Alena Vitásková - vystoupení na tiskové konferenci 17.8.2016

Alena Vitásková - vystoupení  na tiskové konferenci 17.8.2016

Vážené dámy, vážení pánové,

 

energetika České republiky – tím myslím distribuční a přenosovou soustavu stejně jako energetické zdroje – jsou ve vynikajícím stavu a dlouhodobě lze naši energetiku hodnotit jako strategické odvětví. Náš stávající energetický systém je bezpečný, výpadky elektřiny nejsou běžnou záležitostí, jako je tomu stále v mnoha zemích. O to důsledněji a velmi opatrně musíme přistupovat k jednotlivým změnám. Rozbít bezpečný a cenově přijatelný fungující systém je jednoduché, horší je jeho náprava.

Evropská energetická politika se vydala špatným směrem a není schopna tento směr sama napravit. Bude záležet na národní statečnosti politiků, ale i energetických firem, aby nastala rychlá a reálná náprava. Z tohoto důvodu přistupuje i národní regulátor v České republice – Energetický regulační úřad - k dalším krokům zavádění změn v energetice v kontextu širšího pohledu s důrazem na národní bezpečnost a energetickou soběstačnost.

Nelze připustit, aby se laboratoří energetických pokusů EK stali obyvatelé a podnikatelé České republiky. V tomto kontextu jsme přistupovali i k dalším krokům změn distribuční sazby – pracovně známe jako NTS.

Energetický regulační úřad plně podporuje doplnění energetických zdrojů – o tzv. decentrální výrobu. Tímto směrem byla upravena i legislativa, kterou Energetický regulační úřad jednoznačně podpořil.

Nicméně představa, že si téměř každý bude vyrábět elektřinu sám, je víc než  odvážná.

Doufám, že v budoucnu nepřijdou lobbisté s tím, že si budeme doma sami vyrábět auta, když budou chtít zničit fungující automobilový průmysl.

A nyní k NTS:

Původně byla změna tarifů deklarována na postupnou decentralizaci energetiky a s tím související vládou schválené dokumenty. K tomu je nutno sdělit, že tento model byl nastavován na situaci, kdy bude mít dle SEK 60 % odběrných míst na NN vlastní výrobu elektřiny a je nutností se na tyto změny připravit.

Vývoj jde dopředu a nebudu namítat, že v budoucnu může tato situace nastat, proto musíme dělat kroky tak, abychom byli připraveni. Jen pro úplnost uvádím, že nyní má decentrální výrobu na NN asi 0,5 % odběrných míst. K dosažení 60 % je ještě dlouhá cesta a s komplexní změnou tarifů opravdu není nutné spěchat.

Veřejný konzultační proces k NTS jsme ukončili dle harmonogramu v červnu 2016. Uskutečnili jsme 32 besed s občany a v našem Call centru jsme obdrželi 16.200 podnětů, z nichž bylo 1,6 % urážlivých, ostatní byly věcné a pro naše další rozhodnutí přínosem.

Jako hlavní poznatky z veřejného konzultačního procesu lze uvést:

Jistič je bezpečnostní prvek, ERÚ nahradí parametrem soudobosti, tj. kolik domácností reálně spíná spotřebičů naráz a kdy nastává špička odběru

Odběratelé s výrobnou se nepodílejí na nákladech distribuční soustavy, dochází k redistribuci

Distributoři přispívají racionalizaci sítě jen v omezené míře (unbundling)

Pokud by NTS byla zavedena bez dalších úprav, došlo by k podstatné redistribuci nákladů směrem k běžným domácnostem, hrozila by energetická chudoba

Po celkovém vyhodnocení předkládá Energetický regulační úřad budoucí kroky v tzv. „Vyváženém tarifním systému“.

Hlavní principy dalšího postupu jsou upraveny v Opatření předsedkyně Energetického regulačního úřadu, jehož cílem je, aby se kroky nezvrhly, když tady nebudu, a aby veřejnost byla informována, že nic překotného nehrozí a jaká opatření jsem udělala.

Cílem mého opatření je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje energetiky reflektující situaci na energetickém trhu.

Nová tarifní struktura musí být navržena zejména tak, aby:

zamezila riziku přivedení skupin odběratelů do energetické chudoby,

reagovala na aktuální situaci na energetickém trhu a byla připravena na budoucí vývoj,

provozovatelé soustav měli přiměřené prostředky na bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj sítí,

odběratelé hradili pouze oprávněné náklady.

 Národní regulátor nemůže suplovat sociální politiku, ale zároveň nemůže nastavit tarifní politiku tak, aby měla oproti současnému tarifnímu systému výraznější negativní sociální dopady.

K dosažení cíle jsem zavedla tzv. desatero VTS (vyvážené tarifní struktury):

Vytvoření speciálního tarifu pro odběratele s výrobou

Zpracování analýzy rezervovaných příkonů

Vypustit z návrhu primární nastavení na jistič, který je především bezpečnostním prvkem

Využít stávající matematický model nové tarifní struktury se zaměřením na parametr soudobosti s koeficientem 0,2

Optimalizace stávajících distribučních sazeb

Analýza zavedení postupně po napěťových hladinách

Monitoring rozvoje decentrální výroby

Zpracovat harmonogram opatření a postupu při dosažení určitého stupně decentrální výroby – 5 stupňů (co dělat, když dosáhne…)

Vytvoření speciálních pracovních týmů k řešení dílčích tarifních oblastí

Předložení požadavků na změnu vládních materiálů a úprava legislativy

Energetický regulační úřad jako národní regulátor musí akceptovat situaci v ČR a vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu.

Z toho titulu se doporučuje komplexní změny tarifů neprovádět, pokud nebudou splněny následující tři podmínky:

Tento systém tarifů bude zaveden alespoň ve dvou třetinách zemí EU a budou vyhodnoceny zkušenosti

V České republice budou implementovány chytré sítě, chytré měření a chytré domácnosti, zákazníkům budou nabídnuty „hodinové tarify“

Decentrální výroba dosáhne na nízkém napětí alespoň 30 %

Cenová rozhodnutí

Cenová rozhodnutí jsou připravována v souladu s požadavky legislativy a budou vydána Energetickým regulačním úřadem v následujících termínech:

Teplárenství ………………………………….….vydání do  30. 9. 2016,

Podporované a obnovitelné zdroje…….……….vydání do 30. 9. 2016.

Plynárenství …………………………………… vydání  do 30.11. 2016,

Elektroenergetika ..............…………………….vydání  do 30.11. 2016,

Za závažný problém stále považuji notifikaci. U podporovaných a OZE stále nemáme k dispozici již loni přislíbenou notifikace u EK. Hrozí tak opakování loňského roku – dotčená cenová rozhodnutí bez notifikace je problém vydat, prostě je ERÚ nevydá.

V loňském roce vláda ČR tvrdila, že je vše v pořádku a ERÚ, resp. jeho předsedkyně cenové rozhodnutí jenom nechce vydat. Cenové rozhodnutí (s podmínkou) nakonec podepsal dnes již bývalý 1. místopředseda úřadu na základě Nařízení vlády ČR č. 402/2015 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie.

Předmětné nařízení vlády bylo vydáno pravděpodobně na základě irelevantních tvrzení vztahující se k typu podpory a  s tím související možností její výplaty. Týká se identifikace, zda se jedná o novou či stávající podporu dle legislativy a s tím spojenou nutností notifikace před vydáním cenových rozhodnutí či dokonce výplaty této podpory.

Z dalšího vývoje je patrné, že tehdejší informace ministra Mládka a předsedy ÚOHS Rafaje pro vládu ČR neodpovídaly skutečnému stavu věci jak deklaroval ERÚ. V březnu roku 2016 Evropská komise dala ERÚ za pravdu.

Považuji za nutné k této věci doplnit, že „Proti vyplácení podpor u nenotifikovaných zdrojů už bylo podáno trestní oznámení poslanci Parlamentu České republiky. Pro ilustraci uvedu, že jenom za letošek dělá podpora celkem 45 miliard. S platnou notifikací jsou přitom dosud rozdělovány pouze 3 miliardy. Zbývajících 42 miliard se vyplácí nezákonně, k dnešnímu dni mohlo být vyplaceno nezákonně 30 mld. Kč.“

Za notifikaci zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); dle loňského příslibu ministra Mládka měla být předmětná notifikace zajištěna nejpozději únor -  březen letošního roku.

Notifikační řízení dosud nebylo ukončeno u podpory pro Obnovitelné zdroje energie (OZE) uvedené do provozu v roce 2016, dále u OZE zprovozněných v letech 2006 až 2012 a u kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Pokud notifikace ERÚ obdrží, je připraven vydat všechna cenová rozhodnutí ve stanoveném termínu.

V opačném případě bude vydáno cenové rozhodnutí pouze na notifikované zdroje.

Následně bude ERÚ vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje.