pravidly. U těchto výroben je naprosto reálné, že k překompenzaci mohlo dojít. ERÚ již v minulosti navrhoval mechanismy, které toto riziko mohly minimalizovat či mu předcházet, ale bohužel, jako již mnohokrát, nebyl vyslyšen. Šlo například o tzv. CAP – čili mechanismus k omezení množství elektřiny s nárokem na podporu. Nyní se může stát, že dopady na výrobce budou daleko vyšší, než by tomu tak bylo při zavedení určitého mechanismu již v minulosti.

Jak by potom objem vyplácené podpory klesl? V případě výroben, u kterých došlo k souběhu provozních a investičních podpor, se může jednat o individuální posouzení a tím pádem individuální úpravu podpory. U jiné skupiny výroben může jít zase o určitou společnou úpravu, podobně jako tomu bylo například u solárního odvodu. Menší výrobny, u nichž roční výše podpory nepřekročí určitou mez, by se pak mohly kontrole zcela vyhnout.

Jaký je aktuální stav zavedení opatření proti překompenzaci? K zavedení těchto mechanismů je nezbytná novela legislativních předpisů, především pak novela zákona o podporovaných zdrojích. V současné době nemáme informace, že by tento proces byl zahájen. Toto je plně v kompetenci gestora zákona, což je ministerstvo průmyslu a obchodu

Kolik lidé majitelům podporovaných zdrojů energie v ČR už zaplatili, kolik to asi bude v příštím roce? Náklady spojené s podporou podporovaných zdrojů každoročně rostou. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo díky fotovoltaickému boomu na rok 2011 (z 13 mld. Kč na 32 mld. Kč). V současné době platíme ročně cca 45 mld. Kč. Částka se bude ročně navyšovat především díky roční indexaci ve výši minimálně 2 %. Indexace ceny byla dána legislativou již od počátku zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Rozsáhlá podpora pro nové zdroje byla od roku 2014 zastavena, proto dochází téměř ke stagnaci, či mírnému zvýšení těchto nákladů.

Považujete současný systém dotací OZE za dobrý, popř. jak by jej bylo vhodné změnit? Špatně nastavená pravidla financování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů přinesla velmi negativní dopad do cen elektřiny a potažmo do hospodářství a ekonomiky naší země. Problémem nejsou samotné obnovitelné zdroje, ale příliš velké garance příjemcům podpory a v podstatě nulová ochrana plátců podpory, což jsou mimo jiné i občané ČR. Vzhledem k přebytkům v ČR jsme tuto energii nepotřebovali, nicméně jsme se EU zavázali, že splníme určité procento podílu OZE v našem energetickém mixu. Stát tuto situaci nechtěl řešit ani v momentě, kdy jsme tyto cíle splnili, nebo téměř splnili. Ročně vyvážíme cca 30 % elektřiny. Spotřeba elektřiny v ČR je pokryta z výroben obnovitelných zdrojů v rozsahu cca 13,5 %. Podpora zdrojů způsobila, že cena elektřiny je silně pokřivená a v současnosti není možné pokrýt investice do tradičních energetických zdrojů, které jsou pro stabilitu sítě zásadní. Cena silové elektřiny na burze se pohybuje na cca 0,85 Kč/kWh. Výkupní cena u některých fotovoltaických elektráren činí přibližně 15 Kč/kWh. Rozdíl je markantní. Nejhorší na tom je, že ti, kteří tuto zrůdnost podpory připravovali, sedí ve vysokých funkcích státu a připravují další »dotace« podobného rázu, jen v jiném sektoru. Sama sebe i lidí z oboru jsem se ptala, zda jde o pokřivení charakteru, něčí osobní prospěch, nebo jen hloupost aktérů, kteří nevědí, co činí? Že nevyhodnotí dopad do národní ekonomiky nebo dopad na životní úroveň těch, kteří každou dotaci musí zaplatit ze svých peněženek. A to přímo, nebo prostřednictvím daní. Jsem proto přesvědčena, že dotace se mají využívat jen v ojedinělých případech. Změna tohoto systému se očekává v nejbližší budoucnosti, ale ta se bude samozřejmě týkat nově spouštěných zdrojů. Jde například o tendrování kapacit pro obnovitelné zdroje. Doufejme, že minulost nás dostatečně poučila a odpovědní se vyvarují předchozích omylů.

Několikrát jste označila záměr vybudovat síť biometanových stanic, či spíše továren, za přípravu tunelu podobného fotovoltaickým elektrárnám. Jaký je aktuální stav tohoto projektu? Ano, máte pravdu, že jsem na daný problém několikrát veřejně upozorňovala. ERÚ nakonec prosadil, že podpora pro biometan nebyla vypsána. Jen upozorňuji, že biometan není to samé jako bioplyn. Obávala jsem se, že schéma podpory pro biometan bylo připravováno podle stejného scénáře a se stejnými lidmi jako fotovoltaiky na polích. Dopad do veřejných financí by byl nevyčíslitelný. Stejně jako u fotovoltaik mohlo jít o mnoho miliard korun ročně na dalších 20 let, které bychom museli prostřednictvím veřejných financí hradit my spotřebitelé. Jen fotovoltaiceké elektrárny nás dnes stojí ročně 27 mld. Kč, přičemž podpora malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domků je v této sumě zanedbatelná. Bohužel.

Jak hodnotíte trend k decentralizaci energetiky v důsledku rozvoje OZE a v souvislosti s tím snahy zatížit odběratele dalšími poplatky? Český energetický trh prý bude obměnu tarifní struktury do budoucna potřebovat. Jaká je vaše představa? Začnu od konce. Nová tarifní struktura, která prošla rozsáhlým celorepublikovým připomínkovým řízením, bude přepracována. Stanovila jsem určitá pravidla, která jsem nazvala »desatero«, z nichž v budoucnu vzejde vyvážený tarifní systém – VTS. Zavedení nové tarifní struktury oprávněně narazilo na aktuální situaci v České republice. Komplexní změny tarifů nebudou provedeny, pokud nebudou splněny následující podmínky: Tento systém tarifů bude zaveden alespoň ve dvou třetinách zemí EU a budou vyhodnoceny zkušenosti. V České republice budou implementovány chytré sítě, chytré měření a chytré domácnosti, zákazníkům budou nabídnuty »hodinové tarify«. Decentrální výroba dosáhne na nízkém napětí 30 %. A tím se vracím k první části otázky. Decentralizace je jistě krok dobrým směrem, ale bez dotací! Jak jsem uvedla výše, dotace křiví trh a také charakter. Decentralizace má cenu především v podobě malých projektů, například fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů. Tomuto trendu jsme se snažili pomoci vyhláškou ERÚ o připojení k elektrizační soustavě. Ta nabízí možnost zjednodušeného připojení zdrojů o výkonu maximálně 10 kW. Takto připojené elektrárny nejsou určeny k podnikání. Majitelé nemusí mít živnostenský list, ani licenci ERÚ. Z toho vyplývá velká výhoda, protože tak odpadá veškerá administrativa, která se zařizováním živnosti nebo licence souvisí. Druhou významnou výhodou je, že v případě ztráty zaměstnání nejste bráni jako podnikatel. Máte tedy nárok hlásit se na úřadu práce a nepřijdete tak o podporu v nezaměstnanosti. V případě, že byste licenci měli, příjmy z licencované výroby elektřiny by byly považovány za výdělek z podnikání, a podnikatel nemá na podporu nárok.

Závěrem dovolte osobní otázku. Jaké aktivity plánujete, až skončíte ve funkci předsedkyně ERÚ? Aktivity neplánuji. Co mohu sdělit s pravděpodobností hraničící téměř s jistotou, je, že budu dělat to, co mě baví, což jsem de facto dělala od svých 17 let, kdy jsem nastoupila do pracovního procesu v plynárnách v Ostravě